หรือคุณหมายถึง disembogü?
Search result for

disembogue

(5 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disembogue-, *disembogue*
Possible hiragana form: ぢせんぼぐえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disembogue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disembogue*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
münden | mündend | mündet | mündeteto disembogue | disemboguing | disembogues | disembogued [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disembogue \Dis`em*bogue"\, v. t. [imp. & p. p. {Disembogued};
   p. pr. & vb. n. {Disemboguing}.] [Sp. desembocar; pref. des-
   (L. dis-) + embocar to put into the mouth, fr. en (L. in) +
   boca mouth, fr. L. bucca cheek. Cf. {Debouch}, {Embogue}.]
   1. To pour out or discharge at the mouth, as a stream; to
    vent; to discharge into an ocean, a lake, etc.
    [1913 Webster]
 
       Rolling down, the steep Timavus raves,
       And through nine channels disembogues his waves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject; to cast forth. [R.] --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disembogue \Dis`em*bogue"\, v. i.
   To become discharged; to flow out; to find vent; to pour out
   contents.
   [1913 Webster]
 
      Volcanos bellow ere they disembogue.   --Young.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top