หรือคุณหมายถึง devilishneß?
Search result for

devilishness

(4 entries)
(1.7261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devilishness-, *devilishness*, devilishnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา devilishness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *devilishness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrecklichkeit {f}devilishness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔性[ましょう, mashou] (n,adj-no) devilishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devilish \Dev"il*ish\, a.
   1. Resembling, characteristic of, or pertaining to, the
    devil; diabolical; wicked in the extreme. "Devilish
    wickedness." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       This wisdom descendeth not from above, but is
       earthly, sensual, devilish.      --James iii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme; excessive. [Colloq.] --Dryden.
 
   Syn: Diabolical; infernal; hellish; satanic; wicked;
     malicious; detestable; destructive. -- {Dev"il*ish*ly},
     adv. -- {Dev"il*ish*ness}, n.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

devilishness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top