Search result for

different

(147 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -different-, *different*
English-Thai: Longdo Dictionary
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
different[ADJ] ต่างกัน, See also: ผิดแปลก, แตกต่างกัน, Syn. distinct, separate, dissimilar, Ant. alike, like, similar
different[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, Syn. odd, unusual, uncommon, Ant. conventional, ordinary, usual, standard, typical
different[ADJ] หลากหลาย, Syn. various
differently[ADV] อย่างแตกต่าง, See also: อย่างผิดแปลก, Syn. variously, diversely, Ant. evenly, invariably
differential[ADJ] เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential[ADJ] ซึ่งมีความแตกต่างกัน, See also: ก่อให้เกิด
differentiate[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง, Syn. discriminate, distinquish
differentiate[VI] บอกความแตกต่าง, See also: แยกความแตกต่าง, Syn. discriminate, distinquish
differentiate from[PHRV] แยกแยะจาก, Syn. discern from, discriminate from
differentiate from[PHRV] แสดงความแตกต่างระหว่าง, Syn. tell from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
differentian. ลักษณะที่แตกต่างกัน,ความแตกต่าง -pl. differentiae
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differential(n) สิ่งที่แสดงความแตกต่าง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
differentiate(vt) ทำให้ต่างกัน,ทำให้ผิดแผกกัน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
different parityภาวะต่างกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiableหาอนุพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential๑. เชิงอนุพันธ์๒. ผลต่างเชิงอนุพันธ์, ดิฟเฟอเรนเชียล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential amplifier; difference amplifierเครื่องขยายผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential analyzer; differential analyserเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential blood countการนับแยกชนิดเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Different Runต่างชุดการทดลอง [การแพทย์]
Differentation Phaseระยะปรับตัว [การแพทย์]
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differentialดิฟเฟอเรนเชียล [การแพทย์]
Differential association theoryทฤษฎีการสังสรรค์จำแนกแตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential costต้นทุนส่วนแตกต่าง [การบัญชี]
differential equationสมการเชิงอนุพันธ์, สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  เช่น    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Differential equationsสมการเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something's different.นี่มันมีบางอย่างเปลี่ยนไปนี่ The Serena Also Rises (2008)
You may feel differently when the trumpets call.แล้วเธอจะรู้เมื่อเวลานั้นมาถึง The Ex-Files (2008)
"nate's so much different than Blair and all the others,""เนทแตกต่างจากแบลร์และคนอื่นๆเหลือเกิน" The Dark Night (2008)
You've had different girls every day.เห็นนายเปลี่ยนผู้หญิงทุกวัน The Dark Night (2008)
Will round two be any different?แต่อะไรมันก็ไม่แน่หรอก\ ต้องรอดูยกสองกันต่อไป The Dark Night (2008)
And then called to cancel. That's completely different.แล้วก็โทรมายกเลิกแล้ว มันไม่เหมือนกันหรอก The Dark Night (2008)
Well, I think that you might feel differentlyแม่คิดว่าลูกคงไม่รู้สึกแบบนี้ The Magnificent Archibalds (2008)
But i-i don't know what else to do. No, there's a different way to get our lives back, dad,มันไม่ใช่วิธี ที่เราจะได้ชีวิตแบบเดิมคืนมานะ, พ่อ The Magnificent Archibalds (2008)
I thought he was... different.ฉันคิดว่าเค้าเคย แตกต่าง Bonfire of the Vanity (2008)
- This year is different.-ปีนี้มันจะเปลี่ยนไปคะ Bonfire of the Vanity (2008)
- Why don't we make different drinks tonight and do a taste test?ทำไมเราไม่ลองจัดเครื่องดื่มหลายๆอย่างแล้วลองชิมดูล่ะ? Bonfire of the Vanity (2008)
The killer's been posting to your blog from different IP addresses around townฆาตกรโพสต์งานในเว็บบล็อคของนาย จากคอมพ์หลายเครื่องทั่วเมือง Art Imitates Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differentAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
differentAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
differentAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
differentAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
differentAmericans would have responded differently from Japanese.
differentA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
differentAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
differentAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
differentAn Englishman would act in a different way.
differentA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
differentA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
differentApproach the problem from a different angle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกหูแปลกตา[ADJ] different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
แยกจาก[V] separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม
หลาก[ADJ] various, See also: different, Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก, Ant. เดียว, อย่างเดียว, Example: บริเวณลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแน่นไปด้วยรถราหลากยี่ห้อ
หลายชนิด[ADJ] various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ
ผิดแผกแตกต่าง[ADJ] different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก
ไพจิตร[ADJ] various, See also: different, Thai definition: ที่แตกต่างกัน, ที่มีหลายหลากชนิด
ต่างกัน[ADV] differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ต่างกัน[ADJ] different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อนุพันธ์ [adj.] (anuphan) EN: differential   
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ชินชา[v. exp.] (chin chā) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned   
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive   FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[v.] (dūdāi) EN: be indifferent   
อื่น[X] (eūn) EN: other ; else ; another   FR: autre ; différent ; distinct

