Search result for

dip

(171 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dip-, *dip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dip[N] การจุ่ม, See also: การแช่, Syn. dip, dive, plunge, Ant. rise, ascent
dip[N] การตกลง, See also: การลดลง, Syn. drop, sag, slip
dip[N] ความเอียงลาด
dip[VT] จุ่ม, See also: แช่, จม, Syn. plunge, sink, collapse, droop, Ant. surface, emerge
dip[N] นักล้วงกระเป๋า (คำสแลง), See also: คนล้วงกระเป๋า
dip[VT] ลดลง, See also: ลดธงลง, ก้มลง, ลดค่าลง, ลดต่ำลง, Syn. decrease, fall, drop, slump, Ant. increase, rise
dip[VT] เอียง, See also: ลาด, Syn. fall, slide, slope, Ant. rise, soar
dip in[PHRV] จุ่ม, See also: แช่
dipper[N] กระบวย, See also: ที่ตัก, Syn. scoop
diploma[N] อนุปริญญา, See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร, Syn. graduation certificate, parchment, honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
dipartiteadj. เกี่ยวกับการแบ่งออกเป็นสองส่วน
diphoresis(ไดอะฟะรี'ซิส) adj. ซึ่งขับเหงื่อ
diphtheria(ดิฟเธีย'เรีย) n. โรคคอตีบ . - diphtherial adj. ดูdiphtheria
diphthong(ดิฟ'ธอง) n. เสียงสระควบ,เสียงสระคู่,เสียงสระกล้ำ,ตัวสระควบ, See also: diphthongal adj. ดูdiphthong
diplegia(ไดพลี'เจีย) n. อัมพาตในส่วนเดียวกันทั้งสองข้างของร่างกาย -diplegic,adj.
diplo-Pref. คู่
diploid(ดิพ'พลอยด์) adj. คู่2เท่า,ซ้ำ
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomacy(ดิพโพล'มะซี) n. การทูต,ศิลปะการทูต

