Search result for

destiny

(60 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destiny-, *destiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destiny[N] ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate

English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't die. This isn't your destiny.ท่านตายไม่ได้ นี่ไม่ใช่ชะตากรรมของท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
whatever you think my destiny is, whatever it is you think I'm supposed to do, you've got the wrong person.ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าผมจะทำ ท่านบอกผิดคนแล้ว Valiant (2008)
DRAGON: If only it were so easy to escape one's destiny.คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการหนีไปจากชะตาชีวิต Valiant (2008)
How can it be my destiny to protect someone who hates me?มันจะเป็นชะตาชีวิตผมได้ยังไงที่จะไปปกป้องคนที่เกลียดผม Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Lancelot (2008)
But destiny and deserts are not the same thing.แต่ ชะตากรรมกับการทอดทิ้ง มันไม่เหมือนกัน Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinyBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
destinyDestiny is sometimes cruel.
destinyEveryone ought to be a master of his own destiny.
destinyI acted to protect myself from a similar destiny.
destinyIn point of fact it is difficult to foresee the destiny of people.
destinyNo one can be more wise than destiny.
destinyOne can't quarrel with destiny.
destinyThe slave was anxious to alter his destiny.
destinyWhat is man's ultimate destiny?
destinyYou are the master of your own destiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจวาสนา[N] destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
เคราะห์กรรม[N] destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
พรหมลิขิต[N] fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
บุญกรรม[N] destiny, Syn. โชควาสนา, โชคชะตา, Example: ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน, Thai definition: สิ่งที่พึงกระทำมา
โฉลก[N] fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตา[N] destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตากรรม[N] fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
ชาตา[N] destiny, See also: fate, lot, fortune, Syn. ชะตา, Example: มนุษย์มีชาตาชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai definition: เวลาที่เป็นกำเนิดของคนและของสิ่งสำคัญ
เทวลิขิต[N] destiny, See also: predestination, fate, doom, fortune, lot, chance, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny   FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]
พรหมลิขิต[n.] (phromlikhit) EN: fate ; destiny   FR: destinée [f]
พรหมลิขิต[n.] (phrommalikhit) EN: fate ; destiny   FR: destinée [f]
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death   FR: destin [m] ; perte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINY    D EH1 S T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destiny    (n) (d e1 s t i n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksal {n}; Los {n} | Schicksale {pl}destiny | destinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デスティニー[, desuteini-] (n) destiny [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[, manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
運命[うんめい, unmei] (n) fate; destiny; lot; (P) [Add to Longdo]
運命の力[うんめいのちから, unmeinochikara] (exp) (1) agency of fate; power of fate; (2) La forza del destino (opera by Verdi); the force of destiny [Add to Longdo]
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
興敗;興廃[こうはい, kouhai] (n,vs) rise and fall (of nations); destiny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destiny \Des"ti*ny\, n.; pl. {Destinies}. [OE. destinee,
   destene, F. destin['e]e, from destiner. See {Destine}.]
   1. That to which any person or thing is destined;
    predetermined state; condition foreordained by the Divine
    or by human will; fate; lot; doom.
    [1913 Webster]
 
       Thither he
       Will come to know his destiny.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No man of woman born,
       Coward or brave, can shun his destiny. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. The fixed order of things; invincible necessity; fate; a
    resistless power or agency conceived of as determining the
    future, whether in general or of an individual.
    [1913 Webster]
 
       But who can turn the stream of destiny? --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Fame comes only when deserved, and then is as
       inevitable as destiny, for it is destiny.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {The Destinies} (Anc. Myth.), the three Parc[ae], or Fates;
    the supposed powers which preside over human life, and
    determine its circumstances and duration.
    [1913 Webster]
 
       Marked by the Destinies to be avoided. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destiny
   n 1: an event (or a course of events) that will inevitably
      happen in the future [syn: {destiny}, {fate}]
   2: the ultimate agency regarded as predetermining the course of
     events (often personified as a woman); "we are helpless in
     the face of destiny" [syn: {destiny}, {fate}]
   3: your overall circumstances or condition in life (including
     everything that happens to you); "whatever my fortune may
     be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
     of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was
     her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck},
     {lot}, {circumstances}, {portion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top