Search result for

disadvantage

(76 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantage-, *disadvantage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
disadvantage[VT] ทำให้เสียเปรียบ, See also: ทำให้เสียประโยชน์, Syn. penalize, harm, hurt
disadvantageous[ADJ] ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง Frost/Nixon (2008)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
I'm at a disadvantage.ฉันเสียเปรียบอยู่นะ Pleasure Is My Business (2009)
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน Episode #1.7 (2009)
Actually, no, you know what? You're more than that. You take care of disadvantaged kids.จริงๆแล้ว คุณยิ่งกว่านั้น คุณดูแลเด็กด้อยโอกาส Sectionals (2009)
It is truly remarkable Spock that you have achieved so much... despite your disadvantage.ช่างน่าทึ่งยิ่งนักสป็อค ที่เธอเก่งกาจถึงเพียงนี้ ทั้งที่เธอมีอุปสรรค Star Trek (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
That puts me at a slight disadvantage, doesn't it?มันทำให้ผมเสียเปรียบนิดหน่อยนะ จริงไหม Frankie & Alice (2010)
A disadvantage against the spear.เสียเปรียบ หากต้องสู้กับหอก Shadow Games (2010)
Oh, that's a disadvantage.Ilithyia neglected to mention she was acquainted Mark of the Brotherhood (2010)
And I don't like that disadvantage, so...และฉันไม่ชอบการ เสียเปรียบแบบนี้เอาเสียเลย Children of the Damned (2010)
Most methods of removing flesh have disadvantages.ในการแยกเนื้อออกจากกระดูก\ มีข้อเสีย The Parts in the Sum of the Whole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disadvantageBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
disadvantageHis bad health is a great disadvantage to him.
disadvantageHis diligence turned out a disadvantage after all.
disadvantageIt has too many disadvantages.
disadvantageIt is true that television also has some disadvantages.
disadvantageMy sister is clumsy, which is a disadvantage to her.
disadvantageNot being tall is not a serious disadvantage in life.
disadvantageNot being tall isn't a disadvantage.
disadvantageReflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
disadvantageSmokers are as aware as anybody else of the disadvantages of their hobby but manage to live with that knowledge for two main reasons.
disadvantageThe comparison between the two was to his disadvantage.
disadvantageThe disadvantage of excellent insulation is that it quickly leads to overheating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
เข้าเนื้อ[V] lose, See also: disadvantage, Syn. ขาดทุน, Example: กิจการทุกวันนี้มีแต่จะเข้าเนื้อทุกวัน เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูง, Thai definition: เสียเปรียบ, เสียทรัพย์สินไป
ความเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก
ผลเสีย[N] bad result, See also: disadvantage, Syn. ผลร้าย, Ant. ผลดี, Example: การเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวไม่รักษาทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดและไต, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
เบี้ยล่าง[N] disadvantage, See also: underdog, Example: ชาวนาตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือกในเรื่องการขายข้าว, Thai definition: ฐานะที่เสียเปรียบหรือเป็นรองกว่า
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot   
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming   
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
คุณโทษ[n. exp.] (khun thōt) EN: advantage and disadvantage   
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīaprīep) EN: disadvantage ; handicap   FR: désavantage [m] ; handicap [m]
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGE    D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH
DISADVANTAGE    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH
DISADVANTAGED    D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
DISADVANTAGED    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH D
DISADVANTAGES    D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH AH0 Z
DISADVANTAGES    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH Z
DISADVANTAGEOUS    D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantage    (n) (d i2 s @ d v aa1 n t i jh)
disadvantaged    (n) (d i s @ d v a1 n t ei jh d)
disadvantages    (n) (d i2 s @ d v aa1 n t i jh i z)
disadvantageous    (j) (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageousl    (a) (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachteil {m}; Benachteiligung {f}; Schaden {m} | Nachteile {pl}; Benachteiligungen {pl}; Schäden {pl}disadvantage | disadvantages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error) [Add to Longdo]
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disadvantage \Dis`ad*van"tage\, v. t. [Cf. F. d['e]savantager.]
   To injure the interest of; to be detrimental to.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disadvantage \Dis`ad*van"tage\ (?; 48, 61), n. [Cf. F.
   d['e]savantage.]
   1. Deprivation of advantage; unfavorable or prejudicial
    quality, condition, circumstance, or the like; that which
    hinders success, or causes loss or injury.
    [1913 Webster]
 
       I was brought here under the disadvantage of being
       unknown by sight to any of you.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Abandoned by their great patron, the faction
       henceforward acted at disadvantage.  --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Loss; detriment; hindrance; prejudice to interest, fame,
    credit, profit, or other good.
    [1913 Webster]
 
       They would throw a construction on his conduct, to
       his disadvantage before the public.  --Bancroft.
 
   Syn: Detriment; injury; hurt; loss; damage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantage
   n 1: the quality of having an inferior or less favorable
      position [ant: {advantage}, {vantage}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top