English-Thai: Nontri Dictionary
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
diphtheria(n) โรคคอตีบ
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
dipper(n) กระบวยตักน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dipมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip brazingการแล่นประสานแบบจุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dip faultรอยเลื่อนแนวมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip slopeลาดตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip stream; consequent streamธารน้ำตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip transferการถ่ายโอนแบบจุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dip-separation faultรอยเลื่อนแยกตามมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip-slip faultรอยเลื่อนตามแนวมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diphtheriaโรคคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diphtheria toxinชีวพิษเชื้อคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dipdip, มุมเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dip faultdip fault, รอยเลื่อนแนวมุมเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dip, Quickสีย้อมเร็ว [การแพทย์]
Dipeptidasesไดเพปติเดส [การแพทย์]
Dipeptidesไดเปปไทด์ [การแพทย์]
Diperodonยาไดเปอโรดอน [การแพทย์]
Diphebuzolไดฟีบิวซอล [การแพทย์]
Diphemanil Methyl-Sulfateไดฟีมานิลเมธิลซัลเฟต [การแพทย์]
Diphenhydramineไดเฟนไฮดรามีน,ยา,ไดเฟนฮัยดรามีน,ไดเฟนไฮดรามีน [การแพทย์]
Diphenylไดเฟนนิล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dipole (n ) คู่ที่เท่ากันหรือตรงข้ามของอีเล็คตรอน ที่มีระยะห่างคั่นเป็นทางสั้นๆ
dipthong (n adj ) สระซ้อนรวมกันอ่านออกเสียงเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
I put my faith in diplomacy.ข้าศรัทธาในวิธีทางการฑูต Bombad Jedi (2008)
I am a protocol droid on a diplomatic...ข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ มีหน้าที่ทางการฑูต... Bombad Jedi (2008)
Well, so be it. I can live without a high school diploma.เป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว ชั้นอยู่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนสูงๆ็ก็ตาม Baby and I (2008)
Watch where you're going in slo-mo, dipshit.หัดเดินดูทางมั้งดิโว้ย ไอ้เซื่องโคตรช้า Superhero Movie (2008)
Yeah, well, listen, dr... dipshit.เหรอ ฟังนะ... ดร.จุ่มขี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I know that, dipswitch. I can see that.ฉันรู้ละ ยัยแม่มด ฉันเห็นแล้ว The House Bunny (2008)
They say, like, "Don't dip the pen in company ink."มีคนบอกว่าต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากเรื่องงาน Pineapple Express (2008)
I'm totally glad I dipped in your ink, bro.ฉันดีใจที่ไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับนาย Pineapple Express (2008)
You're glad you dipped your pen in my ink.นายดีใจที่ไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับฉัน Pineapple Express (2008)
No, it was the tip or I dipped a ball in. I can't remember why.ไม่ใช่ ผมแค่ถูไถอยู่หน้าปากทาง ผมจำไม่ได้แล้วว่าทำไม Pineapple Express (2008)
Go ahead and run, you little dipshit. I'll find you.วิ่งหนีไปเลย ไอ้ขี้หมา ฉันจะตามล่าแกให้เจอ Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dipDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
dipThe conference drew 150 diplomats.
dipInternational problems must be solved by diplomacy, not war.
dipThe dip burned my tongue.
dipI have three brothers; one is pilot, another a diplomat and the other a carpenter.
dipThe noted diplomat readily participated in the committee.
dipThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
dipA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
dipHe is not a businessman but a diplomat.
dipHe has spent most of his time as a career diplomat.
dipEnglish is useful in diplomacy and tourism.
dipOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการทูต[N] diplomatic circles, Syn. แวดวงทูต, Example: แขกที่มาอวยพรคู่บ่าวสาวมีแต่ผู้ที่อยู่ในวงการทูตทั้งนั้น, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูต
สระประสม[N] diphthong, Ant. สระเดี่ยว, Example: ภาษาไทยมีสระประสม 2 ชนิด คือ สระประสมสองส่วน และสระประสมสามส่วน, Thai definition: สระที่เกิดขึ้นจากการประสมสระเดี่ยว 2 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน, การออกเสียงสระสองเสียงต่อเนื่องกัน โดยการเลื่อนลิ้นไปยังตำแหน่งที่ต่างกัน
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[N] diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
สวิง[N] dip-net, See also: hand-net, spoon-net, Example: ชาวนาหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาลเช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง ยอ เป็นต้น, Count unit: ปาก, Thai definition: เครื่องช้อนปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นร่างแห ลักษณะเป็นถุง มักใช้ไม้หรือหวายทำขอบปาก
อักษรกล้ำ[N] diphthong, Syn. อักษรควบกล้ำ, Example: ลักษณะดังที่ท่านเจ้าคุณเล่ามานี้คือการเรียนรู้เรื่องอักษรกล้ำ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตลอดจนเครื่องหมายหนังสือ, Count unit: ตัว
คดข้าว[V] dip out rice, See also: take out, ladle, Example: น้องคนเล็กคดข้าวใส่จานให้สมาชิกในครอบครัวจนครบทุกคน, Thai definition: ตักเอาข้าวสุกออกมาจากภาชนะที่ใส่
คด[V] ladle, See also: dip up, dish up, Syn. ตัก, Example: แม่ครัวคดข้าวจากหม้อแล้วส่งให้เด็กๆ ที่ยืนรออยู่, Thai definition: ตักข้าวสุกออกจากหม้อหรือภาชนะอื่นๆ
คอตีบ[N] diphtheria, Example: ระยะหลังนี้มีแนวโน้มว่าโรคคอตีบจะเป็นในเด็กโตมากขึ้น, Thai definition: โรคติดต่ออันตรายชนิดหนึ่งเกิดแก่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
พระราชไมตรี[N] friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
ฟาย[V] dip with hand, See also: scoop with hand, Example: เขาฟายน้ำจากลำธารขึ้นมาลบหน้าเพิ่มความสดชื่น, Thai definition: เอาอุ้งมือตัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate   FR: licencié [m] ; diplômé [m]
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīthāng kānthūt) EN: through the diplomatic channel   FR: par voie diplomatique

