Search result for

denen

(72 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denen-, *denen*
Possible hiragana form: でねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา denen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *denen*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said,Mit denen hier. Love at First Sight (1988)
One of these days, I'm gonna trade you in for a mule.Das ist einer dieser Tage, an denen ich dich gegen ein Maultier eintauschen würde. The Villain (1979)
Don't trust them.Denen kannst du nicht trauen. The Wanderers (1979)
Do you play this with them often, Despie?Spielst du das öfter mit denen, Despie? The Wanderers (1979)
- With all these gold jackets, man.- Die vielen goldenen Jacken. The Wanderers (1979)
I know their kind...Ich kenne genügend von denen... The Incredible Kung Fu Master (1979)
Stop it; I´ll take them on.Hör auf, ich werde schon mit denen fertig. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Open for them?Denen zeigen? Knockabout (1979)
Roar, tempest rip off the knots and ties the Earth, this monster, has no entangled, And cast them in the space... ... into the cabal poetry of nature.Brülle, mein Gewitter, verwirr die Schnüre, mit denen mich der elende Zwerg - die Erde fesselt, und wo in den Lüften der Geist verstummt, zerbröckelt mein Herz im inneren Feuer, zu einem kabbalistischen Poem der Natur... Nightmares (1979)
So, an imperial brothel.Also, betreiben wir doch mit denen ein staatliches Luxusbordell. Caligula (1979)
Gained from the green forests and golden holms of Britain swell pheasants, lovesome geese.Wildbret aus den grünen Wäldern und aus den goldenen Fischteichen Britanniens. Und hier: Wildfasan. Caligula (1979)
But Donny, we forgive those who have sinned.Aber Donny, du musst denen vergeben, die gesündigt haben. Don't Go in the House (1979)
- We'll be with them.Wir setzen uns zu denenDon't Go in the House (1979)
Chances are that whoever started all this knew something that we still don't know anything about today.Es kann sein, dass der Mensch, der all das angefangen hat, Dinge wusste, von denen wir heute keine Ahnung mehr haben. Don't Go Near the Park (1979)
After all these years of hearing about you I was beginning to wonder if there really was a John Walton.Nach all den Jahren, in denen ich nur von dir hörte, hab ich mich gefragt, ob es John Walton wirklich gibt. The Kinfolk (1979)
- With these?- Mit denen hier? Terror Express (1980)
O loveliest sound that I hear!O lieblichste Laute, denen ich lausche! Die Walküre (1980)
So that foes would find us strong in strife I bade you bring me heroes, whom once by our laws we had held in thrall, whose spirits we had crushed, and through treacherous treaties and deceptive deals bound them to us in blind obedience.Dass stark zum Streit uns fände der Feind hieß ich euch Helden mir schaffen die herrisch wir sonst in Gesetzen hielten die Männer, denen den Mut wir gewehrt die durch trüber Verträge trügende Bande zu blindem Gehorsam wir uns gebunden Die Walküre (1980)
One of the giants whom I once paid for his labour with the accursed gold, Fafner guards the hoard for which he killed his brother.Der Riesen einer, denen ich einst mit verfluchtem Gold den Fleiß vergalt Fafner hütet den Hort, um den er den Bruder gefällt Die Walküre (1980)
Life or death situations from people we've come to help.Um Leben oder Tod von Menschen, denen wir helfen wollen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Each of your teams has been programmed to take you to scattered areas on Earth.Jedes Team landet in verschiedenen Gebieten der Erde. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You know, even though Dr. Zee has designed these to look as much like Earth machines as possible,Dr. Zee hat diese Maschinen so entworfen, dass sie denen auf der Erde möglichst ähnlich sind. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You may be willing to work on faith, but I'm staying with them right to the end of the line.Ich bleibe bei denen bis zum Ende. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
We're with them:Wir gehören zu denenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
It was just a diabolical way of uniting all the dissidents in Germany.Es war eine teuflische Absicht, alle Unzufriedenen in Deutschland zu vereinen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
He's probably helping them.Er will denen helfen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Tell them that.Sag das denenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
There's a real tug of war going on between the different factions of the Nazi military.Zwischen den verschiedenen Waffengattungen der Naziwehrmacht findet ein Grabenkrieg statt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Tell them that.Sag's denen auch. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
All alike. What are we gonna do with them?Und denen sollen wir was beibringen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Not to worry, boys, we'll take care of it in our own good time.Keine Sorge, Jungs, wir werden mit denen schon fertig. Space Croppers (1980)
