Search result for

disarm

(60 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarm-, *disarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarm[VT] ทำให้รู้สึกโกรธน้อยลง, See also: ทำให้รู้สึกเป็นปรปักษ์น้อยลง, ทำให้ปรองดอง, Syn. win over, charm
disarm[VT] ปลดอาวุธ, See also: ลดอาวุธ, Syn. unarm, demobilize, Ant. arm, activate, equip
disarming[ADJ] ซึ่งลดความโกรธ, See also: ซึ่งขจัดความโกรธ, ซึ่งขจัดความเป็นปฎิปักษ์
disarmament[N] การลดอาวุธ, See also: การปลดอาวุธ, Syn. demobilization, peace movement
disarmingly[ADV] ที่ทำให้หมดทางขัดขืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
disarm(vt) ลดอาวุธ,ปลดอาวุธ,ทำให้วางอาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disarmปลดอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmament, unilateralการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disarmamentการลดกำลังรบ [TU Subject Heading]
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We disarmed him three years ago.เราปลดอาวุธเขาไปเมื่อสามปีก่อน 24: Redemption (2008)
It'd take more than an hour to disarm this thing.แจ๊ค ถึงแม้จะมี เครื่องมือ มันต้องใช้เวลา มากกว่าชั่วโมง 24: Redemption (2008)
How they're both disarmed and they're downstairs. He shot Pete?พวกมันถูกปลดอาวุธ และถูกขังอยู่ที่ด้านล่าง Pineapple Express (2008)
Disarmed.ปลดอาวุธ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Matt, if we don't disarm you, they're gonna shoot you.แมท ถ้าคุณไม่ปลดระเบิดนี่ พวกเค้าจะยิงคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I'm sure one of them is thinking about how to disarm that.ผมแน่ใจว่าต้องมีซักคน ที่รู้ว่าจะปลดระเบิดนี่ยังไง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I can disarm it.เอาละ เสร็จแล้ว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Don't worry, he's just disarming the guy.ไม่ต้องห่วง เขาแค่ปลดสัญญาณเตือน Law Abiding Citizen (2009)
I'll stay here and disarm it.ฉันจะอยู่ที่นี่ถอดสลักระเบิด Episode #1.8 (2009)
It's specifically designed to prevent us from disarming it.มันถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เราแกะสลักออกได้ Sherlock Holmes (2009)
We don't have to actually disarm the device, we just have to remove the cylinders.ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ อะไรเราแค่ต้องดึงกระบอกสูบนี่ออก Sherlock Holmes (2009)
'Cause after I disarm this nuke...เพราะหลังฉันปลดชนวนหัวรบนั้นได้ MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disarmA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
disarmDisarmament is in practice difficult in many countries.
disarmDisarmament is sure to make for peace.
disarmTalks centering on nuclear disarmament.
disarmThe superpowers made significant progress in disarmament.
disarmYou should advocate disarmament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดอาวุธ[V] disarm, Syn. วางอาวุธ, Ant. ติดอาวุธ, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้ร้ายปลดอาวุธก่อนที่จะมอบตัว, Thai definition: บังคับให้วางศัสตราวุธเพื่อไม่ให้ใช้ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดอาวุธ[v. exp.] (plot āwut) EN: disarm   FR: désarmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISARM    D IH2 S AA1 R M
DISARMED    D IH2 S AA1 R M D
DISARMING    D IH2 S AA1 R M IH0 NG
DISARMAMENT    D IH2 S AA1 R M AH0 M AH0 N T
DISARMINGLY    D IH2 S AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarm    (v) (d i1 s aa1 m)
disarms    (v) (d i1 s aa1 m z)
disarmed    (v) (d i1 s aa1 m d)
disarming    (v) (d i1 s aa1 m i ng)
disarmament    (n) (d i1 s aa1 m @ m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
核軍縮[かくぐんしゅく, kakugunshuku] (n) nuclear disarmament [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks [Add to Longdo]
軍縮協定[ぐんしゅくきょうてい, gunshukukyoutei] (n) disarmament agreement [Add to Longdo]
軍備縮小[ぐんびしゅくしょう, gunbishukushou] (n) reduction of armaments; disarmament [Add to Longdo]
軍備撤廃[ぐんびてっぱい, gunbiteppai] (n) complete disarmament [Add to Longdo]
国連軍縮特別総会[こくれんぐんしゅくとくべつそうかい, kokurengunshukutokubetsusoukai] (n) UN Special Session on Disarmament [Add to Longdo]
蕩かす;盪かす;蕩す;盪す[とろかす, torokasu] (v5s,vt) (1) to melt (steel, etc.); to liquefy; to soften; (2) to melt (one's heart); to disarm [Add to Longdo]
武装解除[ぶそうかいじょ, busoukaijo] (n,vs) disarmament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除军备[fèi chú jūn bèi, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] disarm [Add to Longdo]
裁军[cái jūn, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄣ, / ] disarmament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disarm \Dis*arm"\, v. t. [imp. & p. p. {Disarming}; p. pr. & vb.
   n. {Disarming}.] [OE. desarmen, F. d['e]sarmer; pref. d['e]s-
   (L. dis-) + armer to arm. See {Arm}.]
   1. To deprive of arms; to take away the weapons of; to
    deprive of the means of attack or defense; to render
    defenseless.
    [1913 Webster]
 
       Security disarms the best-appointed army. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The proud was half disarmed of pride. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of the means or the disposition to harm; to
    render harmless or innocuous; as, to disarm a man's wrath.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarm
   v 1: remove offensive capability from [syn: {disarm},
      {demilitarize}, {demilitarise}] [ant: {arm}, {build up},
      {fortify}, {gird}]
   2: make less hostile; win over; "Her charm disarmed the
     prosecution lawyer completely"
   3: take away the weapons from; render harmless [syn: {disarm},
     {unarm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top