CMU English Pronouncing Dictionary
DIP    D IH1 P
DIPS    D IH1 P S
DIPPY    D IH1 P IY0
DIPOLE    D AY1 P OW2 L
DIPPER    D IH1 P ER0
DIPPED    D IH1 P T
DIPPLE    D IH1 P AH0 L
DIPPEL    D IH1 P AH0 L
DIPINTO    D IY0 P IH1 N T OW0
DIPAOLA    D AH0 P AA0 OW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dip    (n) (d i1 p)
dip    (v) (d i1 p)
dips    (v) (d i1 p s)
Dip Ed    (n) - (d i2 p - e1 d)
dipped    (v) (d i1 p t)
dipper    (n) (d i1 p @ r)
diploma    (n) (d i1 p l ou1 m @)
dippers    (n) (d i1 p @ z)
dipping    (v) (d i1 p i ng)
diptych    (n) (d i1 p t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Dip {m}; Soße {f}; Tunke {f}dip [Am.] [Add to Longdo]
Diphtherie {f}diphtheria [Add to Longdo]
Diphthong {m}; Zwielaut {m}diphthong [Add to Longdo]
Diplom {n} | Diplome {pl}diploma | diplomas [Add to Longdo]
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project [Add to Longdo]
Diplomand {m}student about to take his diploma [Add to Longdo]
Diplomandin {f}student about to take her diploma [Add to Longdo]
Diplomat {m}; Diplomatin {f} | Diplomaten {pl}diplomate | diplomates [Add to Longdo]
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase [Add to Longdo]
Diplomatie {f}diplomacy [Add to Longdo]
Diplomingenieur {m}graduate engineer [Add to Longdo]
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二苯氯胂[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, ] diphenylchloroarsine [Add to Longdo]
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] diplomatic mission [Add to Longdo]
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, / ] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫 [Add to Longdo]
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, / ] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes) [Add to Longdo]
偶极[ǒu jí, ㄡˇ ㄐㄧˊ, / ] dipole (e.g. magnetic dipole) [Add to Longdo]
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical) [Add to Longdo]
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, / ] diplomatic officer; attache [Add to Longdo]
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs [Add to Longdo]
外交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat [Add to Longdo]
外交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] diplomatic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
免状[めんじょう, menjou] Diplom, Erlaubnisschein [Add to Longdo]
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetic \Mag*net"ic\, Magnetical \Mag*net"ic*al\, a. [L.
   magneticus: cf. F. magn['e]tique.]
   1. Pertaining to the magnet; possessing the properties of the
    magnet, or corresponding properties; as, a magnetic bar of
    iron; a magnetic needle.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to, or characterized by, the earth's
    magnetism; as, the magnetic north; the magnetic meridian.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of becoming a magnet; susceptible to magnetism;
    as, the magnetic metals.
    [1913 Webster]
 
   4. Endowed with extraordinary personal power to excite the
    feelings and to win the affections; attractive; inducing
    attachment.
    [1913 Webster]
 
       She that had all magnetic force alone. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having, susceptible to, or induced by, animal magnetism,
    so called; hypnotic; as, a magnetic sleep. See
    {Magnetism}. [Archaic]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Magnetic amplitude}, {attraction}, {dip}, {induction}, etc.
    See under {Amplitude}, {Attraction}, etc.
 
   {Magnetic battery}, a combination of bar or horseshoe magnets
    with the like poles adjacent, so as to act together with
    great power.
 
   {Magnetic compensator}, a contrivance connected with a ship's
    compass for compensating or neutralizing the effect of the
    iron of the ship upon the needle.
 
   {Magnetic curves}, curves indicating lines of magnetic force,
    as in the arrangement of iron filings between the poles of
    a powerful magnet.
 
   {Magnetic elements}.
    (a) (Chem. Physics) Those elements, as iron, nickel,
      cobalt, chromium, manganese, etc., which are capable
      or becoming magnetic.
    (b) (Physics) In respect to terrestrial magnetism, the
      declination, inclination, and intensity.
    (c) See under {Element}.
 
   {Magnetic fluid}, the hypothetical fluid whose existence was
    formerly assumed in the explanations of the phenomena of
    magnetism; -- no longer considered a meaningful concept.
    
 
   {Magnetic iron}, or {Magnetic iron ore}. (Min.) Same as
    {Magnetite}.
 
   {Magnetic needle}, a slender bar of steel, magnetized and
    suspended at its center on a sharp-pointed pivot, or by a
    delicate fiber, so that it may take freely the direction
    of the magnetic meridian. It constitutes the essential
    part of a compass, such as the mariner's and the
    surveyor's.
 
