Search result for

discriminate

(53 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discriminate-, *discriminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discriminate[VT] ทำให้เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
discriminate[VI] แบ่งแยกเชื้อชาติ, See also: แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. exclude, isolate, Ant. unite, integrate
discriminate[VI] แยกแยะ, See also: วินิจฉัย, เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
discriminate from[PHRV] แยกแยะความแตกต่างจาก, See also: แบ่งแยกจาก, Syn. differentiate from, discern from, distinguish from
discriminate against[PHRV] ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ, See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
discriminate between[PHRV] บอกความแตกต่างระหว่าง, See also: แยกแยะระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual

English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ Gattaca (1997)
Now you discriminate against brunettes?ทีนี้คุณเป็นฝ่าย ต่อต้านคนผมสีน้ำตาลเหรอ Legally Blonde (2001)
Why not? I'm discriminated against as a blonde.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ ฉันยัง ถูกตัดสินจากภายนอกเรื่องผมบลอนด์เลย Legally Blonde (2001)
I don't discriminate, I communicate. Just not always with a kind word.ผมไม่ได้ก้าวร้าว เพียงแต่บางเรื่องนั้นยากที่จะสื่อสารด้วยคำพูดเพราะๆ Red Eye (2005)
Heh? The hurt don't discriminate between the old and young.เฮ้ ความเจ็บไม่เลือกหน้าว่าอ่อนหรือแก่ The City of Violence (2006)
But I'm not one to discriminate based on race, gender or disability.แต่ผมไม่แบ่งแยกหรอก เชื้อชาติ เพศ หรือแม้แต่จะพิการ It's Alive! (2007)
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone...เราจะไม่กีดกันใครเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ เราจะบริการใครก็ได้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Like somebody would discriminate against you, a well-to-do white guy.อย่างเช่นอาจจะมีบางคนอยาก แข่งกับนาย 1408 (2007)
I mean, people have always discriminated against me.คือ คนชอบมองพี่ว่าเป็นผู้หญิงสกปรก Strange Love (2008)
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Yeah, we don't discriminate.ใช่ เราไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก Today Is the Day: Part 1 (2009)
Happiness consultants does not discriminate.ที่ปรึกษาด้านความสุข ไม่เลือกปฏิบัติ The Pickle Jar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discriminateDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
discriminateIt is wrong of you to discriminate against people because of their race.
discriminateSubtle differences in tone discriminate the original from the copy.
discriminateWe must be able to discriminate between objects and situations.
discriminateYou should not discriminate against people because of their sex.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเขาถือเรา[V] discriminate, See also: distinguish, be a partisan, separate, Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก, Example: มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร, Thai definition: ถือว่าเป็นคนละพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leūak nā) EN: indiscriminately   
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random   
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
แยกพวก[v. exp.] (yaēk phūak) EN: discriminate   
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCRIMINATE    D IH2 S K R IH1 M AH0 N EY2 T
DISCRIMINATED    D IH2 S K R IH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
DISCRIMINATES    D IH2 S K R IH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discriminate    (v) (d i1 s k r i1 m i n ei t)
discriminated    (v) (d i1 s k r i1 m i n ei t i d)
discriminates    (v) (d i1 s k r i1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やとらに[, yatorani] (adv) indiscriminately [Add to Longdo]
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
丸暗記;丸諳記[まるあんき, maruanki] (n,vs) indiscriminate memorizing [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
見境なく[みさかいなく, misakainaku] (adv) (See 見境) indiscriminately [Add to Longdo]
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to [Add to Longdo]
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate [Add to Longdo]
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discriminate \Dis*crim"i*nate\, v. i.
   1. To make a difference or distinction; to distinguish
    accurately; as, in judging of evidence, we should be
    careful to discriminate between probability and slight
    presumption.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) To treat unequally.
    (b) (Railroads) To impose unequal tariffs for
      substantially the same service.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discriminate \Dis*crim"i*nate\, a. [L. discriminatus, p. p. of
   discriminare to divide, separate, fr. discrimen division,
   distinction, decision, fr. discernere. See {Discern}, and cf.
   {Criminate}.]
   Having the difference marked; distinguished by certain
   tokens. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discriminate \Dis*crim"i*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Discriminated}; p. pr. & vb. n. {Discriminating}.]
   To set apart as being different; to mark as different; to
   separate from another by discerning differences; to
   distinguish. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      To discriminate the goats from the sheep. --Barrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discriminate
   adj 1: marked by the ability to see or make fine distinctions;
       "discriminate judgments"; "discriminate people" [ant:
       {indiscriminate}]
   v 1: recognize or perceive the difference [syn: {discriminate},
      {know apart}]
   2: treat differently on the basis of sex or race [syn:
     {discriminate}, {separate}, {single out}]
   3: distinguish; "I could not discriminate the different tastes
     in this complicated dish"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top