Search result for

disobey

(53 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disobey-, *disobey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobey[VT] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he won't want to disobey the king.แต่เขาไม่อยากที่จะขัดคำสั่งพระราชา The Mark of Nimueh (2008)
I can't disobey a direct order and leave my post,ข้าไม่สามารถขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่นี่ Cloak of Darkness (2008)
Let me show you what happens to those who disobey me around here.งั้นมาดูกันดีกว่าว่าคนที่ขัดขืนข้า จะต้องเจอกับอะไร Inkheart (2008)
You disobeyed the direct orderแกขัดคำสั่งโดยตรง Fast & Furious (2009)
Or do you want to disobey a direct order?หรือคุณต้องการขัดคำสั่ง ? Chapter Five 'Exposed' (2009)
For the record your agent disobeyed a direct order of mine, released Luke Dempsey, and then attempted to apprehend the suspect without backup.และก็จำไว้อย่างนะ... . ...เจ้าหน้าที่คุณขัดคำสั่งของคนของฉัน The No-Brainer (2009)
Word got out that you were disobeying,ก็ลูกไม่เชื่อฟังเอง Connect! Connect! (2009)
You've got a lot of gall... disobeying orders, defying my authority.หลายข้อหาเลย นายเนี่ยะ ทั้งฝืนคำสั่ง,ท้าทายอำนาจของปู่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
You not only disobeyed the Admiral, you disobeyed me.เจ้าขัดคำสั่งท่านพลเรือ เจ้าขัดคำสั่งข้า Storm Over Ryloth (2009)
Which directly disobeyed an order.การที่คุณไม่เชื่อฟังคำสั่งแบบนี้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Agent Walker, despite your heroism, you have directly disobeyed several orders.สายลับวอคเกอร์ อย่างไรก็ตาม, วีรกรรมของคุณ ของคุณ ยังมีเรื่องฝ่าฝืยคำสั่งมากมายอยู่ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You're disobeying orders for me?คุณไม่เชื่อฟังคำสั่งเพื่อผม Chuck Versus the First Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobeyDo you disobey me?
disobeyThe pupils disobeyed their teacher.
disobeyThese days he disobeys his parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝืน[V] disobey, See also: infringe, resist, defy, disregard, violate, Syn. ฝ่าฝืน, ขัด, Example: ผู้ใดที่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท, Thai definition: ไม่ทำตาม
ขัดคำสั่ง[V] disobey an order, Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง, Ant. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง, Example: ในครอบครัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณปู่แต่เพียงผู้เดียว ทุกคนห้ามขัดคำสั่ง ห้ามเถียง
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ขัดแข็ง[V] be obstinate, See also: disobey, defy, Syn. ไม่อ่อนน้อม, Ant. อ่อนน้อม, Example: หากเธอยังขัดแข็งเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ฉันว่ามันไม่เหมาะแน่ๆ, Thai definition: มีท่าทางกระด้างกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่ฟังเสียง[V] disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
กระด้างกระเดื่อง[V] disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn khamsang) EN: disobey an order   
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai khat khamsang sān) EN: disobey a court order   
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
ไม่เชื่อฟัง [v. exp.] (mai cheūafang) EN: disobey   FR: désobéir
ทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (tham phit kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOBEY    D IH2 S AH0 B EY1
DISOBEYED    D IH2 S OW0 B EY1 D
DISOBEYING    D IH2 S OW0 B EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disobey    (v) (d i2 s @ b ei1)
disobeys    (v) (d i2 s @ b ei1 z)
disobeyed    (v) (d i2 s @ b ei1 d)
disobeying    (v) (d i2 s @ b ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
親に逆らう[おやにさからう, oyanisakarau] (exp,v5u) to disobey one's parents [Add to Longdo]
親に叛く[おやにそむく, oyanisomuku] (exp,v5k) to disobey one's parents [Add to Longdo]
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
背戻[はいれい, hairei] (n,vs) disobeying; infringing; running counter to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] disobey; stand back-to-back, #680,026 [Add to Longdo]
不听命[bù tīng mìng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] disobey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disobey \Dis`o*bey"\, v. t. [imp. & p. p. {Disobeyed}; p. pr. &
   vb. n. {Disobeying}.] [F. d['e]sob['e]ir; pref. d['e]s- (L.
   dis-) + ob['e]ir. See {Obey}, and cf. {Disobedient}.]
   Not to obey; to neglect or refuse to obey (a superior or his
   commands, the laws, etc.); to transgress the commands of (one
   in authority); to violate, as an order; as, refractory
   children disobey their parents; men disobey their Maker and
   the laws.
   [1913 Webster]
 
      Not to disobey her lord's behest.    --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disobey \Dis`o*bey"\, v. i.
   To refuse or neglect to obey; to violate commands; to be
   disobedient.
   [1913 Webster]
 
      He durst not know how to disobey.    --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disobey
   v 1: refuse to go along with; refuse to follow; be disobedient;
      "He disobeyed his supervisor and was fired" [ant: {obey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top