Search result for

detachment

(41 entries)
(0.782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detachment-, *detachment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detachment[N] การแยกออก, See also: การถอดออก, Syn. separation
detachment[N] การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality

English-Thai: Nontri Dictionary
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment, retinal; detachment of retinaจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment; sublationการลอก [มีความหมายเหมือนกับ ablation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Detachment, Serousจอประสาทตาลอกหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And here is the French detachment.นั่นเป็นกองกำลังฝรั่งเศส Flyboys (2006)
Regimental reconnaissance detachment,หน่วยลาดตระเวนที่แยกจากกรมทหาร See-Through (2007)
So, how's the detachment thing?แล้ว ไอ้เรื่องถอดร่างนี่มันเป็นยังไง? Numb (2007)
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Now, this creates a sense of detachment.ตอนนี้มีการสร้างความรู้สึก แ่ห่งการเฉยเมย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
If the only remaining ties were to be severed we predict total detachment from the human condition."ถ้าหากพันธะทางอารมณ์ สุดท้ายหมดสิ้นไป... ...คาดว่าเค้าจะขาดสะบั้น จากภาวะความเป็นมนุษย์ Watchmen (2009)
♪ ♪ me, I put the wall around my heart ♪ ♪ why didn't I notice ♪ ♪ such a cold detachment from the start?me, I put the wall around my heart why didn't I notice such a cold detachment from the start? Pilot (2010)
Security? Get me a detachment of MPs here this instant!รปภ ตามสารวัตทหารมาตรงนี้ ฝูงนึง ด่วน Source Code (2011)
Professional detachment.ทำแบบมืออาชีพ The Ghost in the Machine (2012)
- MD? - Molecular Detachment device..พวกมันยังไม่เคลื่อนที่ต่อสู้กับเราหรือครับ Ender's Game (2013)
I know that you think that I should stay out of it, but detachment isn't really my thing.เครื่องปริ้นท์คุณเป็นอะไร? ฉันรู้ว่าคุณกำลัง วางเฉยอยู่ ผมจะบอกคุณ แองจี้ The Secrets in the Proposal (2013)
I summoned a detachment to ferry the chest back to Washington in secret.ผมเลยสั่งให้พวกทหาร นำหีบใส่เรือส่งกลับไปให้วอชิงตันอย่างลับๆ The Lesser Key of Solomon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detachmentDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
detachmentI had retinal detachment five years ago.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปล่อยวาง[n.] (khwām plǿiwāng) EN: detachment   

CMU English Pronouncing Dictionary
DETACHMENT    D AH0 T AE1 CH M AH0 N T
DETACHMENT    D IY0 T AE1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detachment    (n) (d i1 t a1 ch m @ n t)
detachments    (n) (d i1 t a1 ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P) [Add to Longdo]
尖兵[せんぺい, senpei] (n) vanguard; advance-guard point; advance detachment [Add to Longdo]
超脱[ちょうだつ, choudatsu] (n,vs) transcendency; detachment [Add to Longdo]
独立班[どくりつはん, dokuritsuhan] (n) detachment [Add to Longdo]
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment [Add to Longdo]
派遣隊[はけんたい, hakentai] (n) contingent; detachment [Add to Longdo]
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation [Add to Longdo]
分遣[ぶんけん, bunken] (n,vs) detachment; detail [Add to Longdo]
分遣隊[ぶんけんたい, bunkentai] (n) detachment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, / ] detachment (of troops) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detachment \De*tach"ment\, n. [Cf. F. d['e]tachement.]
   1. The act of detaching or separating, or the state of being
    detached.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is detached; especially, a body of troops or
    part of a fleet sent from the main body on special
    service.
    [1913 Webster]
 
       Troops . . . widely scattered in little detachments.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. Abstraction from worldly objects; renunciation.
    [1913 Webster]
 
       A trial which would have demanded of him a most
       heroic faith and the detachment of a saint. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detachment
   n 1: avoiding emotional involvement [syn: {withdrawal},
      {detachment}]
   2: the act of releasing from an attachment or connection [syn:
     {detachment}, {disengagement}]
   3: the state of being isolated or detached; "the insulation of
     England was preserved by the English Channel" [syn:
     {insulation}, {insularity}, {insularism}, {detachment}]
   4: a small unit of troops of special composition
   5: coming apart [syn: {separation}, {breakup}, {detachment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top