Search result for

designate

(53 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -designate-, *designate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
designate[VT] กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
designate[VT] ให้ชื่อ, See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น, Syn. baptize, brand, call
designate as[PHRV] แต่งตั้งให้เป็น, See also: ถูกกำหนดให้เป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select

English-Thai: Nontri Dictionary
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there shouldn't be a problem for being designated as a Special Cultural Zone.และถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็คงจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
Ma'am, our system is showing that the malfunction is coming from a room that's designated as, uh, an office or a den.น่าจะอยู่ในห้องที่... คล้ายๆกับห้องทำงาน หรือห้องนั่งเล่น ห้องสมุดน่ะเหรอ Breaking and Entering (2008)
Dan WiIcox will deliver them to your designate.แดน วิลคอกซ์จะส่งให้คุณหลังจากการแต่งตั้ง 24: Redemption (2008)
All security personnel report to your designated posts.ไปทุกหน่วยงาน The Day the Earth Stood Still (2008)
Rewind the camera to designated coordinateปรับทิศทางกล้องไปยังพิกัดที่พบ Fast & Furious (2009)
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ Everyone (2009)
The base is under attack. All non-combatant personnel report to your designated areas,ทุกคนที่ไม่ใช่ หน่วยรบ ไปรายงานตัวที่ พื้นที่ ที่เตรียมไว้ Air: Part 1 (2009)
Officially designated a rogue operative.การมอบหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิบัิติการที่ดูแปลกนี้ Fracture (2009)
You will always have a designated driver.เธอจะต้องมีคนขับรถได้ คนหนึ่งอยู่เสมอๆ Chapter Two 'Ink' (2009)
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก The Pirate Solution (2009)
Each man has a designated target in the squad.Each man has a designated target in the squad. Planet 51 (2009)
The blocking-off of all designated areas is complete.ขณะนี้เอวา 02 กำลังถูกลำเลียงจากซากามิผ่านทางรูท 31 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designateBlue lines on the map designate rivers.
designateChurches are designated on the map by cross.
designateCites are designated on this map as red dots.
designateI met at the designated spot.
designateShe designated their table with a wave of the hand.
designateThis has been designated a conservation area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายตัว[V] appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง[V] appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially   FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[n. exp.] (khanān nām) EN: call ; name ; designate ; give a name   
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine   FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier
เรียกชื่อ [v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call   FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai hen) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate   FR: dévoiler ; révéler ; démontrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIGNATE    D EH1 Z IH0 G N EY2 T
DESIGNATED    D EH1 Z IH0 G N EY2 T AH0 D
DESIGNATES    D EH1 Z IH0 G N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
designate    (v) (d e1 z i g n ei t)
designated    (v) (d e1 z i g n ei t i d)
designates    (v) (d e1 z i g n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーエッチ[, dei-ecchi] (n) (designated hitter - baseball) [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿,逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] (n,vs,adj-no) name; nominate; designate; (P) [Add to Longdo]
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名打者[しめいだしゃ, shimeidasha] (n) designated hitter (baseball); DH [Add to Longdo]
集合場所[しゅうごうばしょ, shuugoubasho] (n) meeting place; rendezvous (point); roll-call (assembly) point; appointed (designated) place [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, ] designate, #95,923 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Designate \Des"ig*nate\, a. [L. designatus, p. p. of designare.
   See {Design}, v. t.]
   Designated; appointed; chosen. [R.] --Sir G. Buck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Designate \Des"ig*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Designated}; p.
   pr. & vb. n. {Designating}.]
   1. To mark out and make known; to point out; to name; to
    indicate; to show; to distinguish by marks or description;
    to specify; as, to designate the boundaries of a country;
    to designate the rioters who are to be arrested.
    [1913 Webster]
 
   2. To call by a distinctive title; to name.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate or set apart for a purpose or duty; -- with to
    or for; as, to designate an officer for or to the command
    of a post or station.
 
   Syn: To name; denominate; style; entitle; characterize;
     describe.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 designate
   adj 1: appointed but not yet installed in office
   v 1: assign a name or title to [syn: {designate}, {denominate}]
   2: give an assignment to (a person) to a post, or assign a task
     to (a person) [syn: {delegate}, {designate}, {depute},
     {assign}]
   3: indicate a place, direction, person, or thing; either
     spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
     section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
     indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
     {designate}, {show}]
   4: decree or designate beforehand; "She was destined to become a
     great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom}, {designate}]
   5: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top