   {Magnetic poles}, the two points in the opposite polar
    regions of the earth at which the direction of the dipping
    needle is vertical.
 
   {Magnetic pyrites}. See {Pyrrhotite}.
 
   {Magnetic storm} (Terrestrial Physics), a disturbance of the
    earth's magnetic force characterized by great and sudden
    changes.
 
   {magnetic tape} (Electronics), a ribbon of plastic material
    to which is affixed a thin layer of powder of a material
    which can be magnetized, such as ferrite. Such tapes are
    used in various electronic devices to record fluctuating
    voltages, which can be used to represent sounds, images,
    or binary data. Devices such as audio casette recorders,
    videocasette recorders, and computer data storage devices
    use magnetic tape as an inexpensive medium to store data.
    Different magnetically susceptible materials are used in
    such tapes.
 
   {Magnetic telegraph}, a telegraph acting by means of a
    magnet. See {Telegraph}.
    [1913 Webster + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dip \Dip\, v. t. [imp. & p. p. {Dipped}or {Dipt} (?); p. pr. &
   vb. n. {Dipping}.] [OE. dippen, duppen, AS. dyppan; akin to
   Dan. dyppe, Sw. doppa, and to AS. d?pan to baptize, OS.
   d?pian, D. doopen, G. taufen, Sw. d["o]pa, Goth. daupjan,
   Lith. dubus deep, hollow, OSlav. dupl? hollow, and to E.
   dive. Cf. {Deep}, {Dive}.]
   1. To plunge or immerse; especially, to put for a moment into
    a liquid; to insert into a fluid and withdraw again.
    [1913 Webster]
 
       The priest shall dip his finger in the blood. --Lev.
                          iv. 6.
    [1913 Webster]
 
       [Wat'ry fowl] now dip their pinions in the briny
       deep.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
       While the prime swallow dips his wing. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To immerse for baptism; to baptize by immersion. --Book of
    Common Prayer. Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To wet, as if by immersing; to moisten. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       A cold shuddering dew
       Dips me all o'er.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To plunge or engage thoroughly in any affair.
    [1913 Webster]
 
       He was . . . dipt in the rebellion of the Commons.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To take out, by dipping a dipper, ladle, or other
    receptacle, into a fluid and removing a part; -- often
    with out; as, to dip water from a boiler; to dip out
    water.
    [1913 Webster]
 
   6. To engage as a pledge; to mortgage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Live on the use and never dip thy lands. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Dipped candle}, a candle made by repeatedly dipping a wick
    in melted tallow.
 
   {To dip snuff}, to take snuff by rubbing it on the gums and
    teeth. [Southern U. S.]
 
   {To dip the colors} (Naut.), to lower the colors and return
    them to place; -- a form of naval salute.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dip \Dip\, v. i.
   1. To immerse one's self; to become plunged in a liquid; to
    sink.
    [1913 Webster]
 
       The sun's rim dips; the stars rush out. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform the action of plunging some receptacle, as a
    dipper, ladle. etc.; into a liquid or a soft substance and
    removing a part.
    [1913 Webster]
 
       Whoever dips too deep will find death in the pot.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To pierce; to penetrate; -- followed by in or into.
    [1913 Webster]
 
       When I dipt into the future.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter slightly or cursorily; to engage one's self
    desultorily or by the way; to partake limitedly; --
    followed by in or into. "Dipped into a multitude of
    books." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To incline downward from the plane of the horizon; as,
    strata of rock dip.
    [1913 Webster]
 
   6. To dip snuff. [Southern U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dip \Dip\, n.
   1. The action of dipping or plunging for a moment into a
    liquid. "The dip of oars in unison." --Glover.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclination downward; direction below a horizontal line;
    slope; pitch.
    [1913 Webster]
 
   3. a hollow or depression in a surface, especially in the
    ground.
    [PJC]
 
