Search result for

dimension

(95 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dimension-, *dimension*
Possible hiragana form: ぢめんしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dimension[N] การหามิติ, See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ, Syn. measurement
dimension[N] ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ, Syn. quantity, proportions
dimension[VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
dimensional[ADJ] เกี่ยวกับขนาด
dimensionless[ADJ] ไม่มีขนาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
third dimensionn. มิติที่ 3 (ความหนา) ,สิ่งที่เพิ่มความสำคัญหรือคุณค่า
three-dimensionaladj. มี 3 มิติ (กว้าง,สูงและลึก)
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม

English-Thai: Nontri Dictionary
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]
Dimensionsมิติ [TU Subject Heading]
Dimensionsภาพ3มิติ,มิติ [การแพทย์]
Dimensions, Twoสองมิติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dimensional[ไดเมนชันแนล] (adv ) มิติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A portal! A pathway to another dimension!ทาง ทางสู่ต่างมิติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
History changed and time will right itself and recalibrate to the right dimension.ดังนั้นประวัตติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลง เวลาจะหวนกลับ และด้วยเส้นแบ่งของมิติ มันจะพยายามปรับตัวให้กลับสุ่มิติที่ถูกต้อง Cyborg Girl (2008)
Energy doesn't go mass times velocity light square in this dimension.คุณใช้พลังงานเท่ากับมวล คูณด้วยความเร็วแสง ยกกำลังสองในมิตินี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And tank dimensions.และขนาดปริมาณน้ำ Darkness (2009)
I mean,sex for me has always had to have an emotional,romantic or even spiritual dimension.สำหรับฉัน เซ็กส์ต้องมีความผูกผันทางอารมณ์ ทางจิตใจ ความโรแมนติค Being Alive (2009)
Most people who cross dimensions without your natural talent are simply torn apart.ที่ปราศจากความสามารถ ตามธรรมชาติแบบคุณ ร่างกายจะฉีกขาด Momentum Deferred (2009)
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา The Guitarist Amplification (2009)
What is the dimensionality...-อะไรคือมิติของสิ่งนี้ -มิติของเจ้าสิ่งนี้... Star Trek (2009)
Dimensionality equals the logarithm of n divided by... non-excludability and non-rivalry 4/3 PI times the radius is morally praiseworthy but not morally obligatory.เท่ากับเลขอัลกอริทึ่มที่หาไม่ได้ ไม่สามารถแยกออกและไม่สามารถรวมกันได้ สี่ส่วนสามพันคูณรัศมียกกำลังสาม Star Trek (2009)
You are misrepresenting the dimensions of short peoples.คุณใช้คำเรียกสัดส่วน ของคนตัวเล็กอย่างไม่ถูกต้อง Sherlock Holmes (2009)
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dimensionShe lives alone in a house of enormous dimensions.
dimensionSpiders always weave their webs in three dimensions.
dimensionThat adds a new dimension to our problem.
dimensionWhat are the dimensions of the room?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิติ[N] dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count unit: มิติ, Thai definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thaokan) EN: be of the same size   FR: avoir les mêmes dimensions
มี 3 มิติ = มีสามมิติ[adj.] (mī sām miti) EN: three-dimensional   FR: tridimensionnel
มิติ[n.] (miti) EN: dimension ; measurement   FR: dimension [f] ; mesure [f]
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān nawattakam) EN: innovative dimension   
มิติที่สี่ = มิติที่ 4[n. exp.] (miti thī sī) EN: fouth dimension   FR: quatrième dimension [f]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension   FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon sām miti) EN: 3D film ; three-dimensional film   FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
รูปเรขาคณิตสามมิติ[n. exp.] (rūp rēkhākhanit sām) FR: figure géométrique à 3 dimensions [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMENSION    D IH2 M EH1 N SH AH0 N
DIMENSIONS    D IH2 M EH1 N SH AH0 N Z
DIMENSIONAL    D IH2 M EH1 N SH AH0 N AH0 L
DIMENSIONED    D AH0 M EH1 N CH AH0 N D
DIMENSIONALITY    D IH2 M EH2 N SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dimension    (n) (d i1 m e1 n sh @ n)
dimensions    (n) (d i1 m e1 n sh @ n z)
dimensional    (j) (d i1 m e1 n sh @ n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmessung {f}; Abmaß {n}; Größe {f} | Abmessungen {pl}; Abmaße {pl}; Größe {f}dimension | dimensions [Add to Longdo]
Bemaßungslinie {f}dimension line [Add to Longdo]
Dimension {f} | Dimensionen {pl} | ohne Dimensiondimension | dimensions | dimensionless [Add to Longdo]
Dimension {f} [math.]dimension [Add to Longdo]
Dimensionierung {f}; Auslegung {f}dimensioning [Add to Longdo]
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability [Add to Longdo]
Längenmesstechnik {f}dimension measurement [Add to Longdo]
Maßbild {n}; Maßzeichnung {f}dimension drawing [Add to Longdo]
Maßblatt {n}dimension sheet [Add to Longdo]
Maßgenauigkeit {f}dimension accuracy [Add to Longdo]
Maßlinie {f}dimension line [Add to Longdo]
Maßpfeil {m}dimension arrow head [Add to Longdo]
Seilabstand {m}dimension between ropes [Add to Longdo]
dimensional {adj}dimensional [Add to Longdo]
dimensional {adv}dimensionally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
ダイメンション[, daimenshon] (n) dimension [Add to Longdo]
ディメンショナリティ[, deimenshonaritei] (n) {comp} dimensionality [Add to Longdo]
ディメンショニング[, deimenshoningu] (n) {comp} dimensioning [Add to Longdo]
ディメンション[, deimenshon] (n) dimension [Add to Longdo]
ディメンションメンバ[, deimenshonmenba] (n) {comp} dimension member [Add to Longdo]
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property [Add to Longdo]
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement [Add to Longdo]
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, / ] dimension (unit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
多次元[たじげん, tajigen] multidimensional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dimension \Di*men"sion\, n. [L. dimensio, fr. dimensus, p. p. of
   dimetiri to measure out; di- = dis- + metiri to measure: cf.
   F. dimension. See {Measure}.]
   1. Measure in a single line, as length, breadth, height,
    thickness, or circumference; extension; measurement; --
    usually, in the plural, measure in length and breadth, or
    in length, breadth, and thickness; extent; size; as, the
    dimensions of a room, or of a ship; the dimensions of a
    farm, of a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       Gentlemen of more than ordinary dimensions. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   {Space of dimension}, extension that has length but no
    breadth or thickness; a straight or curved line.
 
