Search result for

dharma

(44 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dharma-, *dharma*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A dharma station.สถานีของ ธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And they had no choice But to join The dharma initiative.และพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าร่วมกับธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The dharma initiative Called the lamp post.ธรรมะปฏิบัติการ เสาดวงไฟ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
So what's up with you guys In the old dharma jumpsuits?เกิดอะไรขึ้น ทำไมนายสวมชุดของพวกธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
We're in The dharma initiative.พวกเราอยู่กับ ธรรมปฏิบติการ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Buddha, Dharma, Sangha.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ The Twist in the Plot (2013)
Buddha, Dharma, Sangha.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ The Twist in the Plot (2013)
Subtitle by dharmang1910นานมาแล้วในจักรวาลที่อยู่ ห่างไกล Star Wars: The Force Awakens (2015)
Dharma!ธรรมะ! Milarepa (2006)
I will send Dharma to your village to verify your story.ข้าจะส่งธรรมะไปที่หมู่บ้านของเจ้า เพื่อตรวจสอบเรื่องราวของเจ้า Milarepa (2006)
Dharma has mastered kang gyok.ธรรมะฝึกฝนกังยกจนช่ำชอง Milarepa (2006)
Dharma will take you to the master, Yonten Gyatso.ธรรมะจะพาเจ้าไปพบท่านอาจารย์ ยอนเต็น เกียโช Milarepa (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกุตรธรรม[N] dharma which releases one from the world, Syn. นิพพาน, อรหัตผล, Thai definition: ธรรมที่พ้นวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (สันสกฤต)
ปริศนาธรรม[N] Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ธรรมเจดีย์[N] doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมะ[N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม[ADJ] moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาร[n. prop.] (Mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One   FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
ปฏิบัติธรรม[v.] (patibattham) EN: practice the dharma   
ประพฤติตามธรรม[v. exp.] (praphreut tām tham) EN: practice the dharma   
ธรรม[n.] (tham) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; dharma   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ไตรสรณคมน์ = ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranakhom = traisaranākhom) EN: Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha)   

CMU English Pronouncing Dictionary
DHARMA    D AA1 R M AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
五眼[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye) [Add to Longdo]
護法善神[ごほうぜんじん, gohouzenjin] (n) {Buddh} benevolent deities who protect the dharma [Add to Longdo]
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self) [Add to Longdo]
正法[しょうぼう;しょうほう, shoubou ; shouhou] (n) (1) {Buddh} true dharma; true teachings of Buddha; (2) period of the True Law [Add to Longdo]
祖師西来[そしせいらい, soshiseirai] (n) {Buddh} the coming of Bodhidharma from western India to China [Add to Longdo]
祖師禅[そしぜん, soshizen] (n) (See 如来禅) Zen Buddhism based on the teachings of Bodhidharma [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P) [Add to Longdo]
達磨忌[だるまき, darumaki] (n) ceremony held in honor (honour) of Bodhidharma (October 5th) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, / ] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dharma \Dharma\ prop. n. (Hinduism)
   The basic principles of the cosmos; also: an ancient sage in
   Hindu mythology worshipped as a god by some lower castes;.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dharma
   n 1: basic principles of the cosmos; also: an ancient sage in
      Hindu mythology worshipped as a god by some lower castes;

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dharma [dhɑrma]
   dharma
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top