Search result for

dictator

(86 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dictator-, *dictator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictator[N] ผู้เผด็จการ, See also: ผู้กดขี่, Syn. authoritarian, despot, totalitarian
dictatorial[ADJ] เกี่ยวกับเผด็จการ, See also: ซึ่งใช้อำนาจสั่งให้คนอื่นทำตามใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผล, เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหง, Syn. tyrannical, autocratic, Ant. democratic
dictatorship[N] ระบบเผด็จการ, See also: การปกครองแบบเผด็จการ, Syn. despotism, autarchy
dictatorship[N] รัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการ
dictatorially[ADV] อย่างเผด็จการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress (ผู้เผด็จการหญิง)
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial

English-Thai: Nontri Dictionary
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dictatorshipระบอบเผด็จการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictatorship of the proletariatลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorsนักเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dictatorsผู้นำแบบเผด็จการ [การแพทย์]
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
You know how these deposed dictators are.รู้ไหมไอ้พวกเผด็จการตกกระป๋องมันเป็นยังไง Quantum of Solace (2008)
The CIA doesn't care about another dictator as long as they get their handซีไอเอไม่สนใจเผด็จการตราบใดที่ได้ตามข้อตกลง Quantum of Solace (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
That doesn't sound right, but, I'm just saying, what else could you do? Maybe, Cuban dictator?นอกจากเป็นนักเผด็จการคิวบา หรือโบกี้แมน พี่เป็นโบกี้แมนได้ Bedtime Stories (2008)
Then I guess that makes it a dictatorship.ฉันเดาว่านี่คงเป็นแบบเผด็จการ Eggtown (2008)
If I was a dictator,I would just shoot you and go about my day.ผมจะยิงคุณแล้วเดินไปเฉยๆ Eggtown (2008)
We have suffered under their dictatorship for too long.อีกหน่อยเธอก็เหมือนกัน The Goodbye Gossip Girl (2009)
Sheldon, you remember the first few weeks we were looking for magnetic monopoles and not finding anything and you were acting like an obnoxious, giant dictator?Sheldon,นายจำ อาทิตย์แรกได้มั้ย ที่พวกเรามองหา\\\ สนามแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เราไม่เจออะไรเลยน่ะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Military dictatorship.ระบบเผด็จการทางทหาร Divided (2010)
A list of puppet dictators and psychos as long as my arm.หุ่นรบไฮเทคตัวนั้น Batman: Under the Red Hood (2010)
Politics and government in red with a subsection on royalty and dictators.การเมืองและรัฐบาล สีแดง แล้วก็มีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับ ราชวงศ์และพวกเผด็จการ Goodbye, Columbia (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictatorHitler is one of the most notorious dictators.
dictatorThe dictator abused his privileges to his heart's content.
dictatorThe dictator arrogated judicial powers to himself.
dictatorThe dictator enforced obeisance on the people.
dictatorThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
dictatorThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
dictatorThe dictator oppressed the people.
dictatorThe dictatorship came under fire for its human rights record.
dictatorThe masses rose against the dictator.
dictatorThe notorious dictator abused his privileges to his heart's content.
dictatorThe people followed the dictator like so many sheep.
dictatorThe poor people were at the mercy of the cruel dictator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
จอมบงการ[N] dictator, Syn. จอมวางแผน, จอมเผด็จการ, Example: ร่องรอยนี้จะนำไปสู่การควานหาจอมบงการตัวจริงได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ผู้ที่ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
เผด็จการ[ADJ] dictatorial, Example: ประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการมาบริหารประเทศ, Thai definition: ที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phadetkān) EN: dictatorial power   
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Prachāthippatai) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD)   
นปช.[org.] (Nø.Pø.Chø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship)   
เผด็จการ[n.] (phadetkān) EN: dictator   
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator   FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
เผด็จการ[adj.] (phadetkān) EN: dictatorial ; autocratic   FR: dictatorial ; autocratique
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis) EN: Communist dictator   
เผด็จการทหาร[n. exp.] (phadetkān thahān) EN: military dictatorship   
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: dictator   FR: dictateur [m]
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTATOR    D IH0 K T EY1 T ER0
DICTATOR    D IH1 K T EY0 T ER0
DICTATORS    D IH0 K T EY1 T ER0 Z
DICTATORS    D IH1 K T EY0 T ER0 Z
DICTATORIAL    D IH2 K T AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
DICTATORSHIP    D IH0 K T EY1 T ER0 SH IH2 P
DICTATORSHIPS    D IH0 K T EY1 T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictator    (n) (d i1 k t ei1 t @ r)
dictators    (n) (d i1 k t ei1 t @ z)
dictatorial    (j) (d i2 k t @ t oo1 r i@ l)
dictatorship    (n) (d i1 k t ei1 t @ sh i p)
dictatorially    (a) (d i2 k t @ t oo1 r i@ l ii)
dictatorships    (n) (d i1 k t ei1 t @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diktator {m}; Gewaltherrscher {m} | Diktatoren {pl}dictator | dictators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロレタリア独裁[プロレタリアどくさい, puroretaria dokusai] (n) proletarian dictatorship [Add to Longdo]
ワンマン[, wanman] (adj-na,n) (1) dictator (wasei [Add to Longdo]
軍事独裁政権[ぐんじどくさいせいけん, gunjidokusaiseiken] (n) military dictatorship [Add to Longdo]
軍部独裁[ぐんぶどくさい, gunbudokusai] (n) military dictatorship [Add to Longdo]
権柄尽く[けんぺいずく;けんぺいづく, kenpeizuku ; kenpeiduku] (n) dictatorial; imperious [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
独裁[どくさい, dokusai] (n,vs,adj-no) dictatorship; despotism; (P) [Add to Longdo]
独裁国家[どくさいこっか, dokusaikokka] (n) dictatorship; despotism [Add to Longdo]
独裁者[どくさいしゃ, dokusaisha] (n) dictator; despot [Add to Longdo]
独裁政権[どくさいせいけん, dokusaiseiken] (n) dictatorship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专政[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] dictatorship, #7,656 [Add to Longdo]
独裁[dú cái, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ, / ] dictatorship, #19,800 [Add to Longdo]
独裁者[dú cái zhě, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ ㄓㄜˇ, / ] dictator, #32,498 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictator \Dic*ta"tor\, n. [L.]
   1. One who dictates; one who prescribes rules and maxims
    authoritatively for the direction of others. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. One invested with absolute authority; especially, a
    magistrate created in times of exigence and distress, and
    invested with unlimited power.
    [1913 Webster]
 
       Invested with the authority of a dictator, nay, of a
       pope, over our language.       --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictator
   n 1: a speaker who dictates to a secretary or a recording
      machine
   2: a ruler who is unconstrained by law [syn: {dictator},
     {potentate}]
   3: a person who behaves in a tyrannical manner; "my boss is a
     dictator who makes everyone work overtime" [syn:
     {authoritarian}, {dictator}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 dictator
   dictator
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dictator [diktatɔr]
   dictator
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 dictator
   dictator
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top