Search result for

dilute

(59 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilute-, *dilute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilute[VI] เจือจาง, See also: จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
dilute[ADJ] ซึ่งเจือจาง, Syn. adulterate, thin, watery, Ant. pure, unmixed
dilute[VT] ทำให้เจือจาง, See also: ทำให้จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
dilute with[PHRV] ทำให้เจือจางด้วย
dilute with[PHRV] ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง

English-Thai: Nontri Dictionary
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
diluted solutionสารละลายเจือจาง, สารละลายที่มีตัวละลาย ละลายอยู่น้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- diluted with some saline. - Feels sort of good.ละลายกับน้ำเกลือ รู้สึกดีแฮะ Crank (2006)
And all that fresh water came rushing out, ripping open the St. Lawrence there, and it diluted the salty, dense, cold water, made it fresher and lighter, so it stopped sinking.น้ำใหม่เหล่านั้นไหลบ่าออกมา ฉีกเปิดเซ็นต์ลอว์เร็นซ์ตรงนั้น และมันเจือจางน้ำที่เค็ม เข้มข้น และ เย็น An Inconvenient Truth (2006)
I'm here because sarah connor is a diluted,ฉันอยู่ที่นี่ เพราะซาร่า คอนเนอร์ จางหายไป Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Is it alright to dilute with water?ผสมน้ำเปล่าดีมั้ยคะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
'Cause you may need to dilute it to award shares to new investors.เพราะคุณต้องลดมูลค่าหุ้น ให้กับผู้ลงทุนใหม่ The Social Network (2010)
How much were your shares diluted? How much were his?หุ้นนายลดลงเท่าไร ของเขาลดลงเท่าไร The Social Network (2010)
What was Mr. Zuckerberg's ownership share diluted down to?หุ้นคุณซัคเคอร์เบิร์กลดลงไปเท่าไร The Social Network (2010)
What was Mr. Moskovitz's ownership share diluted down to?หุ้นคุณมอสโควิชลดลงไปเท่าไร The Social Network (2010)
What was Sean Parker's ownership share diluted down to?หุ้นคุณฌอน ปาร์คเกอร์ลดลงเท่าไร The Social Network (2010)
What was Peter Thiel's ownership share diluted down to?หุ้นของคุณปีเตอร์ ธีลลดเหลือเท่าไร The Social Network (2010)
And what was your ownership share diluted down to?แล้วหุ้นของคุณถูกลดเหลือเท่าไหร่ The Social Network (2010)
Sulfide diluted to four parts per million.ซัลไฟด์ เจือจางอัตรา 4 ส่วนต่อล้านส่วน What Lies Below (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจือจาง[ADJ] diluted, See also: thin, Example: เมื่อแกะสลักพุทราเสร็จแล้วควรล้างในน้ำผสมน้ำมะนาวเจือจางจะทำให้พุทราไม่ดำ, Thai definition: มีตัวทำละลายมาก มีตัวถูกละลายน้อย
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
เจือจาง[V] dilute, Syn. จืดจาง, จาง, อ่อนลง, ลดลง, Ant. เข้มข้น, Example: ปูนขาวจะทำให้กรดในดินเจือจางลง, Thai definition: ทำให้เข้มข้นน้อยลงเพราะเติมตัวทำละลายเช่นน้ำเพิ่มลงไป
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute   FR: ajouter ; diluer
เจือจาง[v.] (jeūajāng) EN: dilute   FR: diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter

CMU English Pronouncing Dictionary
DILUTE    D AY0 L UW1 T
DILUTE    D AH0 L UW1 T
DILUTED    D AY0 L UW1 T AH0 D
DILUTED    D AH0 L UW1 T AH0 D
DILUTES    D AY0 L UW1 T S
DILUTES    D AH0 L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilute    (v) (d ai1 l y uu1 t)
diluted    (v) (d ai1 l y uu1 t i d)
dilutes    (v) (d ai1 l y uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnsäure {f}dilute acid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P) [Add to Longdo]
希塩酸;稀塩酸[きえんさん, kiensan] (n) dilute hydrochloric acid [Add to Longdo]
希酸;稀酸[きさん, kisan] (n) dilute acid [Add to Longdo]
希釈液[きしゃくえき, kishakueki] (n) diluted solution [Add to Longdo]
希硝酸[きしょうさん, kishousan] (n) dilute nitric acid [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
希硫酸;稀硫酸[きりゅうさん, kiryuusan] (n) dilute sulfuric acid; dilute sulphuric acid [Add to Longdo]
原液[げんえき, gen'eki] (n) undiluted solution (of) [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, / ] diluted earnings per share [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] diluted; sparse [Add to Longdo]
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, ] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilute \Di*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Diluted}; p. pr. & vb.
   n. {Diluting}.] [L. dilutus, p. p. of diluere to wash away,
   dilute; di- = dis- + luere, equiv. to lavare to wash, lave.
   See {Lave}, and cf. {Deluge}.]
   1. To make thinner or more liquid by admixture with
    something; to thin and dissolve by mixing.
    [1913 Webster]
 
       Mix their watery store.
       With the chyle's current, and dilute it more.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. To diminish the strength, flavor, color, etc., of, by
    mixing; to reduce, especially by the addition of water; to
    temper; to attenuate; to weaken.
    [1913 Webster]
 
       Lest these colors should be diluted and weakened by
       the mixture of any adventitious light. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilute \Di*lute"\, v. i.
   To become attenuated, thin, or weak; as, it dilutes easily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilute \Di*lute"\, a. [L. dilutus, p. p.]
   Diluted; thin; weak.
   [1913 Webster]
 
      A dilute and waterish exposition.    --Hopkins.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilute
   adj 1: reduced in strength or concentration or quality or
       purity; "diluted alcohol"; "a dilute solution"; "dilute
       acetic acid" [syn: {diluted}, {dilute}] [ant:
       {undiluted}]
   v 1: lessen the strength or flavor of a solution or mixture;
      "cut bourbon" [syn: {dilute}, {thin}, {thin out}, {reduce},
      {cut}]
   2: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or
     inferior substance; often by replacing valuable ingredients
     with inferior ones; "adulterate liquor" [syn: {load},
     {adulterate}, {stretch}, {dilute}, {debase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top