Search result for

disconnected

(33 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnected-, *disconnected*, disconnect, disconnecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnected[ADJ] ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
- You had my cable disconnected! - That's quite a leap.คุณตัดเคเบิลทีวีผม ต่อมันกลับ Dying Changes Everything (2008)
You have reached a number that has been disconnected and is no longer in service.เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ และไม่มีการให้บริการ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Her cell phone's disconnected, and... all my e-mails have bounced back.ผมโทรไปที่โรงแรม เธอออกไปเป็นอาทิตย์แล้ว มือถือเธอปิด และ Trust Me (2009)
I tried Walt's cell, and it said the number had been disconnected so I'm just hoping that everything's okay.ฉันพยายาโทรเข้ามือถือวอลลท์ เเต่บอกว่าไม่สามรถติดต่อได้ ฉันเลยหวังว่าทุกอย่าจะโอเคนะ Peekaboo (2009)
I tried calling but your number's disconnected.ฉันพยามยามโทรมา\แต่เบอร์ของคุณไม่เชื่อมต่อ. Pilot (2009)
What will become of billions of lone, disconnected souls?เหล่าวิญญาณอันถูกตัดขาดโดดเดี่ยวนับล้านจะเป็นอย่างไร Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
- The phone's disconnected.หยุดการเชื่อมต่อ To Hell... And Back (2009)
It disconnected.สายตัดไปแล้ว Episode #1.8 (2009)
- It disconnected. What's wrong with this?-สายตัดไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นน๊า Episode #1.8 (2009)
And I felt so guilty for not usting Greg, I disconnected the bug and never heard anytng else.และฉันรู้สึกผิด ฉันหยุดตาม จากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวจากเขาอีกเลย The Bond in the Boot (2009)
Disconnected.สายหลุดไปแล้ว Hostile Takeover (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disconnectedOh, I was disconnected.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONNECTED    D IH2 S K AH0 N EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconnected    (v) (d i2 s k @ n e1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) {comp} power disconnected (state) [Add to Longdo]
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] disconnected; interrupted; suspended, #11,482 [Add to Longdo]
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] disconnected; cut off, #36,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconnect \Dis`con*nect"\, v. t. [imp. & p. p. {Disconnected};
   p. pr. & vb. n. {Disconnecting}.]
   To dissolve the union or connection of; to disunite; to
   sever; to separate; to disperse.
   [1913 Webster]
 
      The commonwealth itself would . . . be disconnected
      into the dust and powder of individuality. --Burke.
   [1913 Webster]
 
      This restriction disconnects bank paper and the
      precious metals.             --Walsh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disconnected \disconnected\ adj.
   1. marked by or composed of disconnected parts or sounds.
    [Narrower terms: {staccato (vs. legato)}]
 
   Syn: abrupt, broken off(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. not switched on or not connected to a power source; -- of
    electrical equipment. [Narrower terms: {off-line (vs.
    on-line), offline, off line(predicate)}; {unplugged}]
 
   Syn: not ready, off.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. noncontinuous; not continuing in time or space. Opposite
    of {continuous}.
 
   Syn: disrupted, discontinuous.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. unconnected, detached. Opposite of {connected}.
 
   Syn: disjoined, separate.
     [WordNet 1.5]
 
   5. lacking orderly continuity; illogical or seemingly
    irrational; as, disconnected fragments of a story.
 
   Syn: confused, disjointed, disordered, disorganized,
     desultory, garbled, illogical, rambling, scattered,
     unconnected.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconnected
   adj 1: (music) marked by or composed of disconnected parts or
       sounds; cut short crisply; "staccato applause"; "a
       staccato command"; "staccato notes" [syn: {staccato},
       {disconnected}] [ant: {legato}, {smooth}]
   2: having been divided; having the unity destroyed;
     "Congress...gave the impression of...a confusing sum of
     disconnected local forces"-Samuel Lubell; "a league of
     disunited nations"- E.B.White; "a fragmented coalition"; "a
     split group" [syn: {disconnected}, {disunited}, {fragmented},
     {split}]
   3: marked by sudden changes in subject and sharp transitions;
     "abrupt prose" [syn: {abrupt}, {disconnected}]
   4: not plugged in or connected to a power source; "the iron is
     disconnected"
   5: lacking orderly continuity; "a confused set of instructions";
     "a confused dream about the end of the world"; "disconnected
     fragments of a story"; "scattered thoughts" [syn: {confused},
     {disconnected}, {disjointed}, {disordered}, {garbled},
     {illogical}, {scattered}, {unconnected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top