Search result for

demote

(35 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demote-, *demote*
Possible hiragana form: でもて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demote[VT] ลดชั้น, See also: ลดระดับ, ลดสถานะภาพ, ลดตำแหน่ง, Syn. degrade, displace, Ant. promote, upgrade
demote to[PHRV] ลดขั้นจาก, See also: ลดตำแหน่งจาก
demote from[PHRV] ทำให้ลดลงจาก (ตำแหน่งหรืออันดับ), See also: ทำให้ต่ำลงจาก, ลดขั้นจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demote(ดิโมท') {demoted,demoting,demotes} vt. ลดระดับ,ลดขึ้น., See also: demotion n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
Like be demoted or fired. Now, that would have been his trigger,เช่นลดตำแหน่งหรือโดนไล่ออก Amplification (2009)
I got demoted from plucker.ฉันโดนลดขั้นจากคนถอนขน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
When you were demoted, was that before or after you charged Nick Rabin with sexual harassment?เมื่อคุณโดนลดขั้น มันเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากที่คุณยื่นฟ้องนิก รอบินด้วยข้อหาคุคามทางเพศ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I just don't screw up. I just don't get demoted.ฉันไม่ทำงานพลาด ฉันไม่โดนลดตำแหน่ง Bride Wars (2009)
Remember that trooper out at the airport, busted Whitey... and got demoted and transferred?คุณทำอย่างนั้นไหม บางทีคุณอาจจะออกมา ทำเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ ผมไม่รู้ ผมไม่คิดว่าคุณรู้เรื่องพวกที่ร่วม อยู่ในธุรกิจกับคุณฆ่าลูกสาวผม Edge of Darkness (2010)
Don't underestimate her. She's been demoted. She's desperate.อย่าประเมินค่าเธอต่ำไป เธอถูกลดตำแหน่ง เธอเข้าตาจน Turning and Turning (2010)
You're demoted to the bottom of the pyramid, so when it collapses, your exploding sandbags will protect the squad from injury.เธอถูกลดขั้นให้เป็นฐานปีรามิด ดังนั้นเวลาหน้าอกเธอระเบิด จะได้ไม่ทำให้คนอื่นๆในทีมได้รับบาดเจ็บ Audition (2010)
But I actually didn't demote Pluto.แต่จริงๆ แล้วผมไม่ได้เป็นคนลดขั้นดาวพลูโตนะ The Apology Insufficiency (2010)
I heard that he was demoted to work at the Bureau of Hospitality.ข้าได้ยินว่าเขาถูกลดตำแหน่ง ไปทำงานอยู่ที่สำนักพิธีการ Dong Yi (2010)
Is that cowboy issue guy who was demoted?คือเจ้าคนที่ทำเรื่องร้านคาวบอยที่ถูกย้ายไปน่ะหรือ Dae Mul (2010)
There is no more place to demote him.ไม่มีที่จะย้ายเขาไปไหนได้อีกแล้วครับ Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demoteOh you! If you go round with a face like that I'll have to demote you back down to 'friend' again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดขั้น[V] demote, See also: be downgraded
ถอดถอน[V] relieve, See also: demote, Ant. แต่งตั้ง, Example: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย, Thai definition: ถอดออกจากตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดขั้น[v. exp.] (lot khan) EN: demote   
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote   FR: ôter ; enlever ; retirer
ถอด[v.] (thøt) EN: relieve ; demote   FR: démettre ; se défaire

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOTE    D IH2 M OW1 T
DEMOTED    D IH2 M OW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demote    (v) (d ii2 m ou1 t)
demoted    (v) (d ii2 m ou1 t i d)
demotes    (v) (d ii2 m ou1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
デモティック[, demoteikku] (n,adj-no) (See ヒエラティック) demotic (Egyptian script) [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me [Add to Longdo]
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬斥[biǎn chì, ㄅㄧㄢˇ ㄔˋ, / ] demote; denounce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demote \De*mote"\, v. t. [imp. & p. p. {Demoted}; p. pr. & vb.
   n. {Demoting}.] [Pref. de- + mote, as in promote; cf. L.
   demovere to remove.]
   To reduce to a lower grade or rank, as in the military, one's
   employment, or in school; to assign to a lower position.
 
   Syn: bump, relegate, kick downstairs, break one's rank.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demote
   v 1: assign to a lower position; reduce in rank; "She was
      demoted because she always speaks up"; "He was broken down
      to Sergeant" [syn: {demote}, {bump}, {relegate}, {break},
      {kick downstairs}] [ant: {advance}, {elevate}, {kick
      upstairs}, {promote}, {raise}, {upgrade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top