Search result for

detect

(120 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detect-, *detect*
English-Thai: Longdo Dictionary
detective(n) นักสืบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detect[VT] ค้นหา, See also: ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น, Syn. ascertain, find out, hear, learn
detector[N] เครื่องตรวจจับ, Syn. probe
detect in[PHRV] จับได้, See also: ตรวจสอบได้, สังเกตได้
detect in[PHRV] จับผิด, See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
detection[N] การค้นหา
detective[N] นับสืบ, See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ, Syn. inspector, investigator
detectable[ADJ] ซึ่งสืบพบได้, See also: ซึ่งค้นพบได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth

English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detectionการตรวจหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detectionการตรวจหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detectionการตรวจหา [การแพทย์]
Detection Limitค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้,ขีดจำกัดของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detectivesนักสืบ [TU Subject Heading]
Detectorที่วัดแสง [การแพทย์]
Detector Geometryส่วนที่วัดแสง [การแพทย์]
Detector, Ultra-Violet Absorptionดีเทคเตอร์ชนิดดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Detector, Ultravioletเครื่องวัดแบบอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Detectorsเครื่องตรวจจับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What is that? - This is a lie detector.นั่น... Committed (2008)
Is that a hint of romance I detect?นั่นคือความโรแมนติกที่ฉันค้นหาเหรอ? Committed (2008)
Shut down the power systems before they detect us.ปิดระบบพลังงานซะ ก่อนที่มันจะเห็นเรา Rising Malevolence (2008)
General, we just detected an unauthorized communicationท่านนายพล เราตรวจจับได้ว่ามีการลักลอบสื่อสาร Destroy Malevolence (2008)
Excuse me, detective?ว่าไงนะ คุณนักสืบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
"Heading the case is Detective Sergeant"ควบคุมดูแลคดีนี้โดยสิบเอกสืบสวน" The Bank Job (2008)
No one can avoid my detection!\ ไม่มีใครจะมาเฝ้าดูฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวหรอกนะ Bolt (2008)
- Stop, stop, stop. You're not a detective.-หยุด,หยุด,หยุด คุณไม่ใช่นักสืบนะ Passengers (2008)
I thought you had to go look after your mother, detective.ผมนึกว่าคุณต้องกลับไป ดูแลแม่คุณซะอีกนะ คุณนักสืบ The Dark Knight (2008)
My detectives have been making drug buys with them.คนของผมพยายามล่อซื้อยาจากมัน The Dark Knight (2008)
- Detective!นี่คุณนักสืบ The Dark Knight (2008)
Thank you, detective.ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detectA detective arrived upon the scene of the crime.
detectDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
detectDetective stories are amusing.
detectDetective stories hold a special attraction for me.
detectFather would often read detective stories in his spare time.
detectGlycosuria was detected in my urine before.
detectHe amused himself by a detective story after supper.
detectHe amused himself by reading a detective story.
detectHe detected his men's misconduct.
detectHe detected in her voice a note of apprehension.
detectHe has written a number of exciting detective stories.
detectHe is absorbed in reading a detective story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบ[V] detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
สอดแนม[V] spy, See also: detect, snoop, Syn. สืบ, Example: ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: ลอบเข้าไปสืบความลับ
ตรวจจับ[V] detect, See also: search, Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น, Example: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
นักสืบ[N] detective, See also: spy, Syn. สายสืบ, สายลับ, Example: วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการสืบสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[adj.] (jap dāi) EN: detected : noticed ; discovered   
เครื่องจับเท็จ[n. exp.] (khreūang jap thet) EN: lie detector   FR: détecteur de mensonges [m]
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance   FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
นักสืบ[n.] (nakseūp) EN: detective ; spy   FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkkachon) EN: private detective ; private investigator   FR: détective privé [m]
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สอดแนม[v.] (søtnaēm) EN: spy ; detect ; snoop ; watch   FR: épier ; espionner
ตรวจจับ[v.] (trūatjap) EN: detect   

CMU English Pronouncing Dictionary
DETECT    D AH0 T EH1 K T
DETECTS    D AH0 T EH1 K T S
DETECTED    D AH0 T EH1 K T AH0 D
DETECTOR    D AH0 T EH1 K T ER0
DETECTING    D AH0 T EH1 K T IH0 NG
DETECTION    D AH0 T EH1 K SH AH0 N
DETECTORS    D AH0 T EH1 K T ER0 Z
DETECTIVE    D AH0 T EH1 K T IH0 V
DETECTABLE    D AH0 T EH1 K T AH0 B AH0 L
DETECTIVES    D AH0 T EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detect    (v) (d i1 t e1 k t)
detects    (v) (d i1 t e1 k t s)
detected    (v) (d i1 t e1 k t i d)
detector    (n) (d i1 t e1 k t @ r)
detecting    (v) (d i1 t e1 k t i ng)
detection    (n) (d i1 t e1 k sh @ n)
detective    (n) (d i1 t e1 k t i v)
detectors    (n) (d i1 t e1 k t @ z)
detectable    (j) (d i1 t e1 k t @ b l)
detectives    (n) (d i1 t e1 k t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
でか[, deka] (n) (sl) detective [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
ウイルス検出ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウイルス防衛用ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
キャリアディテクト[, kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦查[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, / ] detect; investigate, #7,050 [Add to Longdo]
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector; probe; craft, #15,285 [Add to Longdo]
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, / ] detective, #16,248 [Add to Longdo]
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] detective; investigator; scout; spy, #44,252 [Add to Longdo]
检测器[jiǎn cè qì, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector, #45,954 [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times), #492,795 [Add to Longdo]
侦毒器[zhēn dú qì, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] detection unit [Add to Longdo]
侦毒管[zhēn dú guǎn, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] detector tube [Add to Longdo]
检毒盒[jiǎn dú hé, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄏㄜˊ, / ] detection kit [Add to Longdo]
检毒箱[jiǎn dú xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] detection kit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
検出[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detect \De*tect"\ (d[-e]*t[e^]kt"), a. [L. detectus, p. p. of
   detegere to uncover, detect; de + tegere to cover. See
   {Tegument}.]
   Detected. [Obs.] --Fabyan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detect \De*tect"\ (d[-e]*t[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Detected}; p. pr. & vb. n. {Detecting}.]
   1. To uncover; to discover; to find out; to bring to light;
    as, to detect a crime or a criminal; to detect a mistake
    in an account.
    [1913 Webster]
 
       Plain good intention . . . is as easily discovered
       at the first view, as fraud is surely detected at
       last.                 --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Like following life through creatures you dissect,
       You lose it in the moment you detect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To inform against; to accuse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was untruly judged to have preached such articles
       as he was detected of.        --Sir T. More.
 
   Syn: To discover; find out; lay bare; expose. Detectable

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detect
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top