Search result for

direction

(129 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direction-, *direction*
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direction[N] การควบคุม, See also: การจัดการ, Syn. management, control
direction[N] คำสั่ง, Syn. charge, regulation, injunction
direction[N] ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
directional[ADJ] เกี่ยวกับทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation

English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directionทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction angleมุมแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction cosinesโคไซน์แสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction finder (DF)ตัวหาทิศทาง (ดีเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction numbersจำนวนแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction to a juryคำสั่งศาลต่อคณะลูกขุน (ในข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional derivativeอนุพันธ์ระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directional signal; turn signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional; directedระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directionทิศทาง,แนว [การแพทย์]
Direction and speed of movement of cloudทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Direction of movement of the wavesทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Direction, Bondทิศทางของบอนด์ [การแพทย์]
Direction, Futureทิศทางในอนาคต [การแพทย์]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Directionalแผนอำนวยการ [การแพทย์]
Directional couplersตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง [TU Subject Heading]
Directional questionคำถามโดยตรง
คำถามโดยตรง (Directional question) หมายถึง คำถามของผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ หรือชี้สถานที่ภายในห้องสมุด เช่น หนังสือเลขหมู่ HF2340ธ357 อยู่ที่ชั้นไหน หรือ จะถ่ายเอกสารได้ที่ไหน เป็นต้น ซึ่งจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หรือที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้ด้วยการแนะนำ หรือนำผู้ใช้ไปยังแหล่งทรัพยากร หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น โดยคำถามประเภทนี้ห้องสมุดอาจจัดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการตอบคำถามมาบ้างแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่แทนบรรณารักษ์ อาจไม่จำเป็นต้องให้บรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directionalityทิศทาง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
She's gonna see that we're walking the wrong direction.เธอจะเห็น\ ว่าพวกเราเดินผิดทาง ไม่.. Not Cancer (2008)
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง Destroy Malevolence (2008)
R2, are you quite certain the ship is in this direction?อาร์ทู แน่ใจนะว่าทางนี้จะนำเราไปยานน่ะ? Destroy Malevolence (2008)
Go ahead and run toward that direction, remember keep on running ahead and don't turn backวิ่งไปทางนั้น จำไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่าหันกลับมา Iljimae (2008)
But is this the direction to Gun Woo's room?ว่าแต่ว่าทางนี้ไปห้องกอนวูใช่ป่าว? Beethoven Virus (2008)
I've got a good view of all directions, over.วิวสวยดี รอบ ๆ ทั้งหมด เปลี่ยน The Bank Job (2008)
These aren't just drawings, they're directions.นี่ไม่ใช่รูปวาด แต่บอกทิศทาง เอาแผนที่มา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
How can I be a father when I'm heading the other direction?ผมจะเป็นพ่อคนได้ยังไง ผมกำลังมุ่งหน้าในทิศทางตรงข้าม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hurricane's changed direction. It's gonna make a landfall some time soon.พายุเฮอร์ริเคนเปลี่ยนเส้นทาง มันกำลังจะขึ้นฝั่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Directions to the group meeting.ทางไปที่ประชุมกลุ่ม Passengers (2008)
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์ Outlander (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directionA car was coming in this direction.
directionAll the arguments pointed in the same direction.
directionA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directionA women asked me for directions.
directionBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directionCan you give me directions to the subway station?
directionCould you write me directions to the restaurant?
directionCut the cloth in a diagonal direction.
directionDrugs should be used only at the direction of a doctor.
directionFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
directionFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
directionHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธีใช้[N] instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count unit: วิธี
ทิศทาง[N] direction, See also: way, Syn. แนว, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง, Count unit: ทิศทาง, Thai definition: ทางที่มุ่งไป
ทิศ[N] direction, Syn. ทิศานุทิศ, เบื้อง, ทาง, ข้าง, ทิศา, ด้าน, Example: กำแพงวัดทั้งสี่ทิศทาสีขาว ดูสะอาดตา, Count unit: ทิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก้ำ[N] direction, See also: bearings, side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ทิศ, Notes: (โบราณ)
การแนะแนว[N] guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
การชี้ทาง[N] direction, See also: guiding, showing, direction giving, leading, Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง, Example: ควรมีการชี้ทางและแนะแนวปฏิบัติให้เยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
หน[N] where, See also: direction, place, Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน, Example: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้อง...[n.] (beūang ...) EN: ... side ; ... direction   FR: côté ... ; direction ...
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel   FR: direction [f] ; chemin [m]
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction   
ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง[v. exp.] (kāo pai nai senthāng thī thuktǿng) FR: avancer dans la bonne direction
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTION    D ER0 EH1 K SH AH0 N
DIRECTION    D IY0 R EH1 K SH AH0 N
DIRECTION    D AY0 R EH1 K SH AH0 N
DIRECTION    D IH0 R EH1 K SH AH0 N
DIRECTIONS    D IY0 R EH1 K SH AH0 N Z
DIRECTIONS    D ER0 EH1 K SH AH0 N Z
DIRECTIONS    D IH0 R EH1 K SH AH0 N Z
DIRECTIONS    D AY0 R EH1 K SH AH0 N Z
DIRECTIONAL    D AY0 R EH1 K SH AH0 N AH0 L
DIRECTIONAL    D ER0 EH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
direction    (n) (d i1 r e1 k sh @ n)
directions    (n) (d i1 r e1 k sh @ n z)
directional    (j) (d i1 r e1 k sh @ n l)
direction-finder    (n) - (d i1 r e1 k sh @ n - f ai2 n d @ r)
direction-finder    (n) - (d i1 r e1 k sh @ n - f ai2 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung {f}; Leitung {f} | Anweisungen {pl}direction | instructions [Add to Longdo]
Bewegungsrichtung {f}direction of motion [Add to Longdo]
Fahrtrichtungsanzeiger {f}direction indicator [Add to Longdo]
Funkpeilung {f}direction finding [Add to Longdo]
Luftrichtung {f}direction of the air stream [Add to Longdo]
Pfeilrichtung {f}direction of arrow [Add to Longdo]
Richtung {f} | Richtungen {pl} | neue Richtung {f}direction | directions | redirection [Add to Longdo]
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator [Add to Longdo]
Richtungsfinder {m}direction finder [Add to Longdo]
Stoßrichtung {f}direction of impact [Add to Longdo]
Walzrichtung {f}direction of rolling [Add to Longdo]
Winker {m}direction indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors [Add to Longdo]
ト書き;ト書[トがき, to gaki] (n) stage directions [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]
リダイレクション[, ridairekushon] (n) redirection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, / ] direction; trend; to incline, #11,169 [Add to Longdo]
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth, #12,554 [Add to Longdo]
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] directionality (molecular biology), #36,810 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direction \Di*rec"tion\, n. [L. directio: cf. F. direction.]
   1. The act of directing, of aiming, regulating, guiding, or
    ordering; guidance; management; superintendence;
    administration; as, the direction o? public affairs or of
    a bank.
    [1913 Webster]
 
