หรือคุณหมายถึง disagreeableneß?
Search result for

disagreeableness

(5 entries)
(6.0831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagreeableness-, *disagreeableness*, disagreeablenes
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disagreeableness    (n) (d i2 s @ g r ii1 @ b l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disagreeableness \Dis`a*gree"a*ble*ness\, n.
   The state or quality of being; disagreeable; unpleasantness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disagreeableness
   n 1: the quality of being disagreeable and unpleasant [ant:
      {agreeableness}, {amenity}]
   2: an ill-tempered and offensive disposition [ant:
     {agreeability}, {agreeableness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top