Search result for

diagnostic

(66 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagnostic-, *diagnostic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagnostic[ADJ] ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค, See also: ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ, Syn. demonstrative, distinquishing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnostic-วินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnostic arthroscopyการส่องกล้องในข้อเพื่อวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnostic castชิ้นหล่อวินิจฉัย [มีความหมายเหมือนกับ study cast และ study model] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnostic checkการตรวจสอบวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnostic fossil; characteristic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnostic routineรูทีนวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnostic testการทดสอบวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnosticianผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosticsวิชาการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Diagnostic imagingการดูภาพทางรังสีวินิจฉัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic imagingการบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรค [TU Subject Heading]
Diagnostic Procedures, Specialการตรวจพิเศษ [การแพทย์]
Diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย
โปรแกรมที่ทดสอบคอมพิวเตอร์และช่วยให้เราค้นหาปัญหาที่ทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามที่ควร [คอมพิวเตอร์]
Diagnostic reagents and test kitsชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic techniques and proceduresการวินิจฉัยโรค [TU Subject Heading]
Diagnostic techniques, Neurologicalการวินิจฉัยโรคประสาท [TU Subject Heading]
Diagnostic Tests, Rapidการวินิจฉัยชนิดรวดเร็ว [การแพทย์]
Diagnostic useการใช้วินิจฉัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not diagnostically relevant.วินิจฉัยไม่เข้ากับอาการ Lucky Thirteen (2008)
Also not diagnostically relevant.ดังนั้นไม่อยู่ในประเด็นที่จะวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
There's nothing diagnostic about it.ไม่มีอะไรท่จะต้องวินิจฉัย The Itch (2008)
For diagnostic purposes.เพื่อการวินิจฉัย Last Resort (2008)
We've used every diagnostic method available,เราใช้ทุกวิธีในการตรวจสอบแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
Mitch, get up there. Let's run a diagnostic now.มิช ขึ้นไปซิ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Diagnostics check out, sir.ตรวจสอบเรียบร้อยดีครับ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I don't know, I'm running a diagnostic right now.ฉันไม่รู้ กำลังหาสาเหตุอยู่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Can you please explain to me the distinction between diagnostic and exploratory?คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟัง ความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัย และประเมินผลได้ไหมคะ Breakage (2009)
- Yeah, by all means, abandon a great diagnostic theory because it's difficult to prove.เป็นอย่างไม่ละอายเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยม ในการวินิจฉัยโรค เพราะมันยากที่จะตรวจสอบ House Divided (2009)
There's still a ton of diagnostics to run, simulations...ยังมีการวินิจฉัยมากมาย เพื่อรันโปรแกรม และการจำลอง.. Chuck Versus the Colonel (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diagnosticThe sphygmomanometer is an important diagnostic instrument.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจวินิจฉัย[n.] (kān trūat winitchai) EN: diagnosis   FR: diagnostic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGNOSTIC    D AY2 AH0 G N AA1 S T IH0 K
DIAGNOSTICS    D AY2 AH0 G N AA1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagnostic    (j) (d ai2 @ g n o1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagnosestecker {m}diagnostic connector [Add to Longdo]
Diagnose-Programm {n}diagnostic routines [Add to Longdo]
Diagnosemelder {m}diagnostic analyser [Add to Longdo]
Diagnoseschreiber {m}diagnostic recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン診断[オンラインしんだん, onrain shindan] (n) {comp} online diagnostics [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] (n) {comp} Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration [Add to Longdo]
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] (n) {comp} diagnostic program [Add to Longdo]
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] (n) {comp} diagnostic message [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] (n) {comp} diagnostics utilities [Add to Longdo]
診断医[しんだんい, shindan'i] (n) diagnostician [Add to Longdo]
診断学[しんだんがく, shindangaku] (n) diagnostics [Add to Longdo]
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] (n) {comp} diagnostic function [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诊断功能[zhěn duàn gōng néng, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, / ] diagnostic function [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
診断[しんだん, shindan] diagnostics [Add to Longdo]
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] diagnostic program [Add to Longdo]
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] diagnostic message [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities [Add to Longdo]
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] diagnostic function [Add to Longdo]
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagnostic \Di`ag*nos"tic\, a. [Gr. ? able to distinguish, fr.
   ?: cf. F. diagnostique.]
   Pertaining to, or furnishing, a diagnosis; indicating the
   nature of a disease.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagnostic \Di`ag*nos"tic\, n.
   The mark or symptom by which one disease is known or
   distinguished from others.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diagnostic
   adj 1: concerned with diagnosis; used for furthering diagnosis;
       "a diagnostic reading test"
   2: characteristic or indicative of a disease; "a diagnostic sign
     of yellow fever"; "a rash symptomatic of scarlet fever";
     "symptomatic of insanity"; "a rise in crime symptomatic of
     social breakdown" [syn: {diagnostic}, {symptomatic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top