Search result for

determine

(88 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determine-, *determine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determine[VT] กำหนด, See also: ระบุ, Syn. define, limit
determine[VT] ค้นความจริงอย่างแน่วแน่, See also: มุ่งมั่นค้นหา, Syn. ascertain, find out, learn
determine[VT] ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น, Syn. decide, settle, purpose, intend
determine[VT] มีอิทธิพลต่อ, See also: กระตุ้น, Syn. influence
determine[VT] สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
determine[VI] สิ้นสุด, See also: ยุติ, Syn. end, terminate
determined[ADJ] ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
determiner[N] คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น, Syn. definite article
determiner[N] คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม, Syn. determinative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed

English-Thai: Nontri Dictionary
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Facts determine the case.- ข้อเท็จจริงตรวจสอบกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
But we are determined to know what the apes want.เเต่เราต้องรู้ว่าพวกลิงต้องการอะไร สงคราม... Beneath the Planet of the Apes (1970)
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น Gandhi (1982)
I've never seen men so determined.ไม่เคยเห็นพวกเขามุ่งมั่นขนาดนี้เลย Gandhi (1982)
And we will determine how.แล้วเราจะหาคำตอบให้อย่างไร Gandhi (1982)
Man has determined a pig's lot.มนุษย์ได้กำหนดหมูไว้แล้ว Idemo dalje (1982)
- She's determined to come.เธอมุ่งมั่นที่จะมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก Clue (1985)
we will now determine your g-force threshold.ร้อน! ขั้นตอนนี้ ทดสอบการทนทานต่อแรง G-Force Spies Like Us (1985)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
you see, we had to show that we had the technical capability and were determined.เราต้องแสดงให้เห็นว่า เรามีเทคโนโลยีทำลายล้างที่เหนือกว่า และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determineA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
determineA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
determineCome what may, I am determined to accomplish it.
determineEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
determineFather determined to stop smoking.
determineHave you determined whom you'll invite to the party?
determineHe determined to finish it alone.
determineHe is determined to go to England.
determineHe was determined, and we couldn't bend him.
determineHe was determined never to meet her again.
determineHe was determined to finish the work at any cost.
determineHe was determined to go abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักใจ[V] determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่[ADV] firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
ตั้งใจจริง[V] determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
มั่นหมาย[V] intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า
มั่นหมาย[V] intend to, See also: determine, mean to, have an intention of, Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น, Example: บิดามั่นหมายว่าจะให้บุตรชายเป็นนายทหาร, Thai definition: มีข้อผูกพันว่าจะทำภายหน้า
ฮึด[V] resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
หมายมั่น[V] determine, See also: intend, aim, Syn. มั่นหมาย, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย, Example: ผมทำต้นฉบับด้วยปากกาหมึกแห้งมาโดยตลอดและหมายมั่นอยู่เสมอมาว่าจะต้องมีพิมพ์ดีดให้ได้สักหนึ่งเครื่อง, Thai definition: มุ่งหมายอย่างแน่วแน่
หมายมั่นปั้นมือ[V] determine, See also: intend, aim, Syn. มั่นหมาย, หมายมั่น, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย, Example: เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาถ้วยรางวัลมาเป็นของขวัญให้แม่, Thai definition: มุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้
ตัดสินใจ[V] determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine   
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot rayathāng) EN: fix the distance   FR: déterminer la distance

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINE    D AH0 T ER1 M AH0 N
DETERMINED    D AH0 T ER1 M AH0 N D
DETERMINES    D AH0 T ER1 M AH0 N Z
DETERMINEDLY    D AH0 T ER1 M AH0 N AH0 D L IY0
DETERMINEDLY    D AH0 T ER1 M AH0 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determine    (v) (d i1 t @@1 m i n)
determined    (v) (d i1 t @@1 m i n d)
determiner    (n) (d i1 t @@1 m i n @ r)
determines    (v) (d i1 t @@1 m i n z)
determiners    (n) (d i1 t @@1 m i n @ z)
determinedly    (a) (d i1 t @@1 m i n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determine; resolve [Add to Longdo]
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind [Add to Longdo]
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determined [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] determine; promote; stallion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determine \De*ter"mine\, v. t. [imp. & p. p. {Determined}; p.
   pr. & vb. n. {Determining}.] [F. d['e]terminer, L.
   determinare, determinatum; de + terminare limit, terminus
   limit. See {Term}.]
   1. To fix the boundaries of; to mark off and separate.
    [1913 Webster]
 
       [God] hath determined the times before appointed.
                          --Acts xvii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   2. To set bounds to; to fix the determination of; to limit;
    to bound; to bring to an end; to finish.
    [1913 Webster]
 
       The knowledge of men hitherto hath been determined
       by the view or sight.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Now, where is he that will not stay so long
       Till his friend sickness hath determined me? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix the form or character of; to shape; to prescribe
    imperatively; to regulate; to settle.
    [1913 Webster]
 
       The character of the soul is determined by the
       character of its God.         --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
       Something divinely beautiful . . . that at some time
       or other might influence or even determine her
       course of life.            --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix the course of; to impel and direct; -- with a
    remoter object preceded by to; as, another's will
    determined me to this course.
    [1913 Webster]
 
   5. To ascertain definitely; to find out the specific
    character or name of; to assign to its true place in a
    system; as, to determine an unknown or a newly discovered
    plant or its name.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring to a conclusion, as a question or controversy; to
    settle authoritative or judicial sentence; to decide; as,
    the court has determined the cause.
    [1913 Webster]
 
   7. To resolve on; to have a fixed intention of; also, to
    cause to come to a conclusion or decision; to lead; as,
    this determined him to go immediately.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic) To define or limit by adding a differentia.
    [1913 Webster]
 
   9. (Physical Sciences) To ascertain the presence, quantity,
    or amount of; as, to determine the parallax; to determine
    the salt in sea water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determine \De*ter"mine\, v. i.
   1. To come to an end; to end; to terminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He who has vented a pernicious doctrine or published
       an ill book must know that his life determine not
       together.               --South.
    [1913 Webster]
 
       Estates may determine on future contingencies.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to a decision; to decide; to resolve; -- often
    with on. "Determine on some course." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He shall pay as the judges determine. --Ex. xxi. 22.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determine
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   3: fix conclusively or authoritatively; "set the rules" [syn:
     {determine}, {set}]
   4: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]
   5: reach, make, or come to a decision about something; "We
     finally decided after lengthy deliberations" [syn: {decide},
     {make up one's mind}, {determine}]
   6: fix in scope; fix the boundaries of; "the tree determines the
     border of the property"
   7: settle conclusively; come to terms; "We finally settled the
     argument" [syn: {settle}, {square off}, {square up},
     {determine}]
   8: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top