Search result for

disconnected

(33 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnected-, *disconnected*, disconnect, disconnecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnected[ADJ] ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it.แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm feeling a little disconnected from my real life.ผมรู้สึกขาด การติดต่อจากชีวิตจริง eXistenZ (1999)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
Hey, baby. I guess we got disconnected.เฮ้ เบบี้ ฉันว่าเราถูกตัดสาย Punch-Drunk Love (2002)
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected.ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน Latter Days (2003)
They disconnected it yesterday.มันต่อไม่ติดตั้งแต่เมื่อวาน Walk the Line (2005)
Talk about being disconnected.ตัดขาดจากสังคมจริงๆ Just Like Heaven (2005)
The number you have dialed has been disconnected.หมายเลขนี้ถูกยกเลิก The Key and the Clock (2006)
The last time I saw him, we were so disconnected.ครั้งล่าสุดที่ชั้นเจอเขา Saw III (2006)
The line is disconnected.สายถูกตัดขาด Map 1213 (2006)
disconnected, like something's missing.ห่างเหิน เหมือนมีอะไรขาดหายไป Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disconnectedOh, I was disconnected.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONNECTED    D IH2 S K AH0 N EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconnected    (v) (d i2 s k @ n e1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) {comp} power disconnected (state) [Add to Longdo]
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] disconnected; cut off [Add to Longdo]
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] disconnected; interrupted; suspended [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconnect \Dis`con*nect"\, v. t. [imp. & p. p. {Disconnected};
   p. pr. & vb. n. {Disconnecting}.]
   To dissolve the union or connection of; to disunite; to
   sever; to separate; to disperse.
   [1913 Webster]
 
      The commonwealth itself would . . . be disconnected
      into the dust and powder of individuality. --Burke.
   [1913 Webster]
 
      This restriction disconnects bank paper and the
      precious metals.             --Walsh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disconnected \disconnected\ adj.
   1. marked by or composed of disconnected parts or sounds.
    [Narrower terms: {staccato (vs. legato)}]
 
   Syn: abrupt, broken off(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. not switched on or not connected to a power source; -- of
    electrical equipment. [Narrower terms: {off-line (vs.
    on-line), offline, off line(predicate)}; {unplugged}]
 
   Syn: not ready, off.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. noncontinuous; not continuing in time or space. Opposite
    of {continuous}.
 
   Syn: disrupted, discontinuous.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. unconnected, detached. Opposite of {connected}.
 
   Syn: disjoined, separate.
     [WordNet 1.5]
 
   5. lacking orderly continuity; illogical or seemingly
    irrational; as, disconnected fragments of a story.
 
   Syn: confused, disjointed, disordered, disorganized,
     desultory, garbled, illogical, rambling, scattered,
     unconnected.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconnected
   adj 1: (music) marked by or composed of disconnected parts or
       sounds; cut short crisply; "staccato applause"; "a
       staccato command"; "staccato notes" [syn: {staccato},
       {disconnected}] [ant: {legato}, {smooth}]
   2: having been divided; having the unity destroyed;
     "Congress...gave the impression of...a confusing sum of
     disconnected local forces"-Samuel Lubell; "a league of
     disunited nations"- E.B.White; "a fragmented coalition"; "a
     split group" [syn: {disconnected}, {disunited}, {fragmented},
     {split}]
   3: marked by sudden changes in subject and sharp transitions;
     "abrupt prose" [syn: {abrupt}, {disconnected}]
   4: not plugged in or connected to a power source; "the iron is
     disconnected"
   5: lacking orderly continuity; "a confused set of instructions";
     "a confused dream about the end of the world"; "disconnected
     fragments of a story"; "scattered thoughts" [syn: {confused},
     {disconnected}, {disjointed}, {disordered}, {garbled},
     {illogical}, {scattered}, {unconnected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top