Search result for

disastrou

(41 entries)
(0.8488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disastrou-, *disastrou*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous

English-Thai: Nontri Dictionary
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
It will be disastrous if he knows where it isถ้าเขารู้จะไม่ปลอดภัย Infernal Affairs (2002)
Um, that led me to a brief but disastrous affair with a sharp object.ทั้งหมดนั่นนำผมไปสู่ข้อสรุปของเืรื่องราวที่หายนะที่สุดด้วยการตัดสินที่เด็ดขาด Latter Days (2003)
I saw the photo. Yes, they failed, all right. Disastrously so.ใช่พืชผลเสียหายมันเป็นหายนะเลยละ The Wicker Man (2006)
It's risky and can be disastrous.มันเสี่ยงและอาจเกิดโชคร้ายได้นะ Dasepo Naughty Girls (2006)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
Who is disastrous?ใครเป็นคนทำให้มัน, หายนะล่ะ? Episode #1.8 (2008)
With disastrous tidings.ความหายนะ Safe and Sound (2008)
Desperately tricky to make, disastrous should you get it wrong.ต้องใช้กลเม็ดในการทำ และมีฤทธิ์ร้ายกาจ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
...and sustained an ultimately disastrous war.และยังคงสนับสนุนสงคราม ที่สร้างความหายนะ Repo Men (2010)
This is disastrous.นั่นมันหายนะชัดๆ Episode #1.9 (2010)
..dont you just chocke it up as another one of your disastrous flamouts and move on.เธอไม่ไปวุ่นวายอยู่กะไอพวกปัญหาเรื่องอื่น แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไป The Switch (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disastrouPollution has a disastrous effect on the ecology of a region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับ    [ADV] disastrously, See also: completely, severely, Syn. ป่นปี้, ย่อยยับ, ยับย่อย, ยับเยิน, Example: ประชาชนรุมสวดยับกับการทำงานของรัฐบาล
ยุบยับ    [ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ย่อยยับ    [ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ยับย่อย    [ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
แหลกลาญ [ADV] disastrously, Syn. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย, Example: เขาถูกผ่ายตรงข้ามโจมตีแหลกลาญไม่มีชิ้นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
แหลกลาญ[adv.] (laēklān) EN: disastrously   
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces   
ย่อยยับ[adv.] (yǿiyap) EN: to pieces ; disastrously   FR: désastreusement
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISASTROUS    D IH2 Z AE1 S T R AH0 S
DISASTROUSLY    D IH2 Z AE1 S T R AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disastrous    (j) (d i1 z aa1 s t r @ s)
disastrously    (a) (d i1 z aa1 s t r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨たる光景[さんたるこうけい, santarukoukei] (n) disastrous scene [Add to Longdo]
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P) [Add to Longdo]
祝融[しゅくゆう, shukuyuu] (n) (1) ancient Chinese god of fire (or spring); (2) (disastrous) fire [Add to Longdo]
水魔[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
烈震[れっしん, resshin] (n) disastrous earthquake; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨变[cǎn biàn, ㄘㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] disastrous turn; tragic event [Add to Longdo]
惨重[cǎn zhòng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] disastrous [Add to Longdo]
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, / ] disastrous; to turn into a disaster [Add to Longdo]
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] disastrous damage; scourge [Add to Longdo]
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, / ] disastrous situation; calamity [Add to Longdo]
覆辙[fù zhé, ㄈㄨˋ ㄓㄜˊ, / ] disastrous policy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top