Search result for

dishonest

(66 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonest-, *dishonest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonest[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
You get older, you start to feel your mortality, and you say, "There's no more time for dishonesty,แต่ก็แก่ขึ้น แล้วก็เริ่มคิดเรื่องความตาย เราไม่มีเวลามาหลอกกันมาตบตากันแล้ว Burn After Reading (2008)
dishonest?ไม่น่าไว้ใจหรอ? The Grandfather (2009)
Dishonesty is food to a marriage. It will die without it.การโกหก คืออาหารของชีวิตคู่ ถ้าไม่ได้กินมันก็ตาย Preggers (2009)
- you know i have a problem with dishonesty.คุณก็รู้ว่าฉันมีปัญหากับเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ Advanced Criminal Law (2009)
In a dishonest place.ในที่ลับตาคน Shadow Games (2010)
And she has seen the good in your message, despite its dishonest beginnings.เขาพูดถึงอะไรน่ะ? Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Maybe things are moving too fast with Hannah, and even though you really like her, it feels dishonest because the truth is that you still have feelings for Sarah.อาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับแฮนน่าห์ มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป และแม้ว่านายจะชอบหล่อนจริงๆ ก็รู้สึกเหมือนกับการไม่ซื่อสัตย์ เพราะว่าความจริงแล้ว Chuck Versus the Fake Name (2010)
I've been dishonest, and it's not fair to you.ผมไม่ซื่อสัตย์กับคุณ และมันก็ไม่ยุติธรรมกับคุณ Chuck Versus the Fake Name (2010)
Course I shot him! He was being dishonest.และถ้าจะมีบางอย่าง ที่กรีนเดลได้สอนหนู มันก็คือ... Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonestHe charged me with dishonesty.
dishonestHe employed dishonest means in his business.
dishonestHe has a bad reputation of being dishonest.
dishonestHe is a thoroughly dishonest character.
dishonestHe was angry at the suggestion that he was dishonest.
dishonestI can't answer for his dishonesty.
dishonestI expostulated with him on his dishonesty.
dishonestI feel nothing but contempt for such dishonest behavior.
dishonestIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
dishonestI would rather be poor than make money by dishonest means.
dishonestJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
dishonestJust because she is poor, it does not follow that she is dishonest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิชอบ[ADV] dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
คอรัปชั่น[N] corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
สกปรก[ADJ] dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
อาสัตย์[ADJ] dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
ความทุจริต[N] dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ
ทุจริต[ADJ] dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)
ไม่จริงใจ[ADJ] insincere, See also: dishonest, two-faced

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
การกระทำอันไม่สุจริต[n. exp.] (kān kratham an mai sutjarit) EN: dishonest action   
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête
ไม่สุจริต[adj.] (mai sutjarit) EN: dishonestly   
ไม่ถูกต้อง[adv.] (mai thūktǿng) EN: dishonestly   
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest   FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)   FR: malhonnête ; déloyal

CMU English Pronouncing Dictionary
DISHONEST    D IH2 S AA1 N AH0 S T
DISHONESTY    D IH2 S AA1 N AH0 S T IY0
DISHONESTLY    D IH2 S AO1 N AH0 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonest    (j) (d i1 s o1 n i s t)
dishonesty    (n) (d i1 s o1 n i s t ii)
dishonestly    (a) (d i1 s o1 n i s t l ii)
dishonesties    (n) (d i1 s o1 n i s t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrlich {adj} | unehrlicher | am unehrlichstendishonest | more dishonest | most dishonest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
非良心的[ひりょうしんてき, hiryoushinteki] (adj-na) unscrupulous; dishonest; irresponsibly done (work, etc.) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正直[ふしょうじき, fushoujiki] (adj-na,n) dishonest [Add to Longdo]
不正直者[ふしょうじきもの, fushoujikimono] (n) dishonest person [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] dishonest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonest \Dis*hon"est\, v. t. [Cf. OF. deshonester.]
   To disgrace; to dishonor; as, to dishonest a maid. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I will no longer dishonest my house.   --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonest \Dis*hon"est\, a. [Pref. dis- + honest: cf. F.
   d['e]shonn[^e]te, OF. deshoneste.]
   1. Dishonorable; shameful; indecent; unchaste; lewd. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Inglorious triumphs and dishonest scars. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Speak no foul or dishonest words before them [the
       women].                --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. Dishonored; disgraced; disfigured. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Dishonest with lopped arms the youth appears,
       Spoiled of his nose and shortened of his ears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Wanting in honesty; void of integrity; faithless; disposed
    to cheat or defraud; not trustworthy; as, a dishonest man.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by fraud; indicating a want of probity;
    knavish; fraudulent; unjust.
    [1913 Webster]
 
       To get dishonest gain.        --Ezek. xxii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       The dishonest profits of men in office. --Bancroft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonest
   adj 1: deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or
       deceive [syn: {dishonest}, {dishonorable}] [ant:
       {honest}, {honorable}]
   2: capable of being corrupted; "corruptible judges"; "dishonest
     politicians"; "a purchasable senator"; "a venal police
     officer" [syn: {corruptible}, {bribable}, {dishonest},
     {purchasable}, {venal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top