Search result for

devastate

(43 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devastate-, *devastate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devastate[VT] ทำลายล้าง, See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. desolate, devastate
devastate[VT] ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage

English-Thai: Nontri Dictionary
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
You, who have, uh... devastated the, the souls of the living?นาย คือคนที่มี เอ่อออ.. มีชัยท่วมท้นต่อวิญญาณสิ่งมีชีวิต The Nightmare Before Christmas (1993)
I was devastated.ฉันเศร้ามาก... April Story (1998)
I don't know. I thought I'd be devastated.ไม่รู้ซิ ฉันคิดว่า ฉันโดนทำร้ายมากเลย The Story of Us (1999)
You're only not devastated if you're seeing someone else.ก็เธอไม่รู้สึกว่า ถูกทำร้าย ก็แสดงว่าเธอมีคนอื่น The Story of Us (1999)
Ingrown toenail! Naturally we were all devastated.เขาเป็น "เล็บคุด" มันน่ากลัวสุดจะบรรยายเลยใช่มั้ย Hope Springs (2003)
At that age, losing your family is more devastated than losing your job (the parents' age). You dare do it your way. Who do you think you are?ไม่พอดีกับกระเป๋าคุณลุงค่ะ Something About 1% (2003)
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน The Butterfly Effect (2004)
Mr. President, Los Angeles has been devastated by a series of tornados.ท่าน ปธน.ครับ แอลเอโดนกองทัพทอร์นาโดถล่ม The Day After Tomorrow (2004)
Well, she must have been devastated.อืม เธอคงถูกทำร้ายจิตใจ The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devastateThe country had been devastated by long war.
devastateThis area is devastated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
ปู้ยี่ปู้ยำ[V] ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
ส่ำเสีย[V] demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVASTATE    D EH1 V AH0 S T EY2 T
DEVASTATED    D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devastate    (v) (d e1 v @ s t ei t)
devastated    (v) (d e1 v @ s t ei t i d)
devastates    (v) (d e1 v @ s t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
焼け跡(P);焼跡(io)[やけあと, yakeato] (n) ruins of a fire; fire-devastated area; (P) [Add to Longdo]
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate [Add to Longdo]
戦災地区[せんさいちく, sensaichiku] (n) war-devastated area [Add to Longdo]
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, / ] devastated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devastate \Dev"as*tate\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Devastated}; p. pr. & vb. n. {Devastating}.] [L. devastatus,
   p. p. of devastare to devastate; de + vastare to lay waste,
   vastus waste. See {Vast}.]
   To lay waste; to ravage; to desolate.
   [1913 Webster]
 
      Whole countries . . . were devastated.  --Macaulay.
 
   Syn: To waste; ravage; desolate; destroy; demolish; plunder;
     pillage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devastate
   v 1: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
      waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay
      waste to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage},
      {scourge}]
   2: overwhelm or overpower; "He was devastated by his grief when
     his son died"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top