Search result for

destructively

(127 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destructively-, *destructively*, destructive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา destructively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *destructively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destructive[ADJ] ซึ่งเป็นการทำลาย, See also: ซึ่งชอบทำลาย
destructively[ADV] เป็นไปในทางทำลาย
destructiveness[N] การชอบทำลาย
self-destructive[ADJ] ซึ่งทำร้ายตัวเอง, See also: ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเอง, Syn. suicidal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous

English-Thai: Nontri Dictionary
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autodestructive artศิลปะสลายตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destructive readingการอ่านแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive dilemmaทวิบถหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
destructive interferenceการแทรกสอดหักล้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Destructiveการกลั่นทำลาย [TU Subject Heading]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [TU Subject Heading]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Behavior, Destructiveปฏิกิริยาทำลายของให้เสียหาย [การแพทย์]
Craniotomy, Destructive Instrumentalการเจาะกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องมือ [การแพทย์]
Destructiveการหักล้างกัน [การแพทย์]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]
Distillation of Wood, Destructiveการกลั่นทำลายไม้ [การแพทย์]
Distillation, Destructiveการกลั่น,สารได้จาก [การแพทย์]
Fetus, Destructive Operation on theสูติศาสตร์หัตถการทำลายทารก [การแพทย์]
destructive distillationการกลั่นทำลาย, การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยหรือสลายตัวออกเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่น การกลั่นทำลายถ่านหิน จะได้แก๊สถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interference, Destructiveการสอดแทรกแบบหักล้าง [การแพทย์]
Lesions, Destructiveพยาธิสภาพชนิดทำลาย, ลักษณะที่เซลล์ถูกทำลายเสียหายไป [การแพทย์]
Lesions, Expansile Destructiveพยาธิสภาพชนิดทำลายกระดูกที่ทำให้กระดูกส่วนคอร์เ [การแพทย์]
Moles, Destructiveโมลลุกลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
I'll teach you to laugh at me! Super Destructive Energy Wave!ฉันจะสอนวิธีหัวเราะให้แกเอง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"Everywhere, his influence was destructive,ทุกที่ที่เค้าไป ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่อนทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
"The Jew is not creative, but destructive.พวกยิว ไม่ได้สร้างสรรค์ หากแต่ เป็นผู้ทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
They are destructive, and they won't change.พวกเขาเป็นนักทำลายล้าง และมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง The Day the Earth Stood Still (2008)
You yourself called them a destructive race.คุณเรียกพวกเขาว่าเป็นนักทำลายล้าง The Day the Earth Stood Still (2008)
He's committed himself to a very destructive course.เขาสัญญากับตัวเองว่าจะเลือกแนวทางที่อันตรายมากๆ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
What for an alien might be seen as something recreational, setting fire to a truck, derailing a train, is for us obviously an extremely destructive act.อะไรที่เอเลี่ยนมองว่าเป็นเรื่องสนุกน่ะเหรอ ไม่เผารถบรรทุกก็ทำให้รถไฟตกราง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายต่อพวกเรา District 9 (2009)
Now, that guy is a destructive force. He tears things down.เขาเป็นคนที่ชอบทำลาย เขาพังทุกอย่าง New York Sucks (2009)
Now, the victims, and we've seen many are said to have adhered to the Mayan-Quiche calendar which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year due to the Sun's destructive forces.ผู้เคราะห์ร้ายที่มีอยู่ดาดดื่น ต่างก็เชื่อในปฏิทินมายัน-คี ที่ได้ทำนายกการสิ้นสุดของเวลา 2012 (2009)
I can be destructive.ฉันชอบทำลายอยู่แล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
So, the Tenth Angel is the strongest rejection-type. Its destructive power is unbelievable.พลังการทำลายของเทวฑูตตัวทีสิบเกินความคาดหมายไปแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
"Prone to self-destructive tendencies." I was dying. I mean, please.มีแนวโน้มทำร้ายตัวเองสูง ก็คนจะตาย Iron Man 2 (2010)
I have found it impossible to believe that there is any man in the world so lacking in moral feeling as Hitler, that the world may be hurled for a second time into the abyss of destructive war.- ดูที่ย่อหน้าสุดท้ายสิ - เบอร์ตี้ ได้เวลาแล้วค่ะ ฝ่าบาทเสด็จแล้ว The King's Speech (2010)