   4. A liquid, as a sauce or gravy, served at table with a
    ladle or spoon. [Local, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   5. A dipped candle. [Colloq.] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   6. A gymnastic exercise on the parallel bars in which the
    performer, resting on his hands, lets his arms bend and
    his body sink until his chin is level with the bars, and
    then raises himself by straightening his arms.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. In the turpentine industry, the viscid exudation, which is
    dipped out from incisions in the trees; as, virgin dip
    (the runnings of the first year), yellow dip (the runnings
    of subsequent years).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (A["e]ronautics) A sudden drop followed by a climb,
    usually to avoid obstacles or as the result of getting
    into an airhole.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. a liquid, in which objects are soaked by dipping; e.g., a
    parasiticide or insecticide solution into which animals
    are dipped (see {sheep-dip}).
    [PJC]
 
   10. a sauce into which foods are dipped to enhance the
     flavor; e. g., an {onion dip} made from sour cream and
     dried onions, into which potato chips are dipped.
     [PJC]
 
   11. a {pickpocket}. [slang]
     [PJC]
 
   {Dip of the horizon} (Astron.), the angular depression of the
    seen or visible horizon below the true or natural horizon;
    the angle at the eye of an observer between a horizontal
    line and a tangent drawn from the eye to the surface of
    the ocean.
 
   {Dip of the needle}, or {Magnetic dip}, the angle formed, in
    a vertical plane, by a freely suspended magnetic needle,
    or the line of magnetic force, with a horizontal line; --
    called also {inclination}.
 
   {Dip of a stratum} (Geol.), its greatest angle of inclination
    to the horizon, or that of a line perpendicular to its
    direction or strike; -- called also the {pitch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dip
   n 1: a depression in an otherwise level surface; "there was a
      dip in the road"
   2: (physics) the angle that a magnetic needle makes with the
     plane of the horizon [syn: {dip}, {angle of dip}, {magnetic
     dip}, {magnetic inclination}, {inclination}]
   3: a thief who steals from the pockets or purses of others in
     public places [syn: {pickpocket}, {cutpurse}, {dip}]
   4: tasty mixture or liquid into which bite-sized foods are
     dipped
   5: a brief immersion
   6: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57
     points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure
     in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that
     became known the price of their stock went into free fall"
     [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}]
   7: a candle that is made by repeated dipping in a pool of wax or
     tallow
   8: a brief swim in water [syn: {dip}, {plunge}]
   9: a gymnastic exercise on the parallel bars in which the body
     is lowered and raised by bending and straightening the arms
   v 1: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or
      saturate; "dip the garment into the cleaning solution";
      "dip the brush into the paint" [syn: {dunk}, {dip},
      {souse}, {plunge}, {douse}]
   2: dip into a liquid while eating; "She dunked the piece of
     bread in the sauce" [syn: {dunk}, {dip}]
   3: go down momentarily; "Prices dipped"
   4: stain an object by immersing it in a liquid
   5: take a small amount from; "I had to dip into my savings to
     buy him this present"
   6: switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam
     [syn: {dim}, {dip}]
   7: lower briefly; "She dipped her knee"
   8: appear to move downward; "The sun dipped below the horizon";
     "The setting sun sank below the tree line" [syn: {dip},
     {sink}]
   9: slope downwards; "Our property dips towards the river"
   10: dip into a liquid; "He dipped into the pool" [syn: {dip},
     {douse}, {duck}]
   11: place (candle wicks) into hot, liquid wax
   12: immerse in a disinfectant solution; "dip the sheep"
   13: plunge (one's hand or a receptacle) into a container; "He
     dipped into his pocket"
   14: scoop up by plunging one's hand or a ladle below the
     surface; "dip water out of a container"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIP
     Dial-up Internet Protocol (Linux)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIP
     Dual In-line Package (IC, DRAM)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 base
 
 1. kaide, temel, esas, taban, dip
 2. (bot.) sap dibi
 3. (zool.) bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı
 4. (spor) depart
 5. (ask.) üs
 6. (kim.) alkali, (baz) baseball beysbol. baseboard süpürgelik, döşemenin kenar tahtalan. baseburner yakıtı otomatik olarak dolan soba. base hospital askeri hastane (gezici olmayan) base line öIçmek için esas tutulan çizgi veya miktar
 7. (spor) saha kenarı. base of a column (mim.) pabuç (sütun)base of operations hareket üssü. off base (A.B.D.), (argo) yanlış yolda.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bottom
 
