Search result for

disembarks

(45 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disembarks-, *disembarks*, disembark
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disembarks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disembarks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disembark[VT] นำผู้โดยสารออกจากพาหนะ, See also: เอาสินค้าออกจากพาหนะ
disembark[VI] ออกจากพาหนะ, See also: ขึ้นฝั่ง (เรือ), ลงจากเครื่องบิน, ลงจากรถ, Syn. alight, debark, land, go ashore, Ant. embark, board
disembark from[PHRV] ขึ้นจาก (เรือหรือเครื่องบิน), See also: ขึ้นฝั่งจาก
disembarkation[N] การขึ้นฝั่ง, See also: การนำขึ้นฝั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disembarkvt.,vi. นำขึ้นฝั่ง,ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation,disembarkment n., Syn. land

English-Thai: Nontri Dictionary
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ,นำขึ้นฝั่ง,นำขึ้นบก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's go. Disembark the truck.เอ้า ลงจากรถได้แล้ว! Melbourne (2010)
-Traditionally,people disembarked the elevator before reloading began.ตามปรกติแล้ว คนจะต้องออกจากลิฟต์ ก่อนที่คนอื่นจะเริ่มเข้าไปนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
We will be allowed to disembark.ให้ลงจอดได้เป็นพิเศษ World War Z (2013)
They attack the weary Persians as they disembark their ships on shaky legs after a month at sea.พวกเขาโจมตีเปอร์เซียเหนื่อย เมื่อ debarkerar ... ...จากเรือของพวกเขาใน ขาสั่นคลอนหลังจากหนึ่งเดือนในทะเล. 300: Rise of an Empire (2014)
Anyone not part of this mission, disembark, now!ใครที่ไม่ได้อยู่ในภารกิจลงไปจากรถ Godzilla (2014)
I want port of disembarkation for every passenger.ต้องการดูรายชื่อ ผู้โดยสารที่ขึ้นฝั่งทั้งหมด The Legend of Tarzan (2016)
British and Canadian troops disembarked on a small beach in the North of F-F.ทหารอังกฤษและแคนาดา เข้ายึดหาดทางเหนือ ของ ฝะ - ฝ. Pan's Labyrinth (2006)
Disembarking passengers, please transfer to the subway JR line and Keiou line.เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณาเปลี่ยนไปใช้บริการรถไฟใต้ดินสาย JR และ เคอิอุ 5 Centimeters Per Second (2007)
Disembark.ขึ้นฝั่ง The Sunshine State (2008)
Then maybe the buyer was already on the boat, and was disembarking, right?บางทีอาจจะอยู่ในเรือของผู้ซื้อแล้วก็ได้ และออกจากที่นั่นแล้ว ใช่ไหม? The Sunshine State (2008)
All visitors, guests, anyone who doesn't belong on board must disembark at that time.ถ้าใครมาที่เรือก่อนเวลานั้น ถ้าถึงเวลาเราจะ Turning Biminese (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disembarkPlease tell me how to fill out the disembarkation card?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāithāng) EN: port of disembarkation   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISEMBARK    D IH2 S EH0 M B AA1 R K
DISEMBARKATION    D IH2 S EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disembark    (v) (d i2 s i m b aa1 k)
disembarks    (v) (d i2 s i m b aa1 k s)
disembarked    (v) (d i2 s i m b aa1 k t)
disembarking    (v) (d i2 s i m b aa1 k i ng)
disembarkation    (n) (d i2 s e2 m b aa k ei1 sh @ n)
disembarkations    (n) (d i2 s e2 m b aa k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschiffung {f} | Ausschiffungen {pl}disembarkation | debarkations [Add to Longdo]
von Bord gehento leave the ship; to disembark [Add to Longdo]
Landung {f}disembarkment [Add to Longdo]
ausgestiegendisembarked [Add to Longdo]
ausschiffen; anlanden [naut.]to disembark (from ship) [Add to Longdo]
aussteigento disembark [Add to Longdo]
landen | landend | gelandetto disembark | disembarking | disembarked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P) [Add to Longdo]
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P) [Add to Longdo]
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card [Add to Longdo]
入国申告書[にゅうこくしんこくしょ, nyuukokushinkokusho] (n) disembarkation card [Add to Longdo]
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
卸载[xiè zài, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄞˋ, / ] to disembark; to off-load cargo; to uninstall (software) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top