Search result for

diagonal

(73 entries)
(0.0612 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagonal-, *diagonal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagonal[ADJ] ทแยงมุม, Syn. transverse, oblique
diagonal[N] เส้นทแยงมุม
diagonally[ADV] เป็นแนวทแยงมุม, See also: เป็นแนวเส้นทแยงมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagonal(ไดแอก'กะเนิล) adj.,n. (เส้น,แถว) ทแยงมุม,ขวาง,เฉ

English-Thai: Nontri Dictionary
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง
diagonal(n) เส้นทแยงมุม,เส้นขวาง,แนวทแยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagonal๑. เส้นทแยงมุม๒. ทแยงมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diagonal matrixเมทริกซ์ทแยงมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diagonalisation; diagonalizationวิธีการแนวทแยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagonalisation; diagonalizationวิธีการแนวทแยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagonally split braking systemระบบเบรกวงจรไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diagonal weirdiagonal weir, ฝายทแยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This diagonal looks tight.ใครสวนฉี่เขา City of Angels (1998)
Diagonally.ตรอกเดียวก่อน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Diagonally.- ตรอกเดียวก่อน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
But I put it diagonally across one of these squares.ผมเลยวางมันลงบนโต๊ะ แต่ผมดันวางมันทะแยงมุม ตัดกับเส้นสี่เหลี่ยมนี่ The Dreamers (2003)
That's when I noticed that the lighter's length... is exactly the same length as the diagonal itself.ตอนนั้นแหละผมเลยเห็นว่า ความยาวของไฟแช็ค.. มันเป็นระยะเดียวกันกับ มุมทะแยงระหว่างช่องนี้ The Dreamers (2003)
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There was this guy on my street who cut his lawn on the diagonal.เคยมีชายคนหนึ่ง อยู่ตรงถนนแถวบ้านฉัน ตัดสนามหญ้าเป็นรูป แนวทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm gonna go talk to the neighbors, to see if anyone who cut their lawn diagonally is missing.ผมกำลังจะไปคุยกับเพื่อนบ้าน เื่พื่อดูว่ามีใครตัดสนามหญ้า แนวทแยงมุม แล้วหายตัวไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Cam said that one of her neighbors had his garage burned down for cutting his lawn on the diagonal.แคมยังพูดเลยว่า เพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่ง ถูกเผาโรงจอดรถ เพียงเพราะตัดสนามหญ้า เป็นรูปทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
BOOTH: It's the diagonal lawn of Verbena Court.นั่นคงเป็นสนามหญ้า รูปทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Right there. Diagonally.นี่ไง ครบ Chuck Versus the Tooth (2010)
Knight's don't move diagonally.ม้าห้ามเดินเฉียง School's Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diagonalCut the cloth in a diagonal direction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง[ADJ] oblique, See also: diagonal, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง
ทแยง[ADV] obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม
ทแยง[ADJ] oblique, See also: diagonal, slanting, Syn. เฉลียง, เฉียง, Example: เราแก้ปัญหาของรูปภาพเป็นรอยหยัก ไม่เรียบเมื่อเป็นเส้นโค้งหรือเส้นทแยงโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า antiatis หรือขจัดขอบขรุขระ
ทแยงมุม[ADJ] diagonal, Example: เส้นทแยงมุมของรูปสามเหลี่ยมแต่ละเส้นเป็นฐานร่วมของรูปสามเหลี่ยมสองรูป, Thai definition: เฉียงจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
แนวทแยง[n.] (naēothayaēng) EN: diagonal   FR: diagonale [f]
เส้นทแยงมุม[n. exp.] (sen thayaēngmum) FR: diagonale [f]
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across   FR: en diagonale ; transversalement
ทแยงมุม[adj.] (thayaēngmum) EN: diagonal   FR: diagonal
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined   FR: oblique ; en diagonale