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENT    D IH1 F ER0 AH0 N T
DIFFERENT    D IH1 F R AH0 N T
DIFFERENTLY    D IH1 F ER0 EH2 N T L IY0
DIFFERENTLY    D IH1 F R AH0 N T L IY0
DIFFERENTIAL    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L
DIFFERENTIAL    D IH2 F ER0 EH1 N SH AH0 L
DIFFERENTIATE    D IH2 F ER0 EH1 N CH IY0 EY2 T
DIFFERENTIATE    D IH2 F ER0 EH1 N SH IY0 EY2 T
DIFFERENTIALS    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L Z
DIFFERENTIALS    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
different    (j) (d i1 f r @ n t)
differently    (a) (d i1 f r @ n t l ii)
differential    (n) (d i2 f @ r e1 n sh l)
differentials    (n) (d i2 f @ r e1 n sh l z)
differentiate    (v) (d i2 f @ r e1 n sh i ei t)
differentially    (a) (d i2 f @ r e1 n sh @ l ii)
differentiated    (v) (d i2 f @ r e1 n sh i ei t i d)
differentiates    (v) (d i2 f @ r e1 n sh i ei t s)
differentiating    (v) (d i2 f @ r e1 n sh i ei t i ng)
differentiation    (n) (d i2 f @ r e n sh i ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differential...; Differenzial...differential [Add to Longdo]
Differentialform {f} [math.]differential form [Add to Longdo]
Differentialgleichung {f}differential equation [Add to Longdo]
Differential {n} [math.]differential [Add to Longdo]
Differentialoperator {m} [math.]differential operator [Add to Longdo]
Differentialquotiententen {pl}differentials [Add to Longdo]
Differentialrechnung {f} [math.]differential calculus [Add to Longdo]
Differentiation {f} [math.]differentiation [Add to Longdo]
unterschiedlich {adj} | unterschiedlicher | am unterschiedlichstendifferent | more different | most different [Add to Longdo]
verschieden (von) {adj}different (from) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]
に劣らず[におとらず, niotorazu] (adv) (uk) just like; the same as; no different than [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike [Add to Longdo]
可导[kě dǎo, ㄎㄜˇ ㄉㄠˇ, / ] differentiable (calculus) [Add to Longdo]
差速器[chā sù qì, ㄔㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] differential (gear) [Add to Longdo]
微分几何[wēi fēn jǐ hé, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] differential geometry [Add to Longdo]
微分几何学[wēi fēn jǐ hé xué, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] differential geometry [Add to Longdo]
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] differential equation (math.) [Add to Longdo]
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance [Add to Longdo]
殊致[shū zhì, ㄕㄨ ㄓˋ, ] different; unusual scene [Add to Longdo]
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Different \Dif"fer*ent\, a. [L. differens, -entis, p. pr. of
   differre: cf. F. diff['e]rent.]
   1. Distinct; separate; not the same; other. "Five different
    churches." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Of various or contrary nature, form, or quality; partially
    or totally unlike; dissimilar; as, different kinds of food
    or drink; different states of health; different shapes;
    different degrees of excellence.
    [1913 Webster]
 
       Men are as different from each other, as the regions
       in which they are born are different. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Different is properly followed by from. Different to,
      for different from, is a common English colloquialism.
      Different than is quite inadmissible.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 different
   adj 1: unlike in nature or quality or form or degree; "took
       different approaches to the problem"; "came to a
       different conclusion"; "different parts of the country";
       "on different sides of the issue"; "this meeting was
       different from the earlier one" [ant: {same}]
   2: distinctly separate from the first; "that's another (or
     different) issue altogether"
   3: differing from all others; not ordinary; "advertising that
     strives continually to be different"; "this new music is
     certainly different but I don't really like it"
   4: marked by dissimilarity; "for twins they are very unlike";
     "people are profoundly different" [syn: {unlike},
     {dissimilar}, {different}] [ant: {like}, {similar}]
   5: distinct or separate; "each interviewed different members of
     the community"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top