Search result for

deport

(71 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deport-, *deport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deport[VT] เนรเทศออกจากประเทศ, Syn. comport, disport
deportee[N] คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. evacue, exile, refugee
deportment[N] พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
deportation[N] การเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. banishment, exils

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour

English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deportเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deportationการเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deporteeผู้ถูกเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deporterผู้ถูกสั่งเนรเทศ, คนต้องเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deportationการเนรเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seized in Warsaw, deported from Lodz, Prague,ถูกจับมาจากเมือง วอร์ซอว์ ถูกนำส่งมาจาก ลอดจ์, ปราก, Night and Fog (1956)
Deportation spreads all over Europe.การอพยพพวกยิว แพร่ไปทั้งยุโรป Night and Fog (1956)
If Section 6 manages to catch the bastard, then all they can really do about it is deport him.ถ้าแผนก 6 คิดที่จะจับล่ะก็, พวกเขาจะต้องเนรเทศหมอนั่นได้แน่ Ghost in the Shell (1995)
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ Ghost in the Shell (1995)
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.зǧ ͧ÷ū ǴѹԴТŢ鹾ѺҢͧ. Ghost in the Shell (1995)
You'll be deported.แกจะถูกเนรเทศ The Pianist (2002)
If immigrants are deported, if students are beaten up, we shouldn't do anything?ถ้าผู้อพยพโดนเนรเทศ ถ้านักศึกษา โดนทำร้าย พวกเราก็ไม่ควรทำอะไรใช่มั้ย The Dreamers (2003)
- So if I get caught, I get deported.- ก็ถ้าโดนจับ ฉันก็โดนเนรเทศสิ The Dreamers (2003)
Chief says we gotta deport people trapped on the 12th floor above.หัวหน้าสั่งให้เราเคลื่อนย้ายคน ที่ติดอยู่ข้างบนชั้น 12 Ladder 49 (2004)
All units deport to 11 floor now!ทุกหน่วย อพยพไปที่ชั้น 11 เดี๋ยวนี้ Ladder 49 (2004)
Wanna get deported back to China?อยากถูกส่งกลับจีนรึไง? Innocent Steps (2005)
Deportation. I can have her deported back to China...ส่งกลับ ฉันทำให้เค้าโดนส่งกลับจีนได้... Innocent Steps (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deportIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิริยาบถ[N] manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)
หน่วยก้าน[N] deportment, See also: manner, demeanor, demeanour, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว, Example: เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
ลา กอรุนญ่า[TM] (Lā Kørunyā) EN: Deportivo La Coruna   FR: Deportivo La Corogne [m]
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize   FR: bannir ; exiler ; déporter
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude   FR: air [m] ; aspect [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPORT    D AH0 P AO1 R T
DEPORTED    D AH0 P AO1 R T AH0 D
DEPORTEE    D IY2 P AO0 R T IY1
DEPORTEES    D IY2 P AO0 R T IY1 Z
DEPORTING    D AH0 P AO1 R T IH0 NG
DEPORTMENT    D AH0 P AO1 R T M AH0 N T
DEPORTATION    D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N
DEPORTATIONS    D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deport    (v) (d i1 p oo1 t)
deports    (v) (d i1 p oo1 t s)
deported    (v) (d i1 p oo1 t i d)
deportee    (n) (d ii2 p oo t ii1)
deportees    (n) (d ii2 p oo t ii1 z)
deporting    (v) (d i1 p oo1 t i ng)
deportment    (n) (d i1 p oo1 t m @ n t)
deportation    (n) (d ii2 p oo t ei1 sh @ n)
deportations    (n) (d ii2 p oo t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deportation {f}; Abschiebung {f}; Ausweisung {f} | Deportationen {pl}; Abschiebungen {pl}; Ausweisungen {pl}deportation | deportations [Add to Longdo]
deportieren | deportierend | deportiert | deportiert | deportierteto deport | deporting | deported | deports | deported [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠島船[えんとうぶね, entoubune] (n) deportation boat [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment [Add to Longdo]
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport [Add to Longdo]
国外追放[こくがいついほう, kokugaitsuihou] (n) deportation [Add to Longdo]
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment [Add to Longdo]
送還[そうかん, soukan] (n,vs) sending home; repatriation; deportation; (P) [Add to Longdo]
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment [Add to Longdo]
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment [Add to Longdo]
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遣送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, ] deport [Add to Longdo]
驱逐出境[qū zhú chū jìng, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] deport; expel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deport \De*port"\, n.
   Behavior; carriage; demeanor; deportment. [Obs.] "Goddesslike
   deport." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deport \De*port"\, v. t. [imp. & p. p. {Deported}; p. pr. & vb.
   n. {Deporting}.] [F. d['e]porter to transport for life, OF.,
   to divert, amuse, from L. deportare to carry away; de- +
   portare to carry. See {Port} demeanor.]
   1. To transport; to carry away; to exile; to send into
    banishment; to expel (from a region or country).
    [1913 Webster]
 
       He told us he had been deported to Spain. --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry or demean; to conduct; to behave; -- followed by
    the reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Let an ambassador deport himself in the most
       graceful manner befor a prince.    --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deport
   v 1: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
      bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
      during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
      {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]
   2: hand over to the authorities of another country; "They
     extradited the fugitive to his native country so he could be
     tried there" [syn: {extradite}, {deliver}, {deport}]
   3: expel from a country; "The poet was exiled because he signed
     a letter protesting the government's actions" [syn:
     {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top