This horse doesn't seem much different from what was on Caprica.Dieses Pferd unterscheidet sich nicht viel von denen auf Caprica. Space Croppers (1980)
Of these planets that surround these stars, many could probably support carbon-based life.Von den Planeten, die in der Nähe sind, gibt es möglicherweise welche auf denen menschliches Leben möglich ist. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
What's the matter with them?Was ist mit denen los? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
We're up against a brand-new Cylon we know nothing about, and you think we have the advantage.Wir kämpfen gegen brandneue Zylonen, von denen wir nichts wissen und du meinst, wir haben einen Vorteil. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Not to mention the two different sexes.Ganz zu schweigen von den verschiedenen Geschlechtern. The Return of Starbuck (1980)
Well, now we get the two we really came to find.Sieh mal an. Jetzt haben wir ja die beiden, hinter denen wir wirklich her sind. The Super Scouts: Part 2 (1980)
This is Mr. Stockton, the man responsible for the chemical byproducts we mentioned in our transmission.Das hier ist Mr. Stockton, der Mann, der für die chemischen Produkte verantwortlich ist, von denen wir berichtet haben. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Sheriff, before you talk to them, you might want to take a look at this.Sheriff, bevor sie mit denen reden, sehen sie sich das mal an. The Super Scouts: Part 2 (1980)
- I saw a lot of them over there.- Ich hab viele von denen gesehen. The Furlough (1980)
They have rooms and rooms full of magnificent artworks some very new and some hundreds of years old.Da gibt es endlose Räume voller fantastischer Kunstwerke, von denen manche neu und andere mehrere Hundert Jahre alt sind. The Idol (1980)
I have got seed that even a gourmet bird could not resist.Ich habe Samen, denen selbst Gourmetvögel nicht widerstehen können. The Idol (1980)
That's right, boy, we'd show them a thing or three.Stimmt genau, Junge, denen können wir noch was zeigen. The Last Straw (1980)
That fellow in the back I bet you anything he's one of them.Der Kerl da hinten... Ich wette, der gehört zu denenThe Medal (1980)
You know, some shipmates of mine beat up on a gang of them out in L.A.Kollegen von mir haben in L.A. ein paar von denen verprügelt. The Medal (1980)
This is our chance to serve those who serve us.Dies ist unsere Chance, denen zu dienen, die uns dienen. The Outrage: Part 1 (1980)
If there are any telephone calls or anybody drops by to see me you just tell them I'll be back in a whipstitch.Wenn es irgendwelche Anrufe oder Besuche für mich gibt, sagt denen, dass ich sofort wieder da bin. The Remembrance (1980)
Oh, I've saw three or four of them in my time.Oh, ich habe zu meiner Zeit 3 oder 4 von denen gesehen. The Remembrance (1980)
Oh. If there are any telephone calls, or anybody drops by to see me you just tell them I'll be back in a whipstitch.Wenn es irgendwelche Anrufe oder Besuche für mich gibt, sagt denen, dass ich gleich wieder hier bin. The Remembrance (1980)
Have you ever seen a tree with 10 or 12 different kinds of apples on it?Haben Sie schon mal einen Baum mit 10 oder 12 verschiedenen Sorten von Äpfeln gesehen? The Remembrance (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLENDENEN    K L EH1 N D AH0 N AH0 N
DENENBERG    D EH1 N AH0 N B ER0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheit {f}; Anlass {m} | Gelegenheiten {pl} | bei verschiedenen Gelegenheitenoccasion | occasions | on several occasions [Add to Longdo]
Geschiedenen {pl}divorcees [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
die ... Frage und die damit verbundenen Problemethe ... question and its many ramifications [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | kurzfristige Verbindlichkeitenamounts owed to affiliated undertakings | current liabilities [Add to Longdo]
Handwerk hat goldenen Boden.A trade in hand finds gold in every land. [Add to Longdo]
Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.His life is hanging by a thread. [Add to Longdo]
Orchitis {f}; Hodenentzündung {f} [med.]orchitis; testicle inflammation [Add to Longdo]
Sehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f}; Tendinitis {f} [med.]tendinitis; tendonitis [Add to Longdo]
Tenosynovitis {f}; Sehnenscheidenentzündung {f} [med.]tenosynovitis [Add to Longdo]
Vulvovaginitis {f}; Scheidenentzündung {f} [med.]vulvovaginitis; vagina inflammation [Add to Longdo]
Andenente {f} [ornith.]Chilean Teal [Add to Longdo]
Bodenentleerer {m}bottom dump truck [Add to Longdo]
meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nachIMHO : in my humble (honest) opinion [Add to Longdo]
nach meiner nicht ganz so bescheidenen (ehrlichen) MeinungIMNSHO : in my not so humble (honest) opinion [Add to Longdo]
Der Teufel mit den drei goldenen HaarenThe Devil with the Three Golden Hairs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top