Search result for

digging

(41 entries)
(0.8354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digging-, *digging*, digg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diggings[N] พื้นที่ที่มีการขุด, See also: ที่อยู่อาศัย
diggings[N] สถานที่ขุดหาแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ที่มีค่า, See also: แหล่งขุดหาแร่ธาตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not digging?นายไม่ได้กำลังขุดหรอกรึ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Doing the garden, digging the weedsการทำสวนขุดวัชพืช Yellow Submarine (1968)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน Oh, God! (1977)
They're digging in the wrong place!พวกเขาขุดผิดที่! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Where are they digging for the Well?- พวกมันขุดหากำแพงที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
So that's what you've got these slaves digging for, huh?นั่นคือสิ่งที่คุณมีทาสเหล่านี้ขุดหาฮะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, I was under the porch digging, you know?เอ่อ ฉันกำลัดขุดๆ อยู่ใต้ระเบียงบ้าน นายรู้มั้ย.. Stand by Me (1986)
Then keep digging.งั้นก็ขุดต่อไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I mean down downtown. Way, way down. He's gonna be digging latrines for years.ผมหมายถึงล่างๆของดาวน์ทาวน์ ลงไปตอนล่างๆน่ะ เขาจะต้องไปขุดหลุมส้วมเป็นเวลา 1 ปี Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diggingAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
diggingHe is digging his own grave.
diggingHe was patiently digging for facts.
diggingHis tasks range from digging wells to getting rid of garbage.
diggingOne man was seen digging with his bare hands.
diggingPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.
diggingThe dog was digging a hole.
diggingYou are always digging at me about my clothes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขุดแต่ง[N] digging out, Example: การขุดแต่งสระน้ำต้องใช้เวลานาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGGING    D IH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digging    (v) (d i1 g i ng)
diggings    (n) (d i1 g i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
芋堀り[いもほり, imohori] (n) digging for potatoes [Add to Longdo]
開削[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
開鑿(oK)[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
掘削(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
穴窯[あながま, anagama] (n) very old type of kiln made by digging a hole in the side of a hill [Add to Longdo]
試掘[しくつ, shikutsu] (n,vs) prospecting; trial digging [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dig \Dig\ (d[i^]g), v. t. [imp. & p. p. {Dug} (d[u^]g) or
   {Digged} (d[i^]gd); p. pr. & vb. n. {Digging}. -- Digged is
   archaic.] [OE. diggen, perh. the same word as diken, dichen
   (see {Dike}, {Ditch}); cf. Dan. dige to dig, dige a ditch; or
   (?) akin to E. 1st dag. [root]67.]
   1. To turn up, or delve in, (earth) with a spade or a hoe; to
    open, loosen, or break up (the soil) with a spade, or
    other sharp instrument; to pierce, open, or loosen, as if
    with a spade.
    [1913 Webster]
 
       Be first to dig the ground.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To get by digging; as, to dig potatoes, or gold.
    [1913 Webster]
 
   3. To hollow out, as a well; to form, as a ditch, by removing
    earth; to excavate; as, to dig a ditch or a well.
    [1913 Webster]
 
   4. To thrust; to poke. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       You should have seen children . . . dig and push
       their mothers under the sides, saying thus to them:
       Look, mother, how great a lubber doth yet wear
       pearls.                --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   5. To like; enjoy; admire. The whole class digs Pearl Jam.
    [Colloq.]
    [PJC]
 
   {To dig down}, to undermine and cause to fall by digging; as,
    to dig down a wall.
 
   {To dig from}, {To dig out of}, {To dig out}, {To dig up}, to
    get out or obtain by digging; as, to dig coal from or out
    of a mine; to dig out fossils; to dig up a tree. The
    preposition is often omitted; as, the men are digging
    coal, digging iron ore, digging potatoes.
 
   {To dig in},
    (a) to cover by digging; as, to dig in manure.
    (b) To entrench oneself so as to give stronger resistance;
      -- used of warfare or negotiating situations.
 
   {to dig in one's heels} To offer stubborn resistance.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digging \Dig"ging\, n.
   1. The act or the place of digging or excavating.
 
   Syn: excavation, dig.
     [1913 Webster]
 
   2. pl. Places where ore is dug; especially, certain
    localities in California, Australia, and elsewhere, at
    which gold is obtained. [Recent]
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Region; locality. [Low]
    [1913 Webster]
 
   4. a thorough search for something (often causing disorder or
    confusion).
 
   Syn: ransacking, rummage.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digging
   n 1: the act of digging; "there's an interesting excavation
      going on near Princeton" [syn: {excavation}, {digging},
      {dig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top