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGONAL    D AY0 AE1 G AH0 N AH0 L
DIAGONALS    D AY0 AE1 G AH0 N AH0 L Z
DIAGONALLY    D AY0 AE1 G AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagonal    (n) (d ai1 a1 g @ n l)
diagonals    (n) (d ai1 a1 g @ n l z)
diagonally    (a) (d ai1 a1 g @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonale {f}diagonal [Add to Longdo]
Diagonale {f} [math.] | Diagonalen {pl}diagonal | diagonals [Add to Longdo]
Diagonalmatrix {f} [math.]diagonal matrix [Add to Longdo]
Diagonalschelle {f}diagonal clamp [Add to Longdo]
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter [Add to Longdo]
Diagonalstrebe {f}cross stay [Add to Longdo]
Diagonalverband {m}diagonal brace [Add to Longdo]
Dreiecksverband {m}diagonal bracing [Add to Longdo]
Seitenschneider {m}diagonal cutting pliers [Add to Longdo]
diagonal {adj} [math.]diagonal [Add to Longdo]
diagonal {adv}diagonally [Add to Longdo]
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant [Add to Longdo]
diagonalisierbar [math.]diagonalizable [Add to Longdo]
diagonal gegenübercatercorner [Add to Longdo]
Diagonalgürtelreifen {m} [auto]bias belted tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ違い;打っ違い[ぶっちがい, bucchigai] (n) diagonal cross; x-shaped cross [Add to Longdo]
ダイアゴナル[, daiagonaru] (n) diagonal [Add to Longdo]
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
筋交い;筋違い[すじかい, sujikai] (n,adj-no) diagonal; oblique; brace [Add to Longdo]
筋向かい;筋向い[すじむかい, sujimukai] (n) diagonally opposite [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
[はす;しゃ, hasu ; sha] (adj-no,n) (See 斜め・1) diagonal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对角线[duì jiǎo xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] diagonal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonparallel \nonparallel\ adj.
   1. not parallel; -- of lines or linear objects. Opposite of
    {parallel}. [Narrower terms: {bias, catacorner,
    cata-cornered, catercorner, cater-cornered, catty-corner,
    catty-cornered, diagonal, kitty-corner, kitty-cornered,
    oblique, skew, skewed, slanted ; {crossed, decussate,
    intersectant, intersecting}; {cross-grained ; {diagonal};
    {orthogonal, orthographic, rectangular, right-angled ;
    {right, perpendicular}; {angled ; {convergent}] Also See:
    {convergent}, {divergent}, {diverging}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Computers) Not using parallel processing; -- of
    computers. [Narrower terms: {serial}] PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagonal \Di*ag"o*nal\, a. [L. diagonalis, fr. Gr. ? from to
   angle; dia` through + ? an angle; perh. akin to E. knee: cf.
   F. diagonal.] (Geom.)
   Joining two not adjacent angles of a quadrilateral or
   multilateral figure; running across from corner to corner;
   crossing at an angle with one of the sides.
   [1913 Webster]
 
   {Diagonal bond} (Masonry), herringbone work. See
    {Herringbone}, a.
 
   {Diagonal built} (Shipbuilding), built by forming the outer
    skin of two layers of planking, making angles of about
    45[deg] with the keel, in opposite directions.
 
   {Diagonal cleavage}. See under {Cleavage}.
 
   {Diagonal molding} (Arch.), a chevron or zigzag molding.
 
   {Diagonal rib}. (Arch.) See {Cross-springer}.
 
   {Diagonal scale}, a scale which consists of a set of parallel
    lines, with other lines crossing them obliquely, so that
    their intersections furnish smaller subdivisions of the
    unit of measure than could be conveniently marked on a
    plain scale.
 
   {Diagonal stratification}. (Geol.) Same as {Cross bedding},
    under {Cross}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagonal \Di*ag"o*nal\, n.
   1. A right line drawn from one angle to another not adjacent,
    of a figure of four or more sides, and dividing it into
    two parts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engin.) A member, in a framed structure, running
    obliquely across a panel.
    [1913 Webster]
 
   3. A diagonal cloth; a kind of cloth having diagonal stripes,
    ridges, or welts made in the weaving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diagonal
   adj 1: connecting two nonadjacent corners of a plane figure or
       any two corners of a solid that are not in the same face;
       "a diagonal line across the page"
   2: having an oblique or slanted direction [syn: {aslant},
     {aslope}, {diagonal}, {slanted}, {slanting}, {sloped},
     {sloping}]
   n 1: (geometry) a straight line connecting any two vertices of a
      polygon that are not adjacent
   2: a line or cut across a fabric that is not at right angles to
     a side of the fabric [syn: {diagonal}, {bias}]
   3: an oblique line of squares of the same color on a
     checkerboard; "the bishop moves on the diagonals"
   4: (mathematics) a set of entries in a square matrix running
     diagonally either from the upper left to lower right entry or
     running from the upper right to lower left entry
   5: a punctuation mark (/) used to separate related items of
     information [syn: {solidus}, {slash}, {virgule}, {diagonal},
     {stroke}, {separatrix}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 diagonal [diːagoːnaːl]
   diagonal; diagonally; transverse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top