Search result for

demoralizes

(43 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demoralizes-, *demoralizes*, demoralize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา demoralizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *demoralizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demoralize[VT] ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
demoralize[VT] ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม
demoralizing[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียศีลธรรม, See also: ชวนให้เสื่อมเสียศีลธรรม
demoralization[N] การทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten
demoralization[N] การทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม, See also: การทำให้หมดศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize

English-Thai: Nontri Dictionary
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
But our troops would also be demoralizedจะทำให้ทหารเสียขวัญด้วย Three Kingdoms (2008)
You know how demoralizing it is to have saved the world twice and still be groveling for a job?คุณรู้ไหมว่ามันแย่ขนาดไหน ที่ผมช่วยโลกไว้2ครั้ง แต่ยังหางานทําไมได้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
No. Government conspiracies can be very demoralizing.ไม่ การสมรู้ร่วมคิดของรัฐบาล อาจจะผิดศีลธรรม Clawback (2011)
To truly demoralize a nation requires a public spectacle on the grandest scale.การบั่นธรกำลังใจคนทั้งชาติ ต้องจัดให้มรเหตุการที่ยิ่งใหญ่ John Carter (2012)
We were maybe a little bit demoralized.บางทีพวกเราคงจะขวัญเสียนิดหน่อย Free to Play (2014)
Well, we are not demoralized.ขวัญกำลังใจเราไม่ได้ลดน้อยลงนะคะ Guernica (2016)
He'd get hurt or he'd just get demoralized.เขาจะเจ็บตัวหรือไม่งั้นก็จะจิตตก CounterPunch (2017)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน The Legend of Bagger Vance (2000)
Xerxes' losses will be so great, his men so demoralized he will have no choice but to abandon his campaign.เราจำต้องหารือกับเทพีพยากรณ์ เชื่อในเทพเจ้าเถิด ลีโอนายเดิส 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demoralizIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำลายขวัญ[V] discourage, See also: demoralize, Ant. สร้างขวัญ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายขวัญประชาชนไปเสียมาก, Thai definition: ทำให้เสียขวัญ
ข่มขี่[V] oppress, See also: tyrannize, demoralize, Syn. กดขี่, บังคับ, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่าพิธีนี้เป็นการทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มขี่อำนาจฝ่ายตรงข้ามให้ยอมสยบ
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตใจท้อแท้[adj.] (jitjai thøthaē) EN: demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: be demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khwan) EN: discourage ; demoralize   FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMORALIZE    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z
DEMORALIZED    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z D
DEMORALIZING    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z IH0 NG
DEMORALIZATION    D IH2 M AO2 R AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demoralize    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z)
demoralized    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z d)
demoralizes    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z i z)
demoralizing    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z i ng)
demoralization    (n) (d i1 m o2 r @ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demoralisation {f}demoralization [Add to Longdo]
demoralisieren | demoralisierend | demoralisiert | demoralisiert | demoralisierteto demoralize | demoralizing | demoralized | demoralizes | demoralized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization [Add to Longdo]
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre), #32,387 [Add to Longdo]
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top