หรือคุณหมายถึง dirtineß?
Search result for

dirtiness

(10 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dirtiness-, *dirtiness*, dirtines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirtiness[N] ความสกปรก, See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's wrong with your expression? Shabbiness is your hobby and dirtiness is your specialty.ความซอมซ่อ ซกมกมันเป็นปรัชญาของคุณเหรอ Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งโสโครก[N] dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
ความลามก[N] filthiness, See also: dirtiness, lewdness, Syn. ความบัดสี, ความหยาบ, Example: มุขตลกที่แสดงมีแต่ความลามกไม่เหมาะสม
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dirtiness \Dirt"i*ness\, n.
   The state of being dirty; filthiness; foulness; nastiness;
   baseness; sordidness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dirtiness
   n 1: the state of being unsanitary [syn: {dirtiness},
      {uncleanness}] [ant: {cleanness}]
   2: the state of containing dirty impurities
   3: obscenity in speech or writing [syn: {smuttiness},
     {dirtiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top