   {Space of two dimensions}, extension which has length and
    breadth, but no thickness; a plane or curved surface.
 
   {Space of three dimensions}, extension which has length,
    breadth, and thickness; a solid.
 
   {Space of four dimensions}, as imaginary kind of extension,
    which is assumed to have length, breadth, thickness, and
    also a fourth imaginary dimension. Space of five or six,
    or more dimensions is also sometimes assumed in
    mathematics.
    [1913 Webster]
 
   2. Extent; reach; scope; importance; as, a project of large
    dimensions.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The degree of manifoldness of a quantity; as, time
    is quantity having one dimension; volume has three
    dimensions, relative to extension.
    [1913 Webster]
 
   4. (Alg.) A literal factor, as numbered in characterizing a
    term. The term dimensions forms with the cardinal numbers
    a phrase equivalent to degree with the ordinal; thus,
    a^{2}b^{2}c is a term of five dimensions, or of the fifth
    degree.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Phys.) The manifoldness with which the fundamental
    units of time, length, and mass are involved in
    determining the units of other physical quantities.
 
   Note: Thus, since the unit of velocity varies directly as the
      unit of length and inversely as the unit of time, the
      dimensions of velocity are said to be length [divby]
      time; the dimensions of work are mass [times]
      (length)^{2} [divby] (time)^{2}; the dimensions of
      density are mass [divby] (length)^{3}.
 
   {Dimensional lumber}, {Dimension lumber}, {Dimension
   scantling}, or {Dimension stock} (Carp.), lumber for
    building, etc., cut to the sizes usually in demand, or to
    special sizes as ordered.
 
   {Dimension stone}, stone delivered from the quarry rough, but
    brought to such sizes as are requisite for cutting to
    dimensions given.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dimension
   n 1: the magnitude of something in a particular direction
      (especially length or width or height)
   2: a construct whereby objects or individuals can be
     distinguished; "self-confidence is not an endearing property"
     [syn: {property}, {attribute}, {dimension}]
   3: one of three Cartesian coordinates that determine a position
     in space
   4: magnitude or extent; "a building of vast proportions" [syn:
     {proportion}, {dimension}]
   v 1: indicate the dimensions on; "These techniques permit us to
      dimension the human heart"
   2: shape or form to required dimensions

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dimension [dimãsjõ]
   dimension; measurement
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dimension [diːmɛnziːoːn] (n) , s.(f )
   dimension
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top