Search result for

dis-

(55 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dis, -dis-, *dis*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dis[PRF] จาก, See also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก
tenia pedisน้ำกัดเท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disห่างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
- I think Disney did a study. - He hated me.ฉันคิดว่าดิสนีย์คงวิจัยไว้แล้วละน่า // เขาเกลียดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Oh, and how could you possibly disappoint my mother? !โอ้ แล้วเธอก็คงไม่ทำให้แม่ฉันผิดหวังเลยสินะ The Serena Also Rises (2008)
Hey, Blair. Um, what was so important that we couldn't discuss over the phone?เฮ้ แบลร์ มีเรื่องสำคัญอะไร ที่เราคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้หรอ The Ex-Files (2008)
You are disgusting, and I hate you.นายมันน่าขยะแขยง ฉันเกลียดนาย The Dark Night (2008)
You're disgusting.นายดูทุเรศมากเลย The Dark Night (2008)
So what are your plans, to distract me with Vanessaแล้วเธอมีแผนอะไร ที่จะทำกับฉันและวาเนสซ่า The Dark Night (2008)
Maybe you just need to be properly distracted.บางทีคุณน่าจะทำเป็นลืมมันไปบ้าง The Dark Night (2008)
I think what you're doing is disgusting.ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันน่าขยะแขยงมาก The Dark Night (2008)
We can discuss this tomorrow over lunch.สุดหล่อ เรายังมีเวลาคุยเรื่องนี้กัน ตอนมื้อเที่ยงพรุ่งนี้ The Dark Night (2008)
That scene in the library when they're discovered?ตอนฉากที่พวกเขาถูกจับได้ในห้องสมุดน่ะ The Dark Night (2008)
Did the lifeguard turn up at the party, or did you find another disposable?นักช่วยชีวิตปรากฏตัวในปาร์ตี้เหรอ หรือ เธอเจอแบบใช้แล้วทิ้ง Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disAbility to talk distinguishes human beings from animals.
disA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disAbout this time, the disease slowed.
disA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
disA church spire could be seen in the distance.
disA cold often leads to all kinds of disease.
disA cold wave hit this district.
disA concrete plan evolved after much discussion.
disA contagious disease descended on the town.
disActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
disA curious disease struck the town.
disA discussion of the proposal seems to be in order.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
เมื่อก่อน[adv.] (meūakøn) EN: before ; previously ; formely ; prior to   FR: autrefois ; jadis

CMU English Pronouncing Dictionary
DIS    D IH1 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskrepanz {f}non-compliance [Add to Longdo]
Diskretion {f}; Umsicht {f}discretion [Add to Longdo]
Disaggregation {f}disaggregation [Add to Longdo]
Disagio {n}; Zuwachs {m}accretion of discount [Add to Longdo]
Disambiguierung {f}; Auflösen von Mehrdeutigkeitendisambiguation [Add to Longdo]
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler [Add to Longdo]
Disassemblierung {f} [comp.]disassembly [Add to Longdo]
Discount-Eignung {f}discountability [Add to Longdo]
Discountgeschäft {n}; Discountladen {m}; Discounter {m}discount; discount shop [Add to Longdo]
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Disjunktion {f}; ODER-Verknüpfung {f}disjunction [Add to Longdo]
Diskant {m} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskantstimme {f} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.]discette; diskette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dis \Dis\, prop. n. [L.]
   The god Pluto, god of the underworld; also called {Dis
   Pater}. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dis \dis\ v. t. [shortened from disrespect.] [imp. & p. p.
   {dissed}; p. pr. & vb. n. {dissing}.]
   to treat in a disrespectful manner; to insult, disparage or
   belittle. [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dis- \dis-\ (?; 258)
   1. A prefix from the Latin, whence F. d['e]s, or sometimes
    d['e]-, dis-. The Latin dis-appears as {di-}before b, d,
    g, l, m, n, r, v, becomes dif-before f, and either dis-or
    di- before j. It is from the same root as bis twice, and
    duo, E. two. See {Two}, and cf. {Bi-}, {Di-}, {Dia-}. Dis-
    denotes separation, a parting from, as in distribute,
    disconnect; hence it often has the force of a privative
    and negative, as in disarm, disoblige, disagree. Also
    intensive, as in dissever.
    [1913 Webster]
 
   Note: Walker's rule of pronouncing this prefix is, that the s
      ought always to be pronounced like z, when the next
      syllable is accented and begins with "a flat mute [b,
      d, v, g, z], a liquid [l, m, n, r], or a vowel; as,
      disable, disease, disorder, disuse, disband, disdain,
      disgrace, disvalue, disjoin, dislike, dislodge, dismay,
      dismember, dismiss, dismount, disnatured, disrank,
      disrelish, disrobe." Dr. Webster's example in
      disapproving of Walker's rule and pronouncing dis-as
      diz in only one (disease) of the above words, is
      followed by recent ortho["e]pists. See {Disable},
      {Disgrace}, and the other words, beginning with dis-,
      in this Dictionary.
      [1913 Webster]
 
   2. A prefix from Gr. di`s- twice. See {Di-}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dis
   n 1: god of the underworld; counterpart of Greek Pluto [syn:
      {Dis}, {Orcus}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Defense Information System (mil., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Digital Identification Signal (HDLC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIS
     Draft International Standard (ISO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top