       I do commit his youth
       To your direction.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All nature is but art, unknown to thee;
       ll chance, direction, which thou canst not see.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is imposed by directing; a guiding or
    authoritative instruction; prescription; order; command;
    as, he grave directions to the servants.
    [1913 Webster]
 
       The princes digged the well . . . by the direction
       of the law giver.           --Numb. xxi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   3. The name and residence of a person to whom any thing is
    sent, written upon the thing sent; superscription;
    address; as, the direction of a letter.
    [1913 Webster]
 
   4. The line or course upon which anything is moving or aimed
    to move, or in which anything is lying or pointing; aim;
    line or point of tendency; direct line or course; as, the
    ship sailed in a southeasterly direction.
    [1913 Webster]
 
   5. The body of managers of a corporation or enterprise; board
    of directors.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gun.) The pointing of a piece with reference to an
    imaginary vertical axis; -- distinguished from elevation.
    The direction is given when the plane of sight passes
    through the object. --Wilhelm.
 
   Syn: Administration; guidance; management; superintendence;
     oversight; government; order; command; guide; clew.
 
   Usage: {Direction}, {Control}, {Command}, {Order}. These
      words, as here compared, have reference to the
      exercise of power over the actions of others. Control
      is negative, denoting power to restrain; command is
      positive, implying a right to enforce obedience;
      directions are commands containing instructions how to
      act. Order conveys more prominently the idea of
      authority than the word direction. A shipmaster has
      the command of his vessel; he gives orders or
      directions to the seamen as to the mode of sailing it;
      and exercises a due control over the passengers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 direction
   n 1: a line leading to a place or point; "he looked the other
      direction"; "didn't know the way home" [syn: {direction},
      {way}]
   2: the spatial relation between something and the course along
     which it points or moves; "he checked the direction and
     velocity of the wind"
   3: a general course along which something has a tendency to
     develop; "I couldn't follow the direction of his thoughts";
     "his ideals determined the direction of his career"; "they
     proposed a new direction for the firm"
   4: something that provides direction or advice as to a decision
     or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
     {counseling}, {counselling}, {direction}]
   5: the act of managing something; "he was given overall
     management of the program"; "is the direction of the economy
     a function of government?" [syn: {management}, {direction}]
   6: a message describing how something is to be done; "he gave
     directions faster than she could follow them" [syn:
     {direction}, {instruction}]
   7: the act of setting and holding a course; "a new council was
     installed under the direction of the king" [syn: {steering},
     {guidance}, {direction}]
   8: a formal statement of a command or injunction to do
     something; "the judge's charge to the jury" [syn:
     {commission}, {charge}, {direction}]
   9: the concentration of attention or energy on something; "the
     focus of activity shifted to molecular biology"; "he had no
     direction in his life" [syn: {focus}, {focusing},
     {focussing}, {focal point}, {direction}, {centering}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 direction [dirɛksjõ]
   steering
   direction
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top