Search result for

difficulty

(63 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficulty-, *difficulty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficulty[N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some sort of technical difficulty.จะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อย There Might be Blood (2008)
Are you having difficulty hearing me?คุณนอตติ้งแฮมต้องการดูทีวีเดี๋ยวนี้! Bedtime Stories (2008)
It looks like we're experiencing some technical difficulty.ดูเหมือนว่าเราจะมี การขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย The Ugly Truth (2009)
"Superficially charming. Difficulty at making and keeping friends."ดูภายนอกเป็นเด็กน่ารัก เข้ากับเพื่อนได้ยาก Orphan (2009)
Often male, under stress, difficulty forming relationships,ส่วนมากเป็นผู้ชาย พิลึก มีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ Emotional Rescue (2009)
-It's not without difficulty. -Yes, I can see that.ก็ลำบากเหมือนกันใช่ ฉันพอมองออก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Then you shouldn't have any difficulty passing your final exam.ถ้างั้นก็คงไม่ยาก ที่จะผ่านการทดสอบครั้งสุดท้าย S.O.B. (2009)
A higher degree of difficulty, but I don't have a choice.ยากลำบากขึ้นไปอีกขั้น แต่ผมไม่มีทางเลือก Living the Dream (2009)
Or difficulty with the French.หรืออาจมีความยุ่งยากในเรื่อง ภาษาฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)
You're not being precise, you're simply illustrating the difficulty.ไม่ต้องเอาให้ชัดเจน เอาแค่ง่ายๆ พอ ในการฉายภาพความยุ่งยาก Harbingers in a Fountain (2009)
My objection was based on considerations other than difficulty.ที่ผมขัดขืน เพราะเห็นใจผู้อื่น มากกว่าความยากลำบาก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
She often had difficulty walking, especially after a long ride.นางจะเดินได้ยากลำบากมาก โดยเฉพาะการขี่ม้าที่นาน ๆเช่นนี้ Beauty and the Beast (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultyA new difficulty has arisen.
difficultyA new difficulty presented itself.
difficultyAre you still having difficulty with physics?
difficultyAt first he had difficulty telling one student from another.
difficultyAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
difficultyDid you have any difficulty in finding my house?
difficultyDo you understand the difficulty of my job?
difficultyEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
difficultyFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
difficultyHave difficulty qualifying for a credit card.
difficultyHe climbed the tree without difficulty.
difficultyHe could get over every difficulty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งยาก[N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
ความโหด[N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ความขัดข้อง[N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง[N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ความลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
อย่างลำบาก[ADV] difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULTY    D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficulty    (n) (d i1 f i k @ l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] difficulty, #10,018 [Add to Longdo]
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] difficulty; crisis, #16,509 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficulty \Dif"fi*cul*ty\, n.; pl. {Difficulties}. [L.
   difficultas, fr. difficilis difficult; dif- = dis- + facilis
   easy: cf. F. difficult['e]. See {Facile}.]
   1. The state of being difficult, or hard to do; hardness;
    arduousness; -- opposed to {easiness} or {facility}; as,
    the difficulty of a task or enterprise; a work of
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Not being able to promote them [the interests of
       life] on account of the difficulty of the region.
                          --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Something difficult; a thing hard to do or to understand;
    that which occasions labor or perplexity, and requires
    skill and perseverance to overcome, solve, or achieve; a
    hard enterprise; an obstacle; an impediment; as, the
    difficulties of a science; difficulties in theology.
    [1913 Webster]
 
       They lie under some difficulties by reason of the
       emperor's displeasure.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A controversy; a falling out; a disagreement; an
    objection; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Measures for terminating all local difficulties.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. Embarrassment of affairs, especially financial affairs; --
    usually in the plural; as, to be in difficulties.
    [1913 Webster]
 
       In days of difficulty and pressure.  --Tennyson.
 
   Syn: Impediment; obstacle; obstruction; embarrassment;
     perplexity; exigency; distress; trouble; trial;
     objection; cavil. See {Impediment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difficulty
   n 1: an effort that is inconvenient; "I went to a lot of
      trouble"; "he won without any trouble"; "had difficulty
      walking"; "finished the test only with great difficulty"
      [syn: {trouble}, {difficulty}]
   2: a factor causing trouble in achieving a positive result or
     tending to produce a negative result; "serious difficulties
     were encountered in obtaining a pure reagent"
   3: a condition or state of affairs almost beyond one's ability
     to deal with and requiring great effort to bear or overcome;
     "grappling with financial difficulties"
   4: the quality of being difficult; "they agreed about the
     difficulty of the climb" [syn: {difficulty}, {difficultness}]
     [ant: {ease}, {easiness}, {simpleness}, {simplicity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top