Search result for

dislike

(70 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dislike-, *dislike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dislike[N] ความไม่ชอบ, See also: ความเบื่อหน่าย, Syn. aversion, antipathy, distaste, Ant. approval, admiration
dislike[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She just came to dislike you.เธออาจจะไม่ชอบคุณ Heartbreak Library (2008)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)
Carter, whatever I did to make you dislike me, I am truly sorry.คาร์เตอร์ สิ่งที่ชั้นทำ ให้เธอไม่ชอบชั้น, ชั้นต่องขอโทษจริงๆ Princess Protection Program (2009)
Seems like you still don't know, I dislike everything about you!ดูเหมือนนายจะยังไม่รู้นะ ชั้นไม่ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับนาย! Episode #1.2 (2009)
I dislike allowing personal emotions to influence our work however, I am of the same opinion.ดูเหมือนคุณจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากนะ ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ แต่ว่า... ฉันเห็นด้วยกับคุณ Episode #1.7 (2009)
What are her likes and dislikes?แล้วเธอชอบหรือไม่ชอบอะไร? Politics of Human Sexuality (2009)
Dislikes beards and... yeah, I was done talking.ไม่ชอบเคราและ... ผมกำลังพูดจบเลย Politics of Human Sexuality (2009)
Didn't you say that you disliked "Angels"?คุณบอกว่า คุณไม่ชอบนั่งในร้านกาแฟในเมือง Postman to Heaven (2009)
Maybe she just dislikes you.แตเธออาจ... .... ..... Planet 51 (2009)
You dislike painful things?เธอเกลียดความเจ็บปวดเหรอ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I don't dislike her.ผมก็ไม่ได้เกลียดเขา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Sue, when I met you, I instantly disliked you.ตอนเจอคุณ ผมไม่ชอบทันที Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dislikeAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
dislikeAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
dislikeA majority of students dislike history.
dislikeAs a matter of fact, I dislike him.
dislikeAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
dislikeBad treatment fanned his dislike to hate.
dislikeBy no means do I dislike farming.
dislikeCats dislike being wet.
dislikeDo you have strong likes and dislikes for certain food?
dislikeFar from respecting him, I dislike him.
dislikeFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
dislike"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
เขม่น[V] dislike, See also: feel antipathy, feel repulsion, Syn. เหม็นหน้า, กระเหม่น, หมั่นไส้, เกลียด, Example: อย่าทำตัวเด่นมาก เดี๋ยวจะโดนกลุ่มโน้นเขม่นเอา, Thai definition: รู้สึกไม่ชอบหน้าหรือไม่พอใจ, Notes: (ปาก)
หมั่นไส้[V] dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
เดียดฉันท์[V] dislike, See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate, Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง, Ant. ชอบ, รัก, Example: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
ความรังเกียจ[N] dislike, See also: hate, hatred, detestability, loathing, Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง, Ant. ความชอบ, Example: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
ความเบื่อหน่าย[n.] (khwām beūanāi) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui   FR: ennui [m]
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai chøp) EN: dislike   FR: aversion [f]
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike   FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLIKE    D IH2 S L AY1 K
DISLIKED    D IH2 S L AY1 K T
DISLIKES    D IH2 S L AY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dislike    (v) (d i1 s l ai1 k)
disliked    (v) (d i1 s l ai1 k t)
dislikes    (v) (d i1 s l ai1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチ[, anchi] (n) anti-; disliked; (P) [Add to Longdo]
愛憎[あいぞう, aizou] (adj-na,n,adj-no) love and hate; likes and dislikes; (P) [Add to Longdo]
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes [Add to Longdo]
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P) [Add to Longdo]
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P) [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]
嫌がる(P);厭がる[いやがる, iyagaru] (v5r,vt) to hate; to dislike; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] dislike; hate, #20,859 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] dislike; hate, #241,626 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] dislike; hate, #647,830 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislike \Dis*like"\, v. t. [imp. & p. p. {Disliked}; p. pr. &
   vb. n. {Disliking}.]
   1. To regard with dislike or aversion; to disapprove; to
    disrelish.
    [1913 Webster]
 
       Every nation dislikes an impost.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To awaken dislike in; to displease. "Disliking
    countenance." --Marston. "It dislikes me." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dislike \dis*like"\, n.
   1. A feeling of positive and usually permanent aversion to
    something unpleasant, uncongenial, or offensive;
    disapprobation; repugnance; displeasure; disfavor; -- the
    opposite of liking or fondness.
    [1913 Webster]
 
       God's grace . . . gives him continual dislike to
       sin.                 --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The hint malevolent, the look oblique,
       The obvious satire, or implied dislike. --Hannah
                          More.
    [1913 Webster]
 
       We have spoken of the dislike of these excellent
       women for Sheridan and Fox.      --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
       His dislike of a particular kind of sensational
       stories.               --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   2. Discord; dissension. [Obs.] --Fairfax.
 
   Syn: Distaste; disinclination; disapprobation; disfavor;
     disaffection; displeasure; disrelish; aversion;
     reluctance; repugnance; disgust; antipathy. --
     {Dislike}, {Aversion}, {Reluctance}, {Repugnance},
     {Disgust}, {Antipathy}. Dislike is the more general
     term, applicable to both persons and things and arising
     either from feeling or judgment. It may mean little more
     than want of positive liking; but antipathy, repugnance,
     disgust, and aversion are more intense phases of
     dislike. Aversion denotes a fixed and habitual dislike;
     as, an aversion to or for business. Reluctance and
     repugnance denote a mental strife or hostility something
     proposed (repugnance being the stronger); as, a
     reluctance to make the necessary sacrifices, and a
     repugnance to the submission required. Disgust is
     repugnance either of taste or moral feeling; as, a
     disgust at gross exhibitions of selfishness. Antipathy
     is primarily an instinctive feeling of dislike of a
     thing, such as most persons feel for a snake. When used
     figuratively, it denotes a correspondent dislike for
     certain persons, modes of acting, etc. Men have an
     aversion to what breaks in upon their habits; a
     reluctance and repugnance to what crosses their will; a
     disgust at what offends their sensibilities; and are
     often governed by antipathies for which they can give no
     good reason.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dislike
   n 1: an inclination to withhold approval from some person or
      group [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike},
      {disapproval}]
   2: a feeling of aversion or antipathy; "my dislike of him was
     instinctive" [ant: {liking}]
   v 1: have or feel a dislike or distaste for; "I really dislike
      this salesman" [ant: {like}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top