[White] No destructive testing Is allowed.แม้แต่ เศษตัวอย่างที่เล็กน้อย The Proof in the Pudding (2010)
There, she hopes To convince the senate That a destructiveเพื่อหวังที่จะโน้มน้าวสภาสูงว่า หน่วยรบแยกย่อยที่เป็นภัยนามว่า Duchess of Mandalore (2010)
And I will no longer participate in your destructive, negative behavior.และฉันจะไม่เข้ามายุ่งกับพฤติกรรมเชิงลบ และบ่อนทำลายของพวกเธออีกต่อไป Romantic Expressionism (2010)
And destructive. Ray McBreen?เธอก็จะท้อแท้อย่างรุนแรง และเริ่มทำลายข้าวของ Harmony (2010)
And that choice of weapon tells us that he's aggressive, driven, and destructive, just like fire itself.และจากการเลือกใช้อาวุธของเขา บอกเราได้ว่าเขาก้าวร้าว พุ่งพล่านและทำลายล้าง เหมือนกับไฟ Devil's Night (2010)
We said he'd be destructive.เราบอกได้เลยว่าเขาเป็นพวกชอบทำลาย 25 to Life (2010)
Would act out in some sort of self-destructive manner, later.คุณอาจจะแบบเหวี่ยงออกมา.. ทีหลัง The Switch (2010)
But also so damned destructive.แต่ก็เป็นการสูญเสียที่แย่จริงๆ Black Swan (2010)
That is a terrible, self-destructive plan, and we're behind you a hundred percent.นั้นแย่มาก เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับแผนแบบนั้น แล้วเราจะเฝ้าดูนายอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์เลย No Strings Attached (2011)
Fred, are we locked in a destructive relationship?(เห่า) Hop (2011)
Boy, I'll tell you, part of me thinks this is really self-destructive behavior, but most of me just thinks it's really hot.จะบอกให้นะ บางส่วนของฉันคิดว่า นี่เป็นพฤติกรรมที่แพ้ภัยตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ของฉันคิดว่า มันเร่าร้อนมาก Moments Later (2011)
It retains the same destructive quality as my touch. ♪ The bracelet in exchange for what?มันยังคงประสิทธิภาพในการทำลาย เหมือนกับการสัมผัสของฉัน สร้อยข้อมือนี้ จะเอามาแลกเปลี่ยนกับอะไร Masks (2011)
Mongolian Death Worm who's destructive powers can outmatch any human made missiles.อายุร่วมสามพันปีที่มีพลัง อันแข็งแกร่งเหนือจรวดมิซไซล์ BrotherFae of the Wolves (2011)
Any self-destructive rock stars we know and love happen to have dated one of those Leanan Sidhes?มีนักร้องร็อคที่เราชอบคนไหน เคยเดทพวกลีห์นาน ชีดส์ไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's too destructive to our friends.มันเป็นการทำลายเพื่อนของเรา All the Pretty Sources (2011)
Destructive to your friends or to you?ทำลายเพื่อนหรือทำลายคุณกันแน่? All the Pretty Sources (2011)
Louis just put all these ideas in my head that my friends were a destructive force.แต่ว่า ลูอิส เอาความคิดพวกนี้มาฝังหัวฉัน ว่าเพื่อนของฉันเป็นพวกคนไม่ดี All the Pretty Sources (2011)
You're not self destructive enough to kill the sheriff's ex-husband.นายไม่เป็นตัวของตัวเองเพียงพอ ที่ไปฆ่าอดีตสามีของนายกเทศมนตรี Disturbing Behavior (2011)
These pages are a warning about the destructive power of darkness, how it can transform someone into evil.หน้านี้กำลังเตือนเกี่ยวกับ การใช้พลังในทางไม่ดี Balcoin (2011)
The circle doesn't have to be destructive.โดยที่วงเวทย์ ไม่จำเป็นต้องถูกทำลาย Balcoin (2011)
Tornadoes are nature's most destructive force.ทอร์เนโดคือพลังทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดของธรรมชาติ Mash Off (2011)
...This large and destructive tornado....ทอร์นาโดลูกใหญ่และรุนแรงนี้ There's No Place Like Home (2011)
My weapons contain enough destructive power to decimate every hostile capital on Earth.อาวุธของเรามีพลังทำลายมากพอ ที่จะทำลายทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบนี้ Captain America: The First Avenger (2011)
I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very destructive.ผมจินตนาการว่า จอห์น วัตสันคงบอกว่าความรักเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผม มันเป็นปฏิกริยาทางเคมีที่เป็นเหลือเชื่อ เรียบง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก A Scandal in Belgravia (2012)
Damon being self-destructive.เดมอนเริ่มทำให้ตัวเองเป็นอันตราย Dangerous Liaisons (2012)
- Being self-destructive.หาเรื่องทำให้ตัวเองเดือดร้อน All My Children (2012)
I believed our parents were destroyed by the destructive thirst for power, not that they were murdered.ฉันเชื่อว่าครอบครัวพวกเรา \ ถูกทำลาย ด้วยความโลภ ที่ต้องการพลังเวทย์นั้น ไม่ใช่เป็นเพราะความจริงที่ว่า ถูกพวกเขาฆ่าตาย Witness (2012)
What we have is destructive, and it has to stop.ที่เรามีคือการทำลาย และมันต้องหยุดได้แล้ว What Happened to Frederick (2012)
But the darkness made me vengeful and destructive.แต่ความชั่วร้ายทำให้ผมอยากแก้แค้น และ ต้องการทำลายล้าง Lucky (2012)
He's punishing himself in a self-destructive manner.เขาลงโทษตัวเอง ด้วยวิธีทำร้ายตัวเอง Closing Time (2012)
Their timeline suggests they were both destructive before they met.ช่วงเวลาของพวกเขามันบอก ว่าพวกเขาต่างถูกทำลาย ก่อนจะพบกัน Hit (2012)
