Search result for

displease

(51 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displease-, *displease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displease[VT] ทำให้ไม่พอใจ, See also: ทำให้โกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if that displeases you, take it up with a majestor.และถ้านั่นทำให้นายไม่พอใจ เอาไปฟ้องราชาสิ Shake and Fingerpop (2009)
Will be displeasedคงดีใจน่าดู Hello, Dexter Morgan (2009)
I fear the gods will be displeased.ข้าเกรงว่า พระเจ้าจะไม่พอใจ Shadow Games (2010)
I was afraid you would be displeased.ข้ากลัวนายท่านไม่พอใจ Whore (2010)
If that displeases you, go pray.ถ้าเจ้าไม่ชอบใจ ก็ไปสวดมนต์ซะ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Do you think she's going to have any qualms about cutting us off if we displease her?ขณะที่เธอกำลังร้อง "I'm killing my babies" Choke (2012)
If you displease your master or try to escape, the company will find you, kill you, and kill your family.ถ้าไม่สบอารมณ์เขา หรือพยายามหนี บริษัทจะตามหาคุณ,ฆ่าคุณ และฆ่าครอบครัวของคุณ The Company (2012)
When the thunder clapped or the earth quaked, it was not because something you did had somehow displeased the very demanding gods.เมื่อฟ้าร้องปรบมือหรือดินไหว, มันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณ ไม่ได้ไม่พอใจอย่างใด พระเจ้าเรียกร้องมาก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
What displeased you in my letters?ฉันเขียนอะไรให้คุณไม่พอใจเหรอ From the Land of the Moon (2016)
Ariki. May I ask, How does this moai displease the gods?ท่านหัวหน้า รูปสลักนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจเทพเจ้ากระนั้นหรือ Rapa Nui (1994)
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้ Episode #1.6 (1995)
Do our gifts displease your government?ของขวัญจากเราทำให้ รัฐบาลไม่พอใจหรือ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeaseHe is displeased at her rude behavior.
displeaseHe is displeased with their way of reception.
displeaseHe was displeased with his neighbor.
displeaseHe was displeased with my coming.
displeaseIf she was displeased, she never showed it.
displeaseIf you have not paid because you are displeased with something we have done, would you tell us what it is?
displeaseI'm displeased at your negligence.
displeaseNo one feels displeased when he is praised.
displeaseShe bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.
displeaseShe was displeased at my letter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease   FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent   FR: indigner ; outrer
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased   FR: bouder ; se renfrogner
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-møngjai) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy   
รู้สึกไม่พอใจ [v. exp.] (rūseuk mai phøjai) EN: be displeased   
รู้สึกไม่พอใจ เป็นอย่างมาก(กับ)[xp] (rūseuk mai phøjai pen yāng māk (kap)) EN: be very displeased (with)   
ทำให้ไม่พอใจ [v. exp.] (thamhai mai phøjai) EN: displease   FR: mécontenter

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLEASE    D IH2 S P L IY1 Z
DISPLEASED    D IH2 S P L IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displease    (v) (d i1 s p l ii1 z)
displeased    (v) (d i1 s p l ii1 z d)
displeases    (v) (d i1 s p l ii1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] displease; unpleasant [Add to Longdo]
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使 / 使] displease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displease \Dis*please"\, v. i.
   To give displeasure or offense. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displease \Dis*please"\, v. t. [imp. & p. p. {Displeased}; p.
   pr. & vb. n. {Displeasing}.] [OF. desplaisir, whence F.
   d['e]plaisir displeasure; pref. des- (L. dis-) + plaisir to
   please. See {Please}, and cf. {Displeasure}.]
   1. To make not pleased; to excite a feeling of disapprobation
    or dislike in; to be disagreeable to; to offend; to vex;
    -- often followed by with or at. It usually expresses less
    than to anger, vex, irritate, or provoke.
    [1913 Webster]
 
       God was displeased with this thing.  --1 Chron.
                          xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou be displeased at us forever? --Psalms
                          lxxxv. 5 (Bk.
                          of Com.
                          Prayer).
    [1913 Webster]
 
       This virtuous plaster will displease
       Your tender sides.          --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       Adversity is so wholesome . . . why should we be
       displeased therewith?         --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail to satisfy; to miss of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I shall displease my ends else.    --Beau. & Fl.
 
   Syn: To offend; disgust; vex; annoy; dissatisfy; chafe;
     anger; provoke; affront.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displease
   v 1: give displeasure to [ant: {delight}, {please}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top