Search result for

despicable

(35 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despicable-, *despicable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despicable[ADJ] เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable

English-Thai: Nontri Dictionary
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I knew it. I felt really despicable.ฉันรู้ว่ามัน ฉันก็รู้สึกว่าน่า รังเกียจจริงๆ How I Won the War (1967)
Destroyed by your despicable family!ถูกทำลายโดยครอบครัวที่น่ารังเกียจของเจ้า! Anastasia (1997)
I was hoping you'd let me apologize for my despicable behaviour earlierฉันหวังว่าคุณจะยอมให้ฉันขอโทษ ในเรื่องที่ฉันทำพฤติกรรมไม่ค่อยดีในตอนนั้นน่ะ 464 00: 31: 54,500 Shrek 2 (2004)
Despicable.ร้ายกาจ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Were you one of those despicable spies who tried to steal my life's work and sell it to parasitic, copycat, candy-making cads?แล้วคุณเป็นหนึ่งในบรรดาสายลับทีพยายามจะขโมย ผลงานทั้งชีวิตของผม และขายมันให้ไอ้พวกลอกเลียนแบบหริอเปล่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That despicable woman was just supposed to bring a simple green salad.ที่จริงควรจะเอา สลัดผักธรรมดา ๆ ไปแค่นั้น Smiles of a Summer Night (2007)
Well, that's beyond despicable. That's culinary terrorism.ใช่ นั่นมันยิ่งกว่าขี้อิจฉาอีก นั้นมันการใช้ความรุนแรงทางอาหาร Smiles of a Summer Night (2007)
Why are you so despicable?ทำไมคุณถึงทำตัวน่ารังเกียจอย่างนี้? Flowers for My Life (2007)
What? Despicable?น่าน่ารังเกียจงั้นเหรอ? Flowers for My Life (2007)
I know. It's despicable.ผมรู้ มันน่ารังเกียจ The Fourth Man in the Fire (2008)
I'm sorry that despicable wealth-worm Gunray got awayข้าเสียใจที่ปล่อยให้เจ้าหนอนชั่วกันเรย์หนีไปได้ Cloak of Darkness (2008)
I'm indeed despicable.ข้ามันน่ารังเกียจจริงๆ Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despicableI am ashamed of your despicable deed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่[ADJ] base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ถ่อย[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable   FR: ignoble
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty   
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPICABLE    D IH2 S P IH1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despicable    (j) (d i1 s p i1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]
卑しむべき;賤しむべき[いやしむべき, iyashimubeki] (exp) despicable [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , ] despicable and filthy; foul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despicable \Des"pi*ca*ble\, a. [L. despicabilis, fr. despicari
   to despise; akin to despicere. See {Despise}.]
   Fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile;
   worthless; as, a despicable man; despicable company; a
   despicable gift.
 
   Syn: Contemptible; mean; vile; worthless; pitiful; paltry;
     sordid; low; base. See {Contemptible}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despicable
   adj 1: morally reprehensible; "would do something as despicable
       as murder"; "ugly crimes"; "the vile development of
       slavery appalled them"; "a slimy little liar" [syn:
       {despicable}, {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy},
       {worthless}, {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top