Search result for

der junge mann

(52 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der junge mann-, *der junge mann*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา der junge mann มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *der junge mann*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, it's just that the young man--Aber der junge Mann... The Unthinkable (1980)
You're the young man who wants to be in the Senate.Du bist der junge Mann, der in den Senat will. Caddyshack (1980)
The youth used no concealment, but told him that for three days... ..he had been vainly endeavouring with his utmost efforts... ..to find an ex ordium for a subject on which he had to write.Der junge Mann erklärte freien Mutes, dass er seit drei Tagen aufs Emsigste... ..und dennoch Fruchtloseste versuche, eine Einleitung... ..für ein Thema zu finden, über das er schreiben solle. Heaven's Gate (1980)
I guess that's why that young fellow across the road has been ogling me so.Deswegen hat der junge Mann da draußen mich so angestarrt. The Pearls (1981)
Are you sure the boy came to look at Italian art?Sind Sie sicher, dass mich der junge Mann nicht in Schwierigkeiten bringt? The Skin (1981)
So, that young man's been sniffing round Arlena, has he?Der junge Mann war also hinter Arlena her. Evil Under the Sun (1982)
Oh, my goodness, Martha, how this young man has grown!Oh, meine Güte, Martha! Ist der junge Mann aber groß geworden! The Last American Virgin (1982)
That young man, he's my son.Der junge Mann ist mein Sohn. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Oh, you're the young man she told me about.Sie sind der junge Mann, von dem sie mir erzählt hat. A Nice, Indecent Little Town (1983)
That young man's gonna shape up. Let's watch him.Der junge Mann wird sich entwickeln. Two of a Kind (1983)
He knows you.Der junge Mann kennt dich. One Deadly Summer (1983)
When Oharles, for that was the young man's name, had left, I went back to bed.(Fanny) Nachdem Charles gegangen war, so hieß der junge Mann, ging ich wieder ins Bett. Fanny Hill (1983)
The young gentleman was considerably to my liking.Der junge Mann, den Sie für mich ausgesucht haben, war genau mein Geschmack. Fanny Hill (1983)
What is the young man drinking there?Was trinkt denn der junge Mann da? Teil 1 (1984)
And this must be the young man I've heard so much about.Ah, Sie müssen der junge Mann sein, von dem ich so viel gehört habe. Halloween Knight (1984)
There's our young man.Da ist ja der junge MannLe bon plaisir (1984)
Uh, the young man you sent over, uh-Der junge Mann, den du geschickt hast... Premium Steele (1985)
Sam, here's the young man you hit with your car.Das ist der junge Mann, den du angefahren hast. Back to the Future (1985)
If I find out that the young man in question does not understand what's going on, that you in fact have manipulated him and the law, and have attempted to manipulate this court, I'm gonna hold you in contempt.Wenn ich herausfinde, dass der junge Mann nicht versteht, was vor sich geht, dass Sie ihn und das Gesetz manipuliert haben und versucht haben, dieses Gericht zu manipulieren, werde ich Ihnen Missachtung vorhalten. A Special Love: Part 2 (1986)
Maybe the young man was telling the truth, Gobi.Vielleicht sagt der junge Mann die Wahrheit, Gobi. Knight of the Rising Sun (1986)
The young man is Col. Masters' son, who accompanied his father home and as you can see, he has quite a following here.Der junge Mann, ist Col. Masters Sohn, der seinen Vater nach Hause begleitet hat und der hier auf der Basis viele Freunde zu haben scheint. Iron Eagle (1986)
Young man coming with us.Der junge Mann kommt mit uns. The Karate Kid Part II (1986)
"The young man leaned back in his chair."Der junge Mann lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Peggy Sue Got Married (1986)
Where's the young man that actually designed these things?Wo ist eigentlich der junge Mann, der diese Geräte entworfen hat? Short Circuit (1986)
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young Master David Hogan.Als Nächstes ein Neuling beim Wettessen. Es ist jemand, von dem wir in Zukunf große Dinge erwarten. Der junge Mann David Hogan. Stand by Me (1986)
Young man, you may start.Der junge Mann kann anfangen. Female Inquisitor (1987)
Again, the young man refused his cooperation and the American provocateurs resorted to coercion.Erneut lehnte der junge Mann eine Zusammenarbeit ab, woraufhin die amerikanischen Provokateure auf Nötigung zurückgriffen. Suitable for Framing (1987)
The young man from the mailroom who drove me home?Der junge Mann aus dem Postraum, der mich nach Hause fuhr? The Secret of My Success (1987)
- They'll be here soon, ma.Der junge Mann hat Hunger. They Call Me Renegade (1987)
It's that young man who was here earlier.- Es ist der junge Mann von gestern. Tales of the Undead (1988)
Oh, you were the young man who was involved in the incident last night.Oh, Sie waren der junge Mann, der gestern Abend in diesen Vorfall verwickelt war. Appointment with Death (1988)
Not really. This young man is pretty good.Geht so, der junge Mann ist ziemlich gut. Tiger on Beat (1988)
Martin, you know, Congresswoman Woods and I spoke yesterday. I gather you and she have never met. Perhaps it's time you did.Der junge Mann, der gestern bei der Drogen-Razzia getötet wurde... der arbeitete für die Kongressabgeordnete Woods. Miami Squeeze (1989)
Tell me, Captain, who was the young man I met before?Eine Frage, wer war der junge Mann vorhin? The Dauphin (1989)
That boy waited a very long time.Der junge Mann hat auf dich gewartet! Kiki's Delivery Service (1989)
It's clear that the boy does not respond well to women.Der junge Mann verhält sich Frauen gegenüber sehr abweisend. Suddenly Human (1990)
It's the boy.Der junge Mann da! Atlantic Rhapsody - 52 myndir úr Tórshavn (1990)
Are you the young man who was calling?Sind Sie der junge Mann, der anrief? Bird on a Wire (1990)
As for me, I was no longer the young man... who had charged at police blockages... and fought behind the barricades... with a rifle at the ready.Ebenso auch ich, ich war nicht länger der junge Mann... der Polizeiblockaden stürmte... und hinter den Barrikaden kämpfte... mit einer Waffe im Anschlag. Germany Year 90 Nine Zero (1991)
Well, how was Hawaii?Und, hatte der junge Mann eine gute Zeit in Hawaii? Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
Push that button, it's funKönnte der junge Mann diesen Knopf da drücken? Das macht Spaß! Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
I think this young fellow can help us.Der junge Mann wird uns helfen können. Off the Wall (1991)
The opiate of the masses is religion, as the young man fully knows.Das "Opium des Volkes" ist Religion, was der junge Mann auch weiß. How Does Your Garden Grow? (1991)
He's got some nerve!Geht ganz schön ran, der junge MannIngaló (1992)
I just want you to know the man next to you is my son.Sie sollen wissen, dass der junge Mann neben lhnen mein Sohn ist. Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)
We both know where that young man was heading, don't we?Er hat sich geändert. Wir wissen beide, auf welchem Irrweg der junge Mann war. Strictly Ballroom (1992)
There can be no doubt about his sex. Despite the feminine appearance that every young man at the time aspires to.Es kann keinen Zweifel an seinem Geschlecht geben, trotz der femininen Mode, nach der jeder junge Mann seiner Zeit strebt. Orlando (1992)
That young man didn't think it was too groovy.Der junge Mann fand das nicht allzu groovy. Dog of Death (1992)
This requirement is false.Das Rezept ist gefälscht. Der junge Mann da! Trauma (1993)
He is the young man one hopes for.Er ist der junge Mann, auf den man hofft. Wittgenstein (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top