Search result for

deviant

(31 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviant-, *deviant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviant[N] คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ, Syn. degenerate, weirdo, Ant. normal, average
deviant[ADJ] แตกต่างจากปกติ, See also: แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นยอมรับ, Syn. abnormal, unusual, peculiar, Ant. normal, average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviant(ดี'วิเอินทฺ) n. บุคคลที่ผิดปกติ,สิ่งที่ผิดปกติ adj. ผิดปกติจากธรรมดา, Syn. deviating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Deviant behavior in mass mediaพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck may be a deviant, but he's still a man.ชัคอาจจะผิดปกติ แต่เขาก็เป็นผู้ชาย Pret-a-Poor-J (2008)
So you got an army of psychotics and deviants to dance around for you?และวิปริต เป็นของตัวเองแล้วสินะ? Gamer (2009)
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่ The Ugly Truth (2009)
No. No, I'm not a sexual deviant.ไม่ๆ ฉันไม่ได้หิวกระหาย The Ugly Truth (2009)
Called William Van Der Bilt a deviantมาเรียกวิลเลี่ยม แวน เดอ บิลท์ ว่าตาเพี้ยน Reversals of Fortune (2009)
The girl has an M.B.A. in deviant behavior.เธอได้ปริญญาเรื่องการทำตัวมีปัญหา The Lost Boy (2009)
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
It's gonna take more than a loudmouth with a deviant sex life to stop me.มันควรจะมากกว่า มากกว่าจะใช้เสียอันดัง กับการมีสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปกติ ที่จะหยุดฉัน Supergirl (2010)
Those deviants... sending 1 less to a school like that... is helping the world be a better place.เด็กพวกนั้น.. ถูกส่งให้ไปเรียน ที่โรงเรียนแบบนั้นน้อยลงสักคน ก็คงจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น God of Study (2010)
Did you only send deviants out into the world?คุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ God of Study (2010)
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.และคอร์ทนีย์ นักขับลำนำของพระองค์ จะต้องถูกทรมาน เพราะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสม กับผู้มีจิตวิปริตทางเพศ Your Highness (2011)
- No, uh, deviant. Sexual deviant?- ไม่ จิตวิตถาร Horrible Bosses (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[n. exp.] (phreuttikam bīengbēn) EN: deviant behavior   FR: comportement déviant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIANT    D IY1 V IY0 AH0 N T
DEVIANTS    D IY1 V IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviant    (n) (d ii1 v i@ n t)
deviants    (n) (d ii1 v i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}deviant | deviants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deviant \De"vi*ant\, a.
   1. Deviating. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. having behavior or characteristics differing from that
    which is normal or expected, especially in an undesirable
    or socially disapproved manner; as, deviant behavior.
 
   Syn: deviate. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviant
   adj 1: markedly different from an accepted norm; "aberrant
       behavior"; "deviant ideas" [syn: {aberrant}, {deviant},
       {deviate}]
   n 1: a person whose behavior deviates from what is acceptable
      especially in sexual behavior [syn: {pervert}, {deviant},
      {deviate}, {degenerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top