Whenever we do it that way, it's always more efficient and less destructive.มันได้ผลกว่า แล้วก็ไม่ต้องเสียหายเยอะขนาดนี้ Odd Thomas (2013)
If he were selfdestructive, he-he-he wouldn't be so careful.ถ้าเขายังไม่พร้อม / ถ้าเขาเป็นพวกที่ชอบทำร้ายตัวเองเเล้วละก็ เขาก็คงจะไม่ระมัดระวังตัวมาก Coquilles (2013)
Unless he's careful about being self-destructive, making angels to pray over him when he sleeps.เว้นเเต่ว่าเขาจะเจตนาทำร้ายตัวเอง สร้างทูตสวรรค์ให้มาสวดมนต์ตอนที่เขาหลับ Coquilles (2013)
Spencer, she recognizes self-destructive, aggressive behavior.สเปนเซอร์ เธอตระหนักว่าเธอทำร้ายตัวเอง มีพฤติกรรมก้าวร้าว What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Spencer, she recognizes self-destructive aggressive behavior.สเปนเซอร์ เธอรู้จักอาการทำร้ายตัวเอง Hot Water (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destructiveExcessive drinking is destructive of our health.
destructiveSmall children can be very destructive.
destructiveSuspicion is destructive of friendship.
destructiveUncontrolled these forces may be dangerous and destructive, but once mastered they can be bent to man's will and desire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้ภัยตัว[V] dig one's own grave, See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive, Syn. แพ้ภัยตัวเอง, Example: ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้, Thai definition: เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง
การกลั่นทำลาย[N] destructive distillation, Example: การกลั่นทำลายถ่านหินให้ผลเป็นแก๊สถ่านหิน

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTRUCTIVE    D AH0 S T R AH1 K T IH0 V
DESTRUCTIVENESS    D AH0 S T R AH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destructive    (j) (d i1 s t r uh1 k t i v)
destructively    (a) (d i1 s t r uh1 k t i v l ii)
destructiveness    (n) (d i1 s t r uh1 k t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Zerstörungswut {f}destructiveness [Add to Longdo]
destruktiv {adj} | destruktiver | am destruktivstendestructive | more destructive | most destructive [Add to Longdo]
destruktiv {adv}destructively [Add to Longdo]
nicht löschend; nicht zerstörendnon-destructive [Add to Longdo]
selbstzerstörerisch {adj}self-destructive [Add to Longdo]
vernichtend {adv}destructively [Add to Longdo]
zerstörend; zerstörerisch {adj}destructive [Add to Longdo]
zerstörungsfrei {adj}non-destructive [Add to Longdo]
myelotoxisch; knockenmarksschädigend {adj} [med.]myelotoxic; destructive to bone marrow [Add to Longdo]
neurotoxisch; das Nervensystem schädigend [med.]neurotoxic; destructive to nerve tissue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活性酸素[かっせいさんそ, kasseisanso] (n) reactive oxygen (i.e. free radicals, which can be destructive at high concentrations) [Add to Longdo]
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] (n) {comp} destructive addition [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] (adj-na) destructive; devastating [Add to Longdo]
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] (n) {comp} destructive read [Add to Longdo]
破壊力[はかいりょく, hakairyoku] (n) destructive power or energy or force [Add to Longdo]
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) [Add to Longdo]
非破壊[ひはかい, hihakai] (adj-f) non-destructive [Add to Longdo]
非破壊的[ひはかいてき, hihakaiteki] (adj-na) {comp} non-destructive [Add to Longdo]
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] (n) {comp} nondestructive read [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging, #6,555 [Add to Longdo]
破坏性[pò huài xìng, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] destructive, #24,813 [Add to Longdo]
破坏力[pò huài lì, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, / ] destructive force, #35,845 [Add to Longdo]
拆台[chāi tái, ㄔㄞ ㄊㄞˊ, / ] to undermine; destructive spoiling, #61,714 [Add to Longdo]
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] destructive; crushing (defeat) [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read [Add to Longdo]
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
非破壊的[ひはかいてき, hihakaiteki] non-destructive [Add to Longdo]
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] nondestructive read [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Destructively \De*struc"tive*ly\, adv.
     In a destructive manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  destructively
      adv 1: in a destructive manner; "he is destructively aggressive"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top