Search result for

deploy

(55 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deploy-, *deploy*
English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deploy[VT] เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. array, mobilize
deployment[N] การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. stretching, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deployment (n ) การแปรแถว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
I'm deploying my forces, master.ข้าส่งทหารออกไปแล้ว นายท่าน Ambush (2008)
We will deploy, as you've instructed, Master.เราจะเคลื่อนกำลัง ตามที่ได้รับคำสั่ง ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
Prepare for deployment immediately? !ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
To invade Jolbon, King Daeso is deploying troops from the border, and even taking control of the Council's troops first hand.กษัตริย์แดโซจะนำทหารไปบุกโชบลแล้ว และไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาก่อน The Kingdom of the Winds (2008)
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว The Kingdom of the Winds (2008)
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Prepare for deployment immediately!เตรียมกองทหารเเดี๋ยวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Deploy!กาง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
-They can be deployed within the hour.เราสามารถเคลื่อนพลได้ภายใน 1 ชม. 24: Redemption (2008)
They're being deployed for the evacuation.พวกเขามีงานล้นมือ สำหรับการอพยพออกไป 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deployThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรขบวน[V] deploy, See also: variate the row, Syn. แปรแถว, จัดแถว, กระจายแถว, Example: นักเรียนที่ร่วมขบวนเดินพาเหรดต่างแปรขบวนได้อย่างดงาม, Thai definition: กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่างๆ
กรีธาพล[V] march, See also: deploy, move, maneuver, Example: แม่ทัพกรีธาพลไปยังแนวหลังของข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางใบเรือ[v. exp.] (kāng bai reūa) FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings   FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnthī) EN: unfold a map ; spread out a map   FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink   FR: étendre ; déployer
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops   FR: déployer une armée

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLOY    D AH0 P L OY1
DEPLOYS    D AH0 P L OY1 Z
DEPLOYED    D AH0 P L OY1 D
DEPLOYING    D AH0 P L OY1 IH0 NG
DEPLOYABLE    D AH0 P L OY1 AH0 B AH0 L
DEPLOYMENT    D AH0 P L OY1 M AH0 N T
DEPLOYMENTS    D AH0 P L OY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deploy    (v) (d i1 p l oi1)
deploys    (v) (d i1 p l oi1 z)
deployed    (v) (d i1 p l oi1 d)
deploying    (v) (d i1 p l oi1 i ng)
deployment    (n) (d i1 p l oi1 m @ n t)
deployments    (n) (d i1 p l oi1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment [Add to Longdo]
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
散開[さんかい, sankai] (n,vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal [Add to Longdo]
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n,vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P) [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deploy \De*ploy"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Deployed}; p. pr. &
   vb. n. {Deploying}.] [F. d['e]ployer; pref. d['e]? = d['e]s
   (L. dis) + ployer, equiv. to plier to fold, fr. L. plicare.
   See {Ply}, and cf. {Display}.] (Mil.)
   To open out; to unfold; to spread out (a body of troops) in
   such a way that they shall display a wider front and less
   depth; -- the reverse of ploy; as, to deploy a column of
   troops into line of battle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deploy \de*ploy"\, v. t.
   To place (people or other resources) into a position so as to
   be ready to for action or use.
   [PJC] Deploy

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deploy \De*ploy"\, Deployment \De*ploy"ment\, n. (Mil.)
   The act of deploying; a spreading out of a body of men in
   order to extend their front. --Wilhelm.
   [1913 Webster]
 
      Deployments . . . which cause the soldier to turn his
      back to the enemy are not suited to war. --H. L. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deploy
   v 1: place troops or weapons in battle formation
   2: to distribute systematically or strategically; "The U.S.
     deploys its weapons in the Middle East"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top