Search result for

directory

(66 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directory-, *directory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directory[N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directoryสารบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directory, organizationalนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryสารบบ
บัญชีรายชื่อแฟ้มที่อยู่ในจานแม่เหล็ก หรือแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not only is there no public directory, but there's no directory at all.ไม่ใช่แค่ไม่มีสารบบสาธาณะ แต่ไม่มีสารบบเลยด้วยซ้ำ The Social Network (2010)
"The Facebook is an online directory that connects peopleเดอะเฟสบุ๊คเป็นสารบบออนไลน์ ที่ผู้คนใช้ติดต่อกัน The Social Network (2010)
directory assistance?มีอะไรให้ช่วยไหม Brown Betty (2010)
All I did was ask the administration desk if I could borrow a faculty directory.จากฝ่ายบริหารมา Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Ok, I'm gonna long-shot it and I'm gonna cross the Michigan Business Directory with the payroll company and see if I still got what it takes to find stuff.ก็ได้ ฉันจะลองสุ่มดู ฉันจะเชื่อมข้อมูลจาก รายนาม Michigan Business กับบริษัททำบัญชีเงินเดือน และดูว่าฉันจะยังยอดเยี่ยม ในการหาข้อมูลอยู่ไหม Devil's Night (2010)
Because of the high volume of 911 calls please use the following directory:เนื่องจากปริมาณที่สูงของการโทรแจ้ง 911... ... กรุณาใช้ไดเรกทอรีต่อไปนี้ : Contagion (2011)
Company directory has her listed as Amy Sawyer, RD.สารบรรณของบริษัทบันทึกว่าชื่อ เอมี ซอว์เยอร์ แผนกวิจัยและพัฒนา Deadline (2011)
I checked a professional directory for local photographers, and there he was--Scott Gibson.ผมลองเช็คดูแล้ว เขาเป็นช่างภาพท้องถิ่น ชื่อ สก็อต กิปสัน Ring Around the Rosie (2011)
I'm just discovering that the city's employee directory is grossly out of date.ผมพึ่งเจอโครงการจ้างงานของรัฐ ดูเหมือนข้อมูลจะไม่อัพเดท Root Cause (2012)
Let's just go over there, look at the directory, and see what kind of doctor Dr. Cobb is.ไปตรงนั้นเถอะ ไปดูป้ายชื่อ จะได้รู้กันซักทีว่า ดร.ค็อบ เป็นหมออะไร Kingdom of the Blind (2012)
Just looking for a DSS directory.กำลังมองหาแฟ้ม DSS อยู่ นี่ไงล่ะ Tessellations (2012)
Directory assistance.ความช่วยเหลือไดเรกทอรี. Nurse 3D (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directoryI look up his telephone number in a telephone directory.
directoryI'm not sure what his number is. You'll have to look it up in the telephone directory.
directoryMay I see the telephone directory?
directoryNo, I don't. You had better look it up in a telephone directory.
directoryYou can find her phone number in the directory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเนียบ[N] directory, See also: blue book, Example: ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย, Thai definition: การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
นามสงเคราะห์[N] directory, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTORY    D ER0 EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D AY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D IY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D IH0 R EH1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directory    (n) (d i1 r e1 k t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries [Add to Longdo]
Verzeichnis {n} | Verzeichnisse {pl}directory | directories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory [Add to Longdo]
ディレクトリ(P);ディレクトリー;ディレクトリィ[, deirekutori (P); deirekutori-; deirekutorii] (n) {comp} directory; (P) [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[, deirekutorisa-bisu] (n) {comp} directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名录[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] directory, #20,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Directory \Di*rect"o*ry\, a. [L. directorius.]
   Containing directions; enjoining; instructing; directorial.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Directory \Di*rect"o*ry\, n.; pl. {Directories}.
   1. A collection or body of directions, rules, or ordinances;
    esp., a book of directions for the conduct of worship; as,
    the Directory used by the nonconformists instead of the
    Prayer Book.
    [1913 Webster]
 
   2. A book containing the names and residences of the
    inhabitants of any place, or of classes of them; an
    address book; as, a business directory.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. F. directoire.] A body of directors; board of
    management; especially, a committee which held executive
    power in France under the first republic.
    [1913 Webster]
 
   4. Direction; guide. [R.] --Whitlock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directory
   n 1: an alphabetical list of names and addresses
   2: (computer science) a listing of the files stored in memory
     (usually on a hard disk)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Directory [diːrəktoːrɵ] (n) , s.(m )
   directory
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top