Search result for

desiccates

(52 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desiccates-, *desiccates*, desiccate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา desiccates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *desiccates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desiccate[VT] ตากแห้ง, Syn. dehumidify, freeze-dry, Ant. moisten
desiccated[ADJ] ซึ่งตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร, See also: ทำให้แห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccation; exsiccationการทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccationการดูดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
desiccation brecciaหินกรวดแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desiccator; exsiccatorภาชนะใช้ทำแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exsiccate; desiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exsiccation; desiccationการทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exsiccator; desiccatorภาชนะใช้ทำแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desiccationการทำแห้งสนิท,การหายใจทางปาก,การระเหยน้ำ,การทำให้แห้งน้ำ,การทำให้แห้ง,การเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Desiccatorsเดซิเคเตอร์ [การแพทย์]
Desiccatorsโถทำแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a week your skin will desiccate,ในหนึ่งสัปดาห์ ผิวของนายจะแห้ง You're Undead to Me (2009)
Flesh is desiccated, and seems to be untouched by scavengers.เนื้อเยื่อถูกตากจนแห้ง และดูเหมือนว่าไม่ถูกพวก สัตว์กินซากศพแตะต้องเลย The Couple in the Cave (2010)
I know you get desiccation in theory, Stefan,แต่นายกำลังขาดเลือก? Nตามทฤษฎีน่ะ สเตฟาน By the Light of the Moon (2010)
And when you start to desiccate,เมื่อเธอเริ่มที่จะแห้งตาย Memory Lane (2010)
Must be painful to desiccate and mummify.คงจะเจ็บปวดที่ต้องเหี่ยวแห้ง Katerina (2010)
No one could manage to kill him, so I lured him out of town and cast a spell to desiccate him.ไม่มีใครสามารฆ่าเขาได้ ดังนั้นฉันจึงหลอกล่อให้เขาออกจากเมือง และร่ายคาถาสะกดเขา The Ties That Bind (2012)
My mom used a desiccation spell on mikael that immobilized him for over 15 years.แม่ของฉันเคยใช้คาถา ที่ทำให้แวมไพร์แห้งกรังจนหลับใหล กับไมเคิล ซึ่งทำให้เขาหยุดนิ่งนานกว่า 15 ปี Before Sunset (2012)
I want to desiccate him like you did to mikael.หนูอยากจะทำให้เขาหลับใหล เหมือนกับที่แม่เคยทำกับไมเคิล Before Sunset (2012)
How many desiccated hybrids does it take to screw in a light bulb?ต้องใช้ไฮบริดตากแห้งสักกี่ตัว ถึงจะเปลี่ยนหลอดไฟได้น่ะ Before Sunset (2012)
I want to desiccate him ke you did to mikael.หนูอยากจะทำให้เขาแห้งกรัง เหมือนที่แม่เคยทำกับไมเคิล The Departed (2012)
The body's completely desiccated.ศพแห้งสนิท Tarantella (2012)
Victims were found desiccated within a three-day period.พบว่าศพผู้ตายถูกทำให้แห้งสนิท ภายในเวลาสามวัน Tarantella (2012)
It sucks the lives from their bodies and forces their desiccated husks to attend summer school.มันสูบเลือดสูบเนื้อพวกเขา แล้วยังบังคับนักศึกษาผู้เหนื่อยอ่อน ให้ลงเรียนภาคฤดูร้อน Course Listing Unavailable (2012)
The desiccated cartilage on the lateral femoral and tibial condyles indicate tearing.กระดูกอ่อนบนกระดูกขาส่วนบน ถูกทำให้แห้ง และส่วนยื่นกลมบนกระดูกตาตุ่ม ได้รับความรุนแรง The Future in the Past (2012)
Why not just desiccate him like bonnie did?ทำไมไม่ทำให้เขาแ้ห้งตายเหมือนที่บอนนี่เคยทำละ O Come, All Ye Faithful (2012)
When a corpse is left out. The elements withered. Desiccated..เมื่อซากศพถูกทิ้ง ให้แห้ง เหี่ยว... Mama (2013)
Give him a vial of blood every couple of hours so he doesn't desiccate.ให้เขากินเลือดขวดเล็กๆ นี่ทุกสองสามชั่วโมงนะ เขาจะได้ไม่แห้งตาย A View to a Kill (2013)
He'd been desiccating for almost 2,000 years.ร่างกายเขาแห้งสนิทมากว่า 2000 ปี Stand by Me (2013)
That's the calmest desiccating vampire I've ever seen.นั่นเป็นแวมไพร์ที่ เยือกเย็นที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมา The Originals (2013)
Based on the desiccated tissue,จากเนื้อเยื่อที่แห้งกรัง The Blood from the Stones (2013)
The, uh, desiccated tissue has totally distorted the victim's features.อ่าห์ เนื้อเยื่อแห้งกรัง ได้ถูกบิดเบือนลักษณะของเหยื่อโดยสิ้นเชิง The Blood from the Stones (2013)
Well, neither is a desiccated Silas in our living room.อืม และก็ยังคงมีซากไซลัสตากแห้ง ในห้องนั่งเล่นของเรา Monster's Ball (2013)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือจืด[N] gypsum, See also: desiccated and used as face power, Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม, Example: เกลือจืด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ทำประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ทำแป้งนวล ทำชอล์ค ทำปูนปลาสเตอร์, Thai definition: เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่นๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือ เกลือที่ได้จากการเผายิปซัม

CMU English Pronouncing Dictionary
DESICCATION    D EH2 S AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desiccate    (v) (d e1 s i k ei t)
desiccated    (v) (d e1 s i k ei t i d)
desiccates    (v) (d e1 s i k ei t s)
desiccating    (v) (d e1 s i k ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austrocknung {f}desiccation [Add to Longdo]
dörren | dörrend | dörrt | dörrteto desiccate | desiccating | desiccates | desiccated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デシケーター[, deshike-ta-] (n) desiccator [Add to Longdo]
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
乾燥器;乾燥機[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator [Add to Longdo]
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱水[tuō shuǐ, ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, / ] to dry out; to extract water; dehydration; dehydrated; desiccation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top