Search result for

devoid

(33 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devoid-, *devoid*, devoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devoid[ADJ] ซึ่งขาดแคลนมาก, See also: ปราศจากบางอย่างโดยสิ้นเชิง, Syn. bare, void

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devoid(ดิวอยดฺ') adj. ขาดแคลน, Syn. lacking

English-Thai: Nontri Dictionary
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you want me to come up with something devoid any accountability for anyone.งั้นคุณก็อยากให้ผมทำบางอย่าง โดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบทั้งนั้น The Bank Job (2008)
An atmosphere devoid of oxygen.บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน Home (2009)
I've always wondered what it would be like to gaze into the eyes of someone so devoid of human compassion, that you would abandon your own child when she needed you most.ฉันสงสัยมากเลย มันจะรู้สึกยังไงนะเวลามองหน้าใครบางคน โดยที่ไม่รู้สึกเวทนาอะไรเลย Nothing But the Blood (2009)
Now this was a fine enough way to spend an evening devoid of hope, but a woman I kind of like is out there caring about something stupid, and this is my chance to show her I care enough to act like I care too.ถึงแค่นี้ก็สุดจะทนแล้วสำหรับยามเย็นที่ดูไร้ซึ่งความหวัง ขณะที่ผู้หญิงที่ผมชอบอยู่ข้างนอกนั่น กำลังแคร์เรื่องโง่ๆอะไรซักอย่าง Spanish 101 (2009)
I've known Jon long enough to see he isn't devoid of emotion.ฉันรู้จักจอนนานพอ จนเห็นว่าเค้าไม่ได้ด้านชา Watchmen (2009)
There are some places devoid of even a hint of sparkle.มันมีบางส่วนที่ไม่มีแสง\ หรือแม้แต่เศษเสี้ยวของแสงสว่าง Shattered Bass (2011)
"who knows how to sell a number, but who is devoid of complexity and depth.""ใครจะรู้ว่าเขาจะทำเงินได้มากแค่ไหน" แต่ก็เป็นคนที่ไร้ความลึกซึ้งและความซับซ้อน Swan Song (2012)
- Devoid of murder you mean?- ที่ไม่มีคนตายใช่ไหม Delinquents (2013)
No, you don't, because you're utterly devoid of any sense of responsibility.ไม่จริง เพราะนี้เธอไม่มี เซนส์ของความรับผิดชอบ เลยแม้แต่น้อย Read Before Use (2013)
He was devoid of empathy, had a complete lack of fear, of the sense of right and wrong.เขาเป็นคนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่มีความกลัวอย่างสมบูรณ์ ของรสสัมผัสหรือถูกและผิด Make Your Own Kind of Music (2013)
And now here's the moment you've all been waiting for because your lives are so devoid of meaning something like this seems very important.และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย เพราะชีวิตของพวกเธอไร้ความหมายสุดๆ ของพรรค์นี้มันเลยสำคัญนัก Tina in the Sky with Diamonds (2013)
I-I want you to imagine a machine devoid of humanity, able to learn on its own, create on its own.ผม-ผมอยากให้จินตนาการ เครื่องจักรที่ขาดความเป็นมนุษย์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ Size Matters (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devoidHe is devoid of common sense.
devoidHe is devoid of human feeling.
devoidHe is devoid of humor.
devoidHe was devoid of human feeling.
devoidShe is devoid of common sense.
devoidThe man was devoid of such human feelings as sympathy.
devoidThe room was devoid of furniture.
devoidWe all thought she was devoid of sense.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้[v.] (rai) EN: lack ; be devoid of ; be without   FR: être dépourvu de

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOID    D IH0 V OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devoid    (j) (d i1 v oi1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, / ] devoid of content; void; false; empty; vain, #3,946 [Add to Longdo]
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, / ] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless, #54,968 [Add to Longdo]
丧天害理[sàng tiān hài lǐ, ㄙㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] devoid of conscience (成语 saw), #335,198 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devoid \De*void"\, v. t. [OE. devoiden to leave, OF. desvuidier,
   desvoidier, to empty out. See {Void}.]
   To empty out; to remove.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devoid \De*void"\, a. [See {Devoid}, v. t.]
   1. Void; empty; vacant. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute; not in possession; -- with of; as, devoid of
    sense; devoid of pity or of pride.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devoid
   adj 1: completely wanting or lacking; "writing barren of
       insight"; "young recruits destitute of experience";
       "innocent of literary merit"; "the sentence was devoid of
       meaning" [syn: {barren}, {destitute}, {devoid}, {free},
       {innocent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top