Search result for

detour

(53 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detour-, *detour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detour[VT] เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through
detour[VI] เลี้ยว, See also: อ้อม, วกวน, เบี่ยง, Syn. bypass, circle, skirt, go around, Ant. bisect, cross, go through
detour[N] เส้นทางอ้อม, See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง, Syn. alternative route, deviation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detour(ดี'ทัวร,์ ดีทัวร์') n. ทางอ้อม,ทางโค้ง vi. เลี้ยว,อ้อม, Syn. bypass

English-Thai: Nontri Dictionary
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're leaving an hour early because we detour 2000 meters to the south to the ville of Nghia Hanh.เราจะออกเดินทาง 1 ชั่วโมงล่วงหน้า เราต้องเดินอ้อมอีก 2 พันเมตร เพื่อลงใต้ เข้าหมู่บ้านเงียฮาน Casualties of War (1989)
A slight detour.ออกนอกทางไปนิดหน่อยน่ะ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That was just a detour.อะไร? The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And don't take any detours.อย่าออกมาเพ่นพ่าน .. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง Around the World in 80 Days (2004)
Gotta do a detour. Bonny lad. Celebrity in peril.นั่งรถเล่นไปก่อนนะ มีคนกำลังเดือดร้อน Goal! The Dream Begins (2005)
Sometimes we have to make long detours- บางที เราต้องอ้อมเสียไกล - March of the Penguins (2005)
We've taken plenty of detours...เราเดินอ้อมกันไปมาก Boys Over Flowers (2005)
but that road has many detours, and even perfect couples can find themselves... at a dead end.แต่ถนนสายนี้เต็มไปด้วยทางเบี่ยง แม่แต่คู่ที่เพรียบพร้อม ก็ยากที่เลี่ยง ทางตัน It Takes Two (2006)
We're in a hurry, but we have to make a detour.แม้ว่าเราจะรีบ, แต่เราต้องหาทางอ้อมไป The Book of the Three Hans (2006)
Don't you know why I'm telling you to take a detour?เจ้ารู้หรือไมู่้ว่าทำไมข้าถึงบอกให้เจ้า... . อ้อมไป? The Book of the Three Hans (2006)
That's a much better idea than taking a detour.นี่เป็นความคิดที่ดีกว่า การเดินทางอ้อม The Book of the Three Hans (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detourIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
detourIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.
detourWe had to make a detour across a bridge down the river from here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางอ้อม[N] detour, See also: roundabout way, Syn. ทางเบี่ยง, ทางเลี่ยง, Ant. ทางตรง, Example: ทางที่เขาบอกให้พวกเราไปนั้นเป็นทางอ้อม, Thai definition: ทางที่ไม่ใช่โดยตรงตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือน[v.] (beūoen = beūan) EN: turn   FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected   FR: dévier ; détourner
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DETOUR    D IH2 T UH1 R
DETOUR    D IY1 T UH0 R
DETOURS    D IH2 T UH1 R Z
DETOURS    D IY1 T UH0 R Z
DETOURED    D IY1 T UH0 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detour    (v) (d ii1 t u@ r)
detours    (v) (d ii1 t u@ z)
detoured    (v) (d ii1 t u@ d)
detouring    (v) (d ii1 t u@ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweg {m} | Umwege {pl} | einen Umweg machenddetour | detours | detouring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂回;迂廻[うかい, ukai] (n) (1) detour; (vs) (2) to detour; to circumvent; (n) (3) {mil} turning movement [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
迂路[うろ, uro] (n) detour; diversion [Add to Longdo]
遠回り[とおまわり, toomawari] (n) detour; roundabout way [Add to Longdo]
遠路[えんろ, enro] (n) long road; journey; detour [Add to Longdo]
回り道[まわりみち, mawarimichi] (n,vs) detour; diversion; (P) [Add to Longdo]
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
大回り[おおまわり, oomawari] (n) wide turn; detour; the long way around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detour \De`tour"\, n. [F. d['e]tour, fr. d['e]tourner to turn
   aside; pref. d['e]- (L. dis-) + tourner to turn. See {Turn}.]
   A turning; a circuitous route; a deviation from a direct
   course; as, the detours of the Mississippi.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detour
   n 1: a roundabout road (especially one that is used temporarily
      while a main route is blocked) [syn: {detour}, {roundabout
      way}]
   v 1: travel via a detour

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top