หรือคุณหมายถึง dispoßed?
Search result for

dispossed

(24 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispossed-, *dispossed*, disposs, disposse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dispossed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dispossed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispossess of[PHRV] ยึดทรัพย์จาก, See also: ปลดทรัพย์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์,ปลด,ชิง,ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก

English-Thai: Nontri Dictionary
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hindley and Hareton are both dispossessed.ฮินด์ลีย์และแฮร์ตัน\ ต่างก็ไม่มีสิทธิงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)
In case you're wondering, the disposal cycle goes to the dispossl area in Marcianise.ต้องส่งไปถึง มักเซ ผมพูดกับคุณแฟร์ๆเลย ขอบคุณสำหรับรายละเอียด Gomorrah (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิดรอน[V] deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPOSSESS    D IH2 S P AH0 Z EH1 S
DISPOSSESSED    D IH2 S P AH0 Z EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispossess    (v) (d i2 s p @ z e1 s)
dispossessed    (v) (d i2 s p @ z e1 s t)
dispossesses    (v) (d i2 s p @ z e1 s i z)
dispossessing    (v) (d i2 s p @ z e1 s i ng)
dispossession    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
dispossessions    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enteigner {m}dispossessor [Add to Longdo]
Enteignung {f}dispossession [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto dispossess | dispossessing | dispossessed | dispossesses | dispossessed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪う[うばう, ubau] (v5u,vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P) [Add to Longdo]
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
失地[shī dì, ㄕ ㄉㄧˋ, ] to lose land; dispossessed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top