Search result for

discreet

(52 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discreet-, *discreet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discreet[ADJ] สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash
discreetly[ADV] อย่างสุขุมรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
indiscreet(อินดิสคริท') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ., See also: indiscreetly adv. indiscreetness n., Syn. rash,unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I really thought Sonia was a woman of more discreet character.ผมคิดจริง ๆ แล้วว่า โซเนียเป็นผู้หญิงที่รอบคอบมากทีเดียว The Bank Job (2008)
Move these discreetly to the number three harbor.ย้ายมันอย่าระมัดระวัง ไปที่ท่าเรือที่ 3 Episode #1.5 (2008)
I thought I was being more discreet.ฉันคิดว่าฉันกำลังระมัีดระวังมากขึ้นแล้วนะ New York, I Love You (2008)
I have a very good success rate at finding items. And discreetly.ฉันประสบความสำเร็จที่ดีมากค่ะ ตามหาของที่หายไปและอย่างรอบครอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'll be discreet.ผมจะระมัดระวัง London. Of Course (2009)
I need you to be discreet.ผมต้องระมัดระวัง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
It all had to be very discreet that's why they chose this place.มันต้องเป็นไปอย่างลึกลับ รอบคอบ พวกมันจึงเลือกทำที่นี่ [Rec] 2 (2009)
Well, that's not surprising. These women know how to be discreet.ไม่น่าแปลกใจหรอก ผู้หญิงพวกนี้รู้ว่าควรจะทำตัวยังไง Pleasure Is My Business (2009)
Any way we can handle this discreetly?อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดการสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างเหมาะสม Pleasure Is My Business (2009)
He said that the staff was very discreet.เขาว่าเจ้าหน้าที่รอบคอบมาก Pleasure Is My Business (2009)
Yes. And I don't have to remind anybody where we are. Please be discreet.ครับ และคงไม่ต้องให้บอกนะ ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน รอบคอบไว้ก่อน A Shade of Gray (2009)
We definitely were trying to be as discreet as possible, but there's nothing discreet about Westerners in a place where there are no Westerners with big black cases, and it was noted.ที่นี่คุณจะเห็นโลมา อยู่อย่างอิสระ ตามสบาย ขึ้นมา แล้วก็ตามหา ความรัก และการสัมผัส The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discreetIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
discreetIt was discreet of you to keep it a secret from him.
discreetIt wasn't very discreet of you to forget the appointment.
discreetTo do him justice, he is a discreet man.
discreetYou should be more discreet in expressing yourself in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเหตุสมผล[ADV] reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล[ADV] reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ลอย ๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งปาก[v. exp.] (phlang pāk) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark   FR: faire un lapsus
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly   
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREET    D IH2 S K R IY1 T
DISCREETLY    D IH2 S K R IY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discreet    (j) (d i1 s k r ii1 t)
discreetly    (a) (d i1 s k r ii1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dezent; diskret {adj} | dezenter | am dezentestendiscreet | more discreet | most discreet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
軽々しい;軽軽しい[かるがるしい, karugarushii] (adj-i) indiscreet; thoughtless; careless; frivolous [Add to Longdo]
口堅い;口固い[くちがたい, kuchigatai] (adj-i) discreet; tight-lipped [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discreet \Dis*creet"\, a. [Compar. {Discreeter}; superl.
   {Discreetest}.] [F. discret, L. discretus separated (whence
   the meaning reserved, prudent), p. p. of discernere. See
   {Discern}, and cf. {Discrete}.]
   1. Possessed of discernment, especially in avoiding error or
    evil, and in the adaptation of means to ends; prudent;
    sagacious; judicious; not rash or heedless; cautious.
    [1913 Webster]
 
       It is the discreet man, not the witty, nor the
       learned, nor the brave, who guides the conversation,
       and gives measures to society.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Satire 's my weapon, but I 'm too discreet
       To run amuck, and tilt at all I meet. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The sea is silent, the sea is discreet.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Differing; distinct. [Obs.] --Spenser. -- {Dis*creet"ly},
    adv. -- {Dis*creet"ness}, n. Discrepance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discreet
   adj 1: marked by prudence or modesty and wise self-restraint;
       "his trusted discreet aide"; "a discreet, finely wrought
       gold necklace" [ant: {indiscreet}]
   2: unobtrusively perceptive and sympathetic; "a discerning
     editor"; "a discreet silence" [syn: {discerning}, {discreet}]
   3: heedful of potential consequences; "circumspect actions";
     "physicians are now more circumspect about recommending its
     use"; "a discreet investor" [syn: {circumspect}, {discreet}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 discreet [diskret]
   discrete
   modest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top