Search result for

disorient

(41 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorient-, *disorient*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorient[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง In the Mouth of Madness (1994)
Now move nice and slow. You've been in stasis for 56 days. You're gonna experience a little disorientation, you understand?ขยับตัวดีๆ ช้าๆ คุณจำศีลมา 56 วันแล้ว Event Horizon (1997)
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ City of Angels (1998)
It was pretty disorienting.มันช่างดูน่าสับสนเลยทีเดียว Latter Days (2003)
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
You might experience some post-traumatic stress or disorientation, but your vitals look good.มองทางนี้ เธออาจจะมีอาการ เครียดหรือสับสน หลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ Twilight (2008)
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)
She seemed totally disoriented, babbling.เธอมีอาการบ่นไม่ได้ศัพท์ตลอดเลย Mirror, Mirror (2008)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENT    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T
DISORIENTED    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
DISORIENTING    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 NG
DISORIENTATION    D IH2 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorient    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t)
disorients    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t s)
disoriented    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
disorientate    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
disorienting    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i ng)
disorientated    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
disorientating    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorient \Dis*o"ri*ent\, v. t.
   1. To turn away from the east; to confuse as to which way is
    east; to cause to lose one's bearings. [R.] --Bp.
    Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. to cause (a person) to lose one's sense of direction; to
    cause to lose one's bearings or way; as, the tourist was
    disoriented by the winding and narrow streets.
    [PJC]
 
   3. (Psychiatry) to cause one to lose one's sense of time or
    place, or of one's own personal identity.
    [PJC]
 
   4. to confuse (a person) by changing or removing something
    which has served as a standard or guide to action; as,
    workers were rendered unemployed and disoriented by the
    rapid changes in the markets.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorient
   v 1: cause to be lost or disoriented [syn: {disorient},
      {disorientate}] [ant: {orient}, {orientate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top