Search result for

dislodge

(32 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dislodge-, *dislodge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dislodge[VT] ขับไล่, See also: ไล่ออก, ขับออก, Syn. eject
dislodge[VT] เอาออกจากที่เดิม, See also: ทำให้หลุดจากที่, ทำให้เคลื่อน, Syn. displace, derail, dislocate
dislodge from[PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก, เอาออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove

English-Thai: Nontri Dictionary
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It could have dislodged when he grabbed her neck.มันคงเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ หลอดเลือดเธอจะมีคลาบพลัก Some Kinda Love (2009)
Whatever ben linus did, I think dislodged us.ไม่ว่า เบ็น ไลนัส จะทำอะไรไปก็ตาม ฉันคิดว่ามันย้ายที่พวกเรา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Dislodged us from what?ย้ายพวกเราจากอะไร Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The force it takes to dislodge those vertebrae is massive.กำลังที่ใช้บีบเค้นจนกระดูกข้อต่อสันหลัง แยกออกจากกันนั้นต้องมีอย่างมหาศาล In Plane Sight (2009)
As you can see, the victim was struck in the left fourth rib with a blow that was powerful enough, not only to fracture the rib, but also dislodge a portion of the bone.- อย่างที่คุณได้เห็นอยู่ เหยื่อถูกยิงเข้าตรง กระดูกซี่โครงที่ 4 ทางซ้าย ด้วยหัวกระสุนที่มีแรงมากพอ The Body and the Bounty (2010)
Everybody shake. Enough to dislodge.ทุกคนเขย่าตัว เอาให้แรงพอที่ของหล่นจะลงมา Cooperative Calligraphy (2010)
The air must have dislodged it, otherwise I'd have seen it.อากาศคงจะดันออกมา ไม่อย่างั้น ฉันต้องเห็นแล้ว Reflection of Desire (2010)
Somehow, we have to try and dislodge them from the paramagnetic grip of this place.ถึงอย่างไร เราต้องลองดู ขจัดพวกเขา ออกไปจากแรงยึดทางแม่เหล็ก ของที่นี่ Birth (2011)
Well, based on my calculations, vibrating a solution of ammonia and detergent through a rapidly changing array of frequencies should dislodge the crystals from the bones.จากการคำนวนของผม การสั่นของ สารละลายแอมโมเนียและผงซักฟอก ที่เปลี่ยนความแรงอย่างรวดเร็ว น่าจะทำให้ผลึกหลุดออกจากกระดูก The Diamond in the Rough (2013)
The trick is going to be to dislodge the crystals and not the bones.หลักคือการทำให้ผลึกหลุดออกมา ไม่ใช่กระดูก The Diamond in the Rough (2013)
The remains have been soaked long enough to dislodge the initial...ซากศพเปียกมานานพอ ที่จะทำให้ผลึกหลุดออก เยี่ยม ลุยเลย The Diamond in the Rough (2013)
But any pressure or impact on the entrance wound could dislodge it.แต่แรงกดหรือกระทบใดๆที่ปากแผลทำให้มันเคลื่อนไปได้ His Last Vow (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLODGE    D IH2 S L AA1 JH
DISLODGED    D IH2 S L AA1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dislodge    (v) (d i1 s l o1 jh)
dislodged    (v) (d i1 s l o1 jh d)
dislodges    (v) (d i1 s l o1 jh i z)
dislodgement    (n) (d i1 s l o1 jh m @ n t)
dislodgements    (n) (d i1 s l o1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
根っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
根っ木打ち[ねっきうち, nekkiuchi] (n) (See 根っ木) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
退ける(P);除ける[のける(P);どける(退ける)(P), nokeru (P); dokeru ( shirizoke ru )(P)] (v1,vt) to remove; to take away; to dislodge; to put something out of the way; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislodge \Dis*lodge"\, v. t. [imp. & p. p. {Dislodged}; p. pr. &
   vb. n. {Dislodging}.] [OF. deslogier, F. d['e]loger; pref.
   des- (L. dis-) + OF. logier, F. loger. See {Lodge}.]
   1. To drive from a lodge or place of rest; to remove from a
    place of quiet or repose; as, shells resting in the sea at
    a considerate depth are not dislodged by storms.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive out from a place of hiding or defense; as, to
    dislodge a deer, or an enemy.
    [1913 Webster]
 
       The Volscians are dislodg'd.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislodge \Dis*lodge"\, v. i.
   To go from a place of rest. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Where Light and Darkness in perpetual round
      Lodge and dislodge by turns.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislodge \Dis*lodge"\, n.
   Dwelling apart; separation. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dislodge
   v 1: remove or force out from a position; "The dentist dislodged
      the piece of food that had been stuck under my gums"; "He
      finally could free the legs of the earthquake victim who
      was buried in the rubble" [syn: {dislodge}, {free}] [ant:
      {deposit}, {lodge}, {stick}, {wedge}]
   2: change place or direction; "Shift one's position" [syn:
     {shift}, {dislodge}, {reposition}]
   3: remove or force from a position of dwelling previously
     occupied; "The new employee dislodged her by moving into her
     office space" [syn: {dislodge}, {bump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top