Search result for

dispersion

(39 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispersion-, *dispersion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispersion[N] การแพร่กระจาย, See also: การแผ่กระจาย, Syn. dissolution, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal

English-Thai: Nontri Dictionary
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispersionการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู scatter] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dispersion of a random variableการกระจายตัวแปรสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispersionการกระจายตามความถี่ [TU Subject Heading]
Dispersion การกระจาย
แตกต่างจาก diffusion โดย dispersion จะมีความรุนแรงกว่า 1)การแยกตัวของอนุภาคเดี่ยว เช่น อนุภาคดินแยกออกจากกลุ่มก้อนซึ่งเคยจับตัวอยู่เป็นเม็ดดิน 2)การกระจายตัวของอนุภาคเดี่ยวขนาดเล็กในตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Dispersion1.ดิสเพอร์ชันหรือการแตกตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติม เข้าไปในยางแห้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแรงเฉือนในการผสมที่ทำให้แอกโกลเมอเรตของอนุภาคสารตัวเติม แตกตัวต่อไปจนได้เป็นแอกกรีเกตซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสารตัวเติมที่ได้ จากการผสม ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกระจายตัว เพื่อให้ได้สารตัวเติมที่มีการแตกตัวดีและการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในยาง 2.สารเคมีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Dispersionการกระจาย,การกระจายตัว,ค่าวัดความแตกต่าง,ยาน้ำกระจายตัว,การแผ่กระจายตัว [การแพทย์]
dispersionการกระจาย, การแยกแสงที่ประกอบด้วยแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่าง ๆ ออกเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ โดยวิธีการหักเห เช่น เมื่อแสงสีขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงสีขาวออกเป็นแสงสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dispersion Mediumตัวกลางที่เป็นของเหลว [การแพทย์]
Dispersion Methodวิธีการกระจายตัว [การแพทย์]
Dispersion, Coarseการกระจายขนาดหยาบ,การกระจายตัวแบบหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- you see, learning even more about hemoglobin dispersionเห็นไหม การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจายของเม็ดเลือด Road Kill (2009)
To monitor the dispersion rate of my experiment.เพื่อดูอัตราการกระจายตัว ของสารทดลองของผม The Bishop Revival (2010)
A three-point spread with dispersion tubes to the basement and the second floor.ต่อท่อแยกหัวพ่นออกเป็น 3 จุด ในห้องโถง ชั้นใต้ดิน แล้วก็ที่ชั้น 2 ด้วย Amber 31422 (2010)
I'm having Destiny's computer run a program that'll plot back some of these dispersion patterns.ผมได้ให้คอมพิวเตอร์ของยานDestiny รันโปรแกรม ที่เขียนเส้นรูปแบบ ของสิ่งที่กระจัดกระจายเหล่านี้ Resurgence (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรกระจัด[n.] (kān krajat) FR: dispersion [f]
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPERSION    D IH2 S P ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispersion    (n) (d i1 s p @@1 sh @ n)
dispersions    (n) (d i1 s p @@1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dispersion {f}dispersion [Add to Longdo]
Dispersion {f} [phys.] [chem.]dispersal [Add to Longdo]
Dispersionseigenschaft {f}dispersion characteristic [Add to Longdo]
Dispersionsfarbe {f}emulsion paint [Add to Longdo]
Dispersionsmittel {n}dispersion agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
角分散[かくぶんさん, kakubunsan] (n) angular dispersion [Add to Longdo]
散乱[さんらん, sanran] (n,vs) dispersion; scattering [Add to Longdo]
磁気漏れ係数[じきもれけいすう, jikimorekeisuu] (n) dispersion coefficient (magnetic leakage coef.) [Add to Longdo]
消散[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) evaporation; dispersion; dissipation [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) [Add to Longdo]
分散図[ぶんさんず, bunsanzu] (n) dispersion diagram [Add to Longdo]
分散補償量計算シート[ぶんさんほしょうりょうけいさんシート, bunsanhoshouryoukeisan shi-to] (n) dispersion compensation calculation sheet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispersion \Dis*per"sion\, n. [CF. F. dispersion.]
   1. The act or process of scattering or dispersing, or the
    state of being scattered or separated; as, the Jews in
    their dispersion retained their rites and ceremonies; a
    great dispersion of the human family took place at the
    building of Babel.
    [1913 Webster]
 
       The days of your slaughter and of your dispersions
       are accomplished.           --Jer. xxv.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. (Opt.) The separation of light into its different colored
    rays, arising from their different refrangibilities.
    [1913 Webster]
 
   {Dispersion of the optic axes} (Crystallog.), the separation
    of the optic axes in biaxial crystals, due to the fact
    that the axial angle has different values for the
    different colors of the spectrum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispersion
   n 1: spreading widely or driving off [syn: {dispersion},
      {scattering}]
   2: the spatial or geographic property of being scattered about
     over a range, area, or volume; "worldwide in distribution";
     "the distribution of nerve fibers"; "in complementary
     distribution" [syn: {distribution}, {dispersion}] [ant:
     {compactness}, {concentration}, {denseness}, {density},
     {tightness}]
   3: the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion
     of the troops"; "the diffusion of knowledge" [syn:
     {dispersion}, {dispersal}, {dissemination}, {diffusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top