 1. dip, alt
 2. esas, kaynak, temel
 3. vadi
 4. (den.) karina, tekne, gemi
 5. dayanma gücü
 6. iskemlenin oturulacak yeri
 7. (k.dili.) kıç, popo. Bottoms up! (k.dili.) içkilerinizi bir yudumda bitirin !. at bottom aslında, esasında. get at the bottom of bir şeyin esasına inmek, aslını anlamak. bottom dollar son kuruş bottom land ovalık arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breech
 
 1. kıç, dip, arka
 2. top kuyruğu. breech block topun kuyruk kapağı, kama gövdesi. breechcloth edep yerlerini örtmek için kalça etrafıyla bacak arasına sanlan örtü. breechloader kuyruktan dolma top veya tüfek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 floor
 
 1. taş veya tahta döşeme, yer, zemin
 2. dip
 3. kat
 4. yasama meclisi salonunun üyelere ayrılmış kısmı
 5. mecliste söz söyleme hakkı
 6. taban ücret, asgari ücret veya fiyat
 7. taş veya tahta döşemek, kaplamak: vurup yere yıkmak
 8. (k.dili) şaşırtmak, ağzını kapatmak
 9. (k.dili) yenmek. floorcloth döşemelik muşamba
 10. tahta bezi. floor lamp ayaklı abajur. floor plan (mim.) kat planı. floor show varyete, atraksiyon, eğlence programı. floorwalker (A.B.D) büyük mağazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan adam. ground floor zemin kat. in on the ground floor başlangıçta işe giren. have the floor mecliste söz söyleme hakkı olmak, kürsüye çıkmak. take the floor mecliste söz almak. completely floored tamamen saşırmış. floorer döşemeci. flooring döşemelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 foot
 
 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem
 2. ayak kısmı
 3. en alçak kısım
 4. alt, (dağ) etek, dip
 5. temel esas
 6. son
 7. (şiir) vezin tef'ilesi
 8. yaya asker, piyade
 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak
 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde
 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette
 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak
 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ground
 
 1. yeryüzü
 2. yer, zemin
 3. toprak
 4. meydan, saha, arsa
 5. mesafe, yer
 6. denizin dibi, dip
 7. mebde, prensip
 8. kabartma iş yapılacak düz satıh
 9. maden levha üstüne sürülen ve işlenmeyecek kısımları muhafaza eden yapışkan terkip
 10. (elek.) toprak. ground ball (beysbol.) yere sürtünerek giden top. ground bass (müz.) en kalın sesle tekrarlanan melodi. ground cover toprağa yakın yetişen kalın bitki örtüsü. ground crew hava meydanı tayfası. ground floor zemin katı. ground hog Amerikada bir çeşit dağ sıçanı. ground hog day 2 şubat. ground ice suyun dibinde meydana gelen buz. ground ivy yer sarmaşığı. ground line resimde alt çizgi, ön çizgi. ground pine kurdayağı, (bot.) Lycopodium
 11. kurtluca, meşecik, (bot.) Ajuga chamaepitys. qround plan bir binanın zemin planı. around plate toprak levhası. ground rent arsa kirası. ground speed (hav.) yer sürati. ground swell soluğan. ground water yeraltı suyu. ground wire (elek.) toprak teli. ground zero bombanın patladığı yer. above ground yeryüzünde
 12. meydanda. break ground tarla sürmek
 13. yeni bina için yere ilk kazmayı vurmak, temel atmak
 14. işe başlamak. cover ground yol almak
 15. konuya değinmek. cut the ground out from under one's feet (colloq.) ayağını kaydırmak, delillerini çürütmek. down to the ground her hususta, tamamen. from the ground up temelinden, tamamen. gain ground ilerlemek
 16. iyileşmek
 17. mesafe katetmek. get in on the ground floor (A.B.D.), (k.dili.) temelden katılmak, bir işe yeni başlandığında katılmak. give ground ricat etmek, çekilmek. hold one's ground, stand one's ground durumunu devam  ettirmek, ayak diremek. into the ground gereğinden fazla, dayanılmayacak kadar. Iose ground gerilemek, fenalaşmak rağbetten düşmek. off the ground harekette. on good grounds iyi sebeplere dayanan. on one's home ground kendi bilgi alanında. on the grounds of sebebiyle, -e dayanarak. rising ground yokuş, bayır.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dip [dip] (n) , s.(m )
   